Svědectví o ukřižování (J 19,17-42) Jaroslav Kernal
Zlomen Bohem (Gn 32,1-33) Jaroslav Kernal
Zachraňující milost vychovává (Tt 2,12) Jaroslav Kernal
Reformace č. 73 Jaroslav Kernal
Jákob opět utíká (Gn 31,1-54) Jaroslav Kernal
Rozsah milosti (Tt 2,11) Jaroslav Kernal
Reformovaný kazatel Jan Karafiát Jaroslav Kernal
Meč, hlad, dravá zvěř a mor Jaroslav Kernal
Jákobova mzda (Gn 30,25-43) Jaroslav Kernal
Zjevení milosti (Tt 2,11) Jaroslav Kernal
Bůh naplňuje své Slovo (Gn 29,30-30,24) Jaroslav Kernal
Charakter milosti (Tt 2,11) Jaroslav Kernal
Hle, můj služebník (Iz 52,13-53,12) Jaroslav Kernal
Vděčnost navzdory okolnostem Jaroslav Kernal
Jákob je podveden (Gn 29,1-29) Jaroslav Kernal
K čemu vede podřízenost Jaroslav Kernal
Vděčnost navzdory okolnostem Jaroslav Kernal
Jákobův útěk (Gn 28,1-22) Jaroslav Kernal
Jak se projevuje podřízenost Jaroslav Kernal
01 Bůh je láska (mp3) Jaroslav Kernal
Izákovo požehnání (Gn 27,1-46) Jaroslav Kernal
Základem zbožnosti je podřízenost Jaroslav Kernal
Zaslíbení vládce (Gn 49,10) Jaroslav Kernal
Bohatství píle Jaroslav Kernal
Chlubit se křížem (Ga 6,11-18) Jaroslav Kernal
Společenství Ducha (Ga 6,6-10) Jaroslav Kernal
Nemáte s Kristem nic společného! (Ga 5,1-5) Jaroslav Kernal
Kdo je tvá matka? (Ga 4,21-31) Jaroslav Kernal
Kam se podělo vaše nadšení? (Ga 4,12-20) Jaroslav Kernal
Čiňte pokání Jaroslav Kernal
Poučení od Izáka (Gn 26,1-35) Jaroslav Kernal
Základem zbožnosti je podřízenost Jaroslav Kernal
Synové a dědicové (Ga 4,1-11) Jaroslav Kernal
Požehnané důsledky víry (Ga 3,26-29) Jaroslav Kernal
Jákoba jsem si zamiloval (Gn 25,19-34) Jaroslav Kernal
Protivník mladšího muže Jaroslav Kernal
Abrahamova závěť (Gn 25,1-18) Jaroslav Kernal
Vzor pro mladšího muže Jaroslav Kernal
Jak je to se zákonem? (Ga 3,19-25) Jaroslav Kernal
Těžké čtení Jaroslav Kernal
Zákon neruší zaslíbení (Ga 3,15-18) Jaroslav Kernal
Žena pro Izáka (Gn 24,1-67) Jaroslav Kernal
Kázeň mladšího muže (Tt 2,6) Jaroslav Kernal
O kříži před křížem (Ž 22,1–32) Jaroslav Kernal
S vděčností Jaroslav Kernal
Požehnání Abrahamovo (Ga 3,10-14) Jaroslav Kernal
Smrt Sáry (Gn 23,1-20) Jaroslav Kernal
Duchovní zralost mladších mužů I. Jaroslav Kernal
3. Zákon & milost | 2019 (mp3) Jaroslav Kernal
Obětování Izáka Jaroslav Kernal
Důsledky nezralosti mladších žen Jaroslav Kernal
Děti Abrahama (Ga 3,6-9) Jaroslav Kernal
Vycházející z výsosti Jaroslav Kernal
Vánoční zamyšlení Jaroslav Kernal
Začali jste žít z Ducha svatého (Ga 3,1-5) Jaroslav Kernal
Lék ničivější než nemoc Jaroslav Kernal
Zákon nemůže dát spravedlnost (Ga 2,21) Jaroslav Kernal
Ukřižován spolu s Kristem (Ga 2,19-20) Jaroslav Kernal
… abych živ byl Bohu (Ga 2,17-19) Jaroslav Kernal
Jedině vírou (Ga 2,15-16) Jaroslav Kernal
Autorita evangelia (Ga 2,11-14) Jaroslav Kernal
Nadřazenost evangelia (Ga 2,6-10) Jaroslav Kernal
Zachování pravdy evangelia (Ga 2,1-5) Jaroslav Kernal
… a děkovali za mne Bohu (Ga 1,16-24) Jaroslav Kernal
Nádhera Boží milosti (Ga 1,13-16) Jaroslav Kernal
Zjevené evangelium (Ga 1,10-12) Jaroslav Kernal
Budiž proklet! (Ga 1,8-9) Jaroslav Kernal
Jiné evangelium není! (Ga 1,7) Jaroslav Kernal
