Reformace č. 35

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


„Nemyslete si, že můžete říkat: „Náš otec je Abraham!“ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.“ (Mt 3,9)

Nedomnívejte se, že vás Bůh potřebuje, aby mohl splnit to, co zaslíbil svému služebníku Abrahamovi. On může každý kámen v Jordáně učinit dědicem slávy. Nechlubte se svým původem a nemyslete, že všechno požehnání přicházejícího království musí patřit vám, protože vy jste ze semene otce víry. Bůh může učinit lepší syny z „kamene“, než z pokolení zmijího. On nikdy nemusí opravovat své evangelium podle vrtošivých lidí, žádostivých marnivé slávy, aby mohl splnit svou smlouvu. Bůh si najde lidi i v brlozích, když jeho evangelium odmítají vážení a urození. Ať žádný z nás nemyslí, když jsme pravověrní, nebo bibličtí ve výkladech, že jsme proto v Boží oblibě a že již nemusíme činit pokání. Bůh může působit i bez nás, avšak my nemůžeme nic učinit bez pokání a bez skutků, které dokazují jeho pravost. Jaké požehnání, že On může změnit kamenná srdce ve synovského ducha. Divy milosti patří jen Bohu.

Ch. H. Spurgeon (1834-1892)


Malý bůh velkého Člověka

Jaroslav Kernal

Úkolem Izraelců bylo přinášet světu svědectví o velikosti Boha, žít svatým životem a dosvědčovat Boží svatost, uctívat Boha při bohoslužbě, která bude probíhat v bázni, čistá, neposkvrněná, uctivá, obětavá a upřímná – tím měli ukazovat na Boží přítomnost a požehnání a přitahovat pozornost okolních národů ke Stvořiteli nebe i země.


Jistě to byl Boží syn

Alois Adlof 

Umučení Páně seznamuje nás s celou řadou lidských povah. Mezi nimi jsou i žoldnéři, kterým byl přidělen úkol bdít nad ukřižováním a řídit celou popravu. Byli to lidé, v nichž zdálo se, že všechen soucit odumřel, ba jako by to byla jejich rozkoš trýznit Pána a konat v tom ohle­du víc, než byla jejich povinnost. 


Milující staršíJaroslav Kernal

Titus byl vyslán na Krétu s jedním specifickým úkolem: Dát do pořádku, co v pořádku není – ustanovit v jednotlivých městech, tedy v každé církvi starší. To jsou vedoucí Božího lidu. Boží slovo je nazývá staršími. Vedle toho nám ukazuje několik dalších jmen, která se používají rovnocenně s označením starší – jsou to biskup, neboli dohlížitel, pastýř, nebo se v češtině používá toto slovo z angličtiny ve tvaru pastor. To znamená, že starší v církvi jsou pastoři církve, biskupové, dohlížitelé, strážci. 


Nenechat se unášet proudem

Steven Cole 

V životě se snadno necháme upoutat věcmi, které právě vypadají velmi důležitě, i když z hlediska věčnosti jsou zanedbatelné. Každý z nás má denně jen tolik a tolik času, a když se soustředíme na tyto zdánlivě důležité záležitosti, znamená to mimo jiné, že zanedbáváme záležitosti, které mají obrovský význam z hlediska věčnosti. 


Noemova archaEdward Griffin 

V době před potopou, kdy se člověk dožíval více jak 900 let, bylo velikým pokušením zapomínat na smrt. Byla zde církev, ano, ale uzavíráním sňatků s hříšným světem se zkazila a nakonec téměř vyhynula. Toto byl první názorný příklad fatálního následku příliš těsného spojení církve se světem. Tak byl Boží Duch vypuzen a zavládla povšechná zhýralost.  


Rozhovor s těmi, kdo mluví v jazycích 2

Josiah Grauman 

Jako toho, kdo miluje charismatické bratry a pracuje po boku mnoha z nich, se mě často moji bratři cessationisté ptají: Jak nejlépe dokázat charismatikům, že dar jazyků ustal? Věřím, že ta otázka je špatně formulována a často vyvolává rozdělení namísto jednoty v pravdě. Zde je tedy moje rychlá odpověď. (2. část) 


Proč výkladové kázání?

Phil Newton 

Co to znamená výkladové kázání? Jak ho odlišíme od jiných druhů kázání? Můžeme být nedbalí, když se jedná o kázání?   


Vzhůru k nebesům 12

Elizabeth Prentissová 

Četba na pokračování - deník dívky, která hledá vztah s Kristem (překlad Alois Adlof). 


Co je evangelikální?David Martyn Lloyd-Jones

Co je víra? Kdo je křesťan? Juda říká, že není užitečné v klidu se zabývat jednotlivými aspekty pravdy nebo učení, když je celá víra atakována a podkopávána. Musíme se vrátit zpět k základům, k prvopočátku. A já věřím, že se v této situaci opět nacházíme. Vydala Poutníkova četba, 84,- Kč.


Pravda vítězí! (Biblická konference)

Český biblický institut

Biblická konference při příležitosti 600. výročí upálení Jana Husa. Hlavním řečníkem bude Steve Lawson. 


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY