Reformace č. 30

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


 

Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. (Fp 2,13)

Všechno dobré, co je nám umožněno učinit, je z moci Boží milosti. Z toho vyplývá, že Bůh není závislý na nás, ale my jsme naprosto závislí na Něm, neboť je to On, kdo v nás působí, že chceme i činíme, co se mu líbí. „Jsou tedy dobré skutky a morální poslušnost zbytečné?“ Právě naopak. Jsou nezbytnou nutností. Musí být a budou jasně vidět na životech všech znovuzrozených. Jsou to důkazy víry, a nezbytné důsledky ospravedlnění. Věřte v Krista k ospravedlnění a zkuste přitom žít špatným životem. To je nemožné. Ti, kteří jsou z Boha, budou dělat skutky Boží. 

(Augustus Toplady, 1740-1778)


Svatý odpor k hříchu

Thomas Watson

Svatý odpor k hříchu je tou nejlepší známkou opravdového pokání. Zdravé pokání začíná láskou k Bohu – a končí nenávistí k hříchu.


Ukřižovaný Kristus

Charles H. Spurgeon  

Nejdříve než přistoupím k dnešnímu textu, dovolte mi, abych vám stručně řekl, čemu věřím o Kristu, a to ukřižovaném. Milí přátelé, nevěřím, že to je kázání ukřižovaného Krista podat lidem nástin filozofie každou neděli a přitom zanedbávat pravdy obsažené v této svaté Knize – Bibli. 


Naděje věčného života II.Jaroslav Kernal

Už jsme si ukázali, že Bůh připravil všechno před stvořením světa, před věky, tedy před tím, než vůbec existoval nějaký čas. To bylo ve věčnosti, před stvořením světa. Tehdy Bůh všechny věci připravil a pečlivě naplánoval. Viděli jsme to na Beránkovi, který přišel kvůli nám na konci časů. 


Moc modlitby

Steven Cole 

Můžeme říci, že v životě je motivace klíčem nejen našeho jednání, ale i vytrvalosti v modlitbách. Modlitba je účinný nástroj, a je třeba nejdříve kvalifikovat podmínky účinné modlitby. 


 

Čtyři kroky ke zničení sboruTim Challies 

Jak přešel sbor od rozpuku k umírání? Jak spadl ze zdravého do smrtelně nemocného? Myslím, že vím. Myslím, že nám to Pavel říká ve svém druhém dopisu Timoteovi, dopisu, který napsal jen několik dnů nebo týdnů před svou smrtí.


Prozřetelnost je pozoruhodná

Phil Johnson 

Přepis kázání z konference Cizí oheň z října 2013. Kazatel Johnson říká: Jednou ze zásadních domněnek charismatického světa je to, že pokud Bůh aktivně nezasahuje do stvoření skrze zázraky a znamení a podobné věci, pak vlastně není přítomen. Říkají tím, že pokud nezastáváme charismatický názor, náš Bůh s námi ve skutečnosti není.


Týraní pastoři 5

Todd Pruitt 

Všichni lidé jsou zraňováni ostatními. I my všichni bez výjimky způsobujeme zranění. Jsme všichni zároveň příjemci i působitelé bolesti. Platí to i o pastorech. Kdo z pastorů věří, že by mohl být nějak izolován od bolesti, kterou způsobujeme jeden druhému? 


Vzhůru k nebesům 7

Elizabeth Prentissová 

Četba na pokračování - deník dívky, která hledá vztah s Kristem (překlad Alois Adlof). 


 

Sola Scriptura - Zimní konferenceKonference Zápasu o duši a Poutníkovy četby

Přihlásit se můžete do 18. ledna 2015 (nebo do naplnění kapacity sálu) na našich webových stránkách, písemně či e-mailem. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu, e-mail a sbor, který navštěvujete, jména dětí a jejich věk (viz dále) a napište, zda chcete, abychom pro vás zajistili oběd. 


Jan Kalvín

František Žilka

Životopis švýcarského reformátora z pera významného českého kazatele a teologa první poloviny 20. století (sken ve formátu pdf). 


Plán čtení Bible na jeden rok

Jaroslav Kernal

Praktický průvedce k přečtení celé Bible během jednoho roku. 12 barevných kartiček s měsíčním plánem + dopis, vše v krabičce 7 x 10 cm - praktický pomocník ke čtení Bible pro každého z nás Poutníkova četba, 50,- Kč.


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY