Reformace č. 9

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

Novoroční výzva

Jaroslav Kernal

Naše mysl je místem, kde se odehrává intenzivní duchovní boj. Abychom mohli žít vítězně, musíme se proměňovat obnovou své mysli (Ř 12,2). Bůh nás ale nezanechal bezmocné nebo bezbranné. Boží slovo popisuje nejjednodušší a zároveň nejdůležitější způsob (neřku-li vůbec jediný způsob), jakým mohou být naše životy proměňovány a naše mysl obnovena:

Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, cokoli počestné, cokoli spravedlivé, cokoli čisté, cokoli milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte. (Fp 4,8)

 


Nový život

James Smith

Pravé náboženství staví srdce člověka proti hříchu a nakonec nás osvobodí od přebývání hříchu v nás. Od všech svých napodobenin se liší tím, že nemá slitování s hříchem ani nedovoluje věřícímu hřích v nejmenším omlouvat. Apoštol Jan to vyjádřil důrazně, když napsal: 

Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává; ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. (1 J 3,9)

 


Autorita Písma

Martyn Lloyd-Jones

Stůjte tedy‚ opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti.“ Efeským 6,14

Nemůže být vůbec pochyb o tom, že veškeré problémy dnešní církve a většina problémů světa jsou následkem odklonu od autority Bible. Žel, byla to sama církev, kdo přijal takzvaný vyšší kriticismus, který přišel z Německa před více než sto lety. Lidská filozofie obsadila místo náležící zjevení, lidské názory byly povýšeny a církevní vůdci začali mluvit o „pokroku poznání a vědy“ a „zaručených výsledcích“ takového vědění. Bible se tak stala obyčejnou knihou, v jistých ohledech zastaralou, v jiných ohledech plnou omylů atd. Už to nebyla kniha, na kterou byste se mohli bezvýhradně spolehnout.


Porozumění zkouškám

Steven Cole

Jakub 1,16-18 - Probírali jsme metody a podvody satana a jeho pomocníků, s nimiž se můžeme setkat během soužení a zkoušek. Dnes se pokusíme interpretovat zkoušky a trápení z Božího pohledu.


Staré dobré evangelium

Radovan Hynek

Nahrávka článku ze Zápasu o duši č. 114.  


Nová kniha Bible 

Matt Waymeyer

Veškerá pravda je Boží pravdou - tak nějak se to říká. Problém tohoto prohlášením, které, jak se zdá, se bezdůvodně ujalo, není jen jeho rozporuplnost, ale způsob, jakým se ospravedlňuje využívání mimo-biblických zdrojů (jako je psychologie) k řešení duchovních otázek. To je obvyklé zejména mezi integracionisty na poli křesťanského poradenství. Stanoviskem integracionismu je, že člověk je schopen poskytovat opravdu efektivní poradenské služby jen v případě, kdy jsou Písmo a psychologie v jednotě – tvoří jednotný celek. Tento názor je skutečným útokem na učení o dostatečnosti Písma pro duchovní růst.


Alianční týden modliteb

Hana a Mark Bladesovi

Co říká křesťan svou účastí na Aliančním týdnu modliteb? Rozhodnutí České evangelikální aliance pozvat k účasti na Aliančním týdnu modliteb římskokatolickou organizaci nutí k vážnému zamyšlení.

 


Matěj z Janova

 

Vlastimil Kybal

Kniha Vlastimila Kybala věnovaná dílu významného českého reformátora a kazatele druhé poloviny 14. století, jednoho z předchůdců Mistra Jana Husa, Matěje z Janova.


Zinní konference 2013

redakce

Konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby se z Boží milosti uskuteční 19. ledna 2013 v modlitebně BJB Brno (Smetanova 20, Brno, www.baptistebrno.cz). Zahájení bude v 9:30 hod.

Na konferenci bude představena kniha Ch. H. Spurgeona ‚Jedině milostí‘ (All of Grace), kterou účastníci obdrží zdarma.

Přihlásit se můžete do 13. ledna 2013 (nebo do naplnění kapacity sálu) na našich webových stránkách.

 

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY