Reformace č. 61

Leden 2019 | Ročník 7 | Číslo 61

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


PDF * * * ekniha * * * HTML


Boží přítomnost 

Jeho přítomnost bude nejvíce zjevná na těch, kdo jsou mu nejvíce podobni. Pokud toužíte vidět Krista, musíte růst do jeho podoby. V moci Ducha se ztotožňujte s touhami, motivy a jednáním Krista a budete s ním v trvalém společenství. Pamatujte na to, že jeho přítomnost můžeme zakoušet a jeho zaslíbení jsou pravdivá. Touží být s námi. A pokud nepřichází, je to proto, že mu bráníme svou lhostejností. Zjeví se nám v odpovědi na hluboké modlitby a milostivě strpí, abychom ho zadržovali svým voláním a svými slzami, které jsou zlatým řetězem, jímž je Ježíš připoután ke svému lidu.

Charles Haddon Spurgeon 


Blaze člověku, který ...

Pavel Borovanský

Budeme dnes mluvit o novém stvoření. O člověku, kterému je blaze, který je požehnaný. Budeme mluvit o největším zázraku všech dob, který se může smrtelníkovi stát. Dnešní příběh je o člověku, který se z Boží milosti narodil z Boha. Budeme ale také mluvit o přirozeném stavu padlého člověka, který je kontrastem v našem textu k novému stvoření.


Boží moc

Arthur W. Pink

Boží moc je schopnost a síla, jíž může Bůh uskutečňovat, cokoliv se Mu zlíbí, cokoliv nařídí Jeho neomezená moudrost a pro cokoliv se nekonečná čistota Jeho vůle rozhodne… Jako je svatost krásou všech Božích vlastností, tak právě moc propůjčuje život a čin všem dokonalým vlastnostem Boží přirozenosti. Jak marné by byly věčné úradky, kdyby do nich nevstoupila moc, aby je vykonala.


Důsledky nezralosti mladších žen

Jaroslav Kernal

Apoštol Pavel popisuje charakter, který má mít zbožná křesťanská žena. Starší žena, a následně také mladší žena. Starší žena musí v takovém charakteru vynikat, aby mohla mladší ženu v těchto věcech vyučovat, trénovat. To nejsou věci, které by nám byly přirozené. To nejsou věci, které jaksi samy přijdou.


Pouze dvě možnosti: Kristus nebo soud

Steven Cole

Charles Spurgeon vypráví historku o církvi, ve které se o místo kazatele ucházel člověk, který nevěřil v peklo. Odpověděli mu: „Přišel jste nám říct, že žádné peklo není. Jestliže je vaše učení pravdivé, tak vás určitě nepotřebujeme. A jestliže pravdivé není, tak o vás nestojíme. Takže tak či onak se obejdeme se bez vás.“


Obětování Izáka

Jaroslav Kernal

Bible se poprvé zmiňuje o lásce v kontextu lásky otce k synovi. Tato kapitola je ohromným obrazem Ježíše Krista a láska otce k synovi zde mluví nejen o našich dětech, ale především o lásce nebeského Otce ke svému Synu, Ježíši Kristu.


Kristovo přebývající Slovo

Charles H. Spurgeon

To je opravdu nádherné jméno pro Svaté Písmo. Asi si nepamatuji, že bych se s ním setkal někde jinde – „Ať ve vás Kristovo Slovo přebývá.“ Pamatujte, drazí přátelé, že Kristus sám je Slovem Božím, a také pamatujte, že Písma jsou slovem Slova. Jsou „slovo Kristovo“. Myslím, že vám budou o to sladší, když si uvědomíte, že k vám hovoří o Kristu, že On je jejich shrnutím a podstatou, že vás vedou ke Kristu.Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010 nebo SK1083300000002600196560.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1C, 169 00 Praha

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY