Reformace č. 52

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML

Mohamed může dobývat mečem 

Mohammed může dobývat mečem, ale Kristus dobývá mečem, který vychází z jeho úst, tedy svým Slovem. Jeho království je královstvím lásky, ne moci a útisku. Podmaňuje si lidi, ale dělá to svou jemností a laskavostí, nikdy tím, že by je rozlámal na kusy a zničil je na krvavém bojišti.
Náboženství Ježíše je plné pokoje, mírnosti a shovívavosti náboženství, náboženství, které neustále vyhlašuje pokoj a mírnost. Žádné jiné učení, které kdy lidé vymysleli, neobstojí ve srovnání s učením Ježíše – přinejmenším v otázce laskavosti, mírnosti a lásky.
Pokud jde o náboženství Mohameda, je to náboženství supa – ale náboženství Ježíše to je holubice – je plné milosti a laskavosti. Je jako jeho zakladatel – ztělesnění čisté shovívavosti, milosti a pravdy.

„Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce.“ (Mt 11,29)

Charles Haddon Spurgeon 


Pastýř Izraele

Jaroslav Kernal

Nemáme následovat lidskou tradici, která vymýšlí nejrůznější věci, ale můžeme použít lidskou tradici, abychom šli k samotné podstatě, k jádru zvěsti o narození Krista, abychom šli do Písma. Boží syn přišel, aby vysvobodil svůj lid z jeho hříchu. Vánoce jsou tedy také připomínkou našich hříchů, kvůli kterým se Kristus stal člověkem. Dneska se ale podíváme na to, kdo se podle Písma stal člověkem a co to znamená. 


Kristovo lidství

Arthur W. Pink 

Správné nazírání na Krista jsou pro pravou víru nepostradatelné a pravá víra je nepostradatelná pro spasení. Klopýtnout v základu znamená, co se týče víry, ztroskotat docela; neboť Immanuel, Bůh s námi, je velikým Cílem víry, a proto je stejně zničující se mýlit jak v mínění o Jeho věčném božství, tak v mínění o Jeho posvěceném lidství. Existují stránky pravdy, které nejsou základní, ačkoliv mylný náhled na kteroukoliv stránku musí vést k potupení Boha v přímé úměře k její důležitosti a významu; jsou však jisté základní pravdy, a pokud člověk chybuje v nich, znamená to, že se navěky uchyluje k omylu, nevíře a černotě temnoty.


Poznáte je po ovociJaroslav Kernal

Na Krétě byli v církvi lidé, kteří v církvi učili, vedli, kázali, říkali druhým, co mají nebo nemají dělat, co je a není pravá zbožnost, a přesto tito lidé byli nevěřící. Náš text také ukazuje, že se tito lidé nejenom za věřící, za opravdové křesťany vydávali – oni dokonce byli sami o sobě hluboce přesvědčeni, že věřícími jsou. Z toho vyplývá jedna důležitá věc, na kterou se budeme dneska soustředit, jeden cíl, ke kterému směřuje náš dnešní text – a to je důležitost porozumění tomu, kdo je to křesťan.


Lepší naděje

Steven Cole

Autor Listu Židům tedy stojí před nezáviděníhodným úkolem pokusit se přesvědčit své židokřesťanské čtenáře o tom, že Zákon i lévijské kněžství, které je s ním nerozlučně spjato, jsou nyní zastaralé a že jsou zrušeny, protože byla zavedena mnohem lepší Nová smlouva a kněžství Ježíšovo. Říká o Zákoně pár mimořádně radikálních věcí: je neúčinný, neužitečný a nic nepřivedl k dokonalosti (7,18-19). Kvůli těmto problémům byl zrušen a vystřídán (7,12.18). Rýsuje mezi judaismem a křesťanstvím zřetelnou dělicí čáru.


Smlouva krveJaroslav Kernal 

Abraham byl ospravedlněn z víry. Pavel to v listu Římanům používá jako nejsilnější argument. A příklad Abrahama používá k vysvětlení toho, že nejsme spaseni ze skutků, které děláme, ale z víry. V listu Galatským vysvětluje, že spasení bylo vždycky z víry – a znovu jako ilustraci uvádí právě věřícího Abrahama.


Neposkvrněné početí JežíšePetr Kulík 

Andělské zvěstování je jednou z nejradostnějších pasáží Božího slova. A já mám skutečně velikou radost z toho, že dnes můžeme nad tímto bohatým a hlavně nadějným oddílem společně přemýšlet. Dnešní kázání bude mít tři části. Budeme se ptát: 1. Kdo přináší tuto zprávu? 2. Komu je tato Boží zpráva určena? A nakonec to nejdůležitější: 3. Co je obsahem toho zvěstování? 4. O kom tato zpráva mluví a co o něm vlastně říká?


Úzká cestaPaul Washer 

Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. (Mt 7,13-14) - video.


 


 

Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši slžbu svým darem na účet: 2600196560/2010 nebo prostřednictvím PayPalu.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1C, 169 00 Praha

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY