• Toto praví Panovník Hospodin: „I když pošlu na Jeruzalém tyto své čtyři přísné soudy: meč, hlad, dravou zvěř a mor, abych z něho vymýtil lidi i dobytek!“ (Ez 14,21)

Mnozí z těch, kdo nás předešli na cestě víry, nebyli zmateni chaosem tohoto světa (jako jsou zmateni křesťané v současnosti), ale rozuměli Božímu dílu ve světě. Viděli Boha jako spravedlivého vládce, který řídí tento svět podle své dokonalé moudrosti a skrze svou přetékající dobrotu.

 Jeho vláda je zcela spravedlivá a směřuje ke dni, který to nade všechnu pochybnost prokáže. V onen den se ukáže, že Bůh všechno učinil správně, dobře, ke své slávě a ke spasení svého lidu. V onen den každé koleno poklekne před Pánem a k slávě Boha Otce každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán (Fp 2,10-11)

Zde je několik citátů k výše uvedenému verši:

Národní soudy jsou vždy důsledkem národních hříchů. Jsou nezbytně nutné k naplnění Boží spravedlivé vlády, která by měla být rozšířena jak na národy a společenství, tak i na jednotlivce. Což je, podle toho, jak tomu rozumím, natolik zřejmé, že k tomu není třeba důkazů. Vždyť jak by Bůh mohl být považován za spravedlivého vládce světa, kdyby národy a komunity byly vyňaty z jeho vlády? (Edward Payson, 1793-1827)

Bůh má řadu bolestivých soudů, jimiž trestá hříšné národy – všechny jsou na Jeho povel a působí v různých národech podle, jak Bůh sám chce. Bůh často trestá hříšné národy tím, že na ně dopadne meč války – a Bůh ho vede a řídí ve všem, co má vykonat. (Matthew Henry, 1662-1714)

Válka je jedním z Božích soudů. (John Calvin, 1509-1564)

Je to Bůh, který volá po meči, a způsobuje, že přijde: „Uvedu-li na některou zemi meč…“ (Ez 33,2). On je Hospodin zástupů, a pověřuje armády, aby vpadly tam, kam On chce. Výjimečné zlo přináší výjimečné soudy. Války nepřijdou do nějakého národa náhodou – ale je to spravedlivé dílo Boží prozřetelnosti. (William Greenhill, 1591-1671)

Považuji dvě světové války, které jsme zažili ve 20. století, za Boží trest za odpadnutí předchozího století. Nevidím žádné jiné dostatečné vysvětlení. (Martyn Lloyd-Jones, 1899-1981)

Nestane se nic, pokud Všemohoucí nechce, aby se to stalo. (Aurelius Augustin, 354-430)

Hříšníci mohou vzdorovat Božím cestám – ale ne Jeho hněvu. (Thomas Watson, 1620-1686)

Postavme svoji víru právě sem – že náš Pán stále pracuje ve všech těchto zmatcích. A když se věci z lidského pohledu obracejí vzhůru nohama, náš požehnaný Pán dobře ví, co dělá – a bude dělat všechny věci zcela jistě, neomylně a nezměnitelně tak, aby pracovaly pro svou vlastní slávu a pro dobro Jeho lidu. (James Durham, 1622-1658)

 

Izákovo pole