Rychle se odvracíte! (Ga 1,6) Jaroslav Kernal
Zachraňující moc evangelia (Ga 1,3-5) Jaroslav Kernal
Církvím v Galacii (Ga 1,1-2) Jaroslav Kernal
Otázky ze Zimní konference 2018 Jaroslav Kernal
Slovo kříže je mocí Boží (1K 1,17–18) Jaroslav Kernal
Velikonoční úvodník Jaroslav Kernal
5. Založení nového sboru | 2018 (mp3) Jaroslav Kernal
5. Založení nového sboru | 2018 (video) Jaroslav Kernal
O Boží věrnosti (Gn 21,1-34) Jaroslav Kernal
Znaky duchovní zralosti mladších žen (Tt 2,4-5) Jaroslav Kernal
Bůh je naše útočiště (Ž 46,2-12) Jaroslav Kernal
Boží sláva se zjevuje obyčejným lidem (L 2,1–20) Jaroslav Kernal
Prorok - recidivista (Gn 20,1-18) Jaroslav Kernal
Duchovní zralost mladších žen (Tt 2,4-5) Jaroslav Kernal
Sola fide – Jedině vírou (Ef 2,8-9) Jaroslav Kernal
Dlouhá chapadla hříchu (Gn 19,23-38) Jaroslav Kernal
Prostředky křesťanské zralosti (Tt 2,2-3) Jaroslav Kernal
Vyjděte z místa zkázy (Gn 19,1-26) Jaroslav Kernal
Podoba křesťanské zralosti (Tt 2,2-3) Jaroslav Kernal
Když se Boží přítel modlí (Gn 18,16-33) Jaroslav Kernal
Růst ke zralosti (Tt 2,2-3) Jaroslav Kernal
Zdravé vedení církve Jaroslav Kernal
Izákovo pole Jaroslav Kernal
Zaslíbení syna (Gn 18,1-15) Jaroslav Kernal
Cesta k nápravě Božího lidu (Tt 2,1) Jaroslav Kernal
Naše hospodaření v roce 2016 Jaroslav Kernal
Boží dobrota & lidská zkaženost Jaroslav Kernal
Znamení smlouvy (Gn 17,1-27) Jaroslav Kernal
Křesťan žije tím, co vyznává (Tt 1,16) Jaroslav Kernal
5. Kristovo místo v církvi | 2017 (video) Jaroslav Kernal
5. Kristovo místo v církvi | 2017 (mp3) Jaroslav Kernal
Dílo Boží trojice v oslavení Jaroslav Kernal
Křesťan a společné vlastnictví (odpověď na dopis čtenáře) Jaroslav Kernal
Pekelný evangelista (Lk 16,19-31) Jaroslav Kernal
Ještě je naděje Jaroslav Kernal
Pozor na zkratky (Gn 16,1-16) Jaroslav Kernal
Křesťan není poskvrněný, ale obnovuje se (Tt 1,15) Jaroslav Kernal
Hospodinův hlas (Ž 29,1-11) Jaroslav Kernal
Smlouva krve (Gn 15,1-21) Jaroslav Kernal
Poznáte je po ovoci (Tt 1,15) Jaroslav Kernal
Pastýř Izraele (Mi 5,1.3) Jaroslav Kernal
Dva králové, dva světy (Gn 14,1-24) Jaroslav Kernal
... aby měli zdravou víru (Tt 1,13-14) Jaroslav Kernal
Nová milost a zaslíbení (Gn 13,5-18) Jaroslav Kernal
Přísné napomínání vede k růstu (Tt 1,13-14) Jaroslav Kernal
Čím je zajištěn tvůj život? (Lk 12,13–21) Jaroslav Kernal
Boží ruka v událostech kolem nás (Ab 1,1–11) Jaroslav Kernal
Co zaseješ, to sklidíš (Gn 12,10-13,4) Jaroslav Kernal
Řešení problému falešných křesťanů (Tt 1,10-12) III. Jaroslav Kernal
Znaky živé církve II. Jaroslav Kernal
Znaky falešného křesťana II. Jaroslav Kernal
Znaky živé církve I. (Sk 2,36-47) Jaroslav Kernal
Znaky falešného křesťana (Tt 1,10-12) Jaroslav Kernal
Historicita prvních kapitol knihy Genesis Jaroslav Kernal
Magna charta spasení (Ef 2,8-10) Jaroslav Kernal
Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův (Gn 28,13) Jaroslav Kernal
Těm je třeba zavřít ústa! (Tt 1,10-12) Jaroslav Kernal
... z veliké lásky, jíž si nás zamiloval (Ef 2,4) Jaroslav Kernal
Povzbuzování a usvědčování (Tt 1,9) III. Jaroslav Kernal
Křesťan a pravda Jaroslav Kernal
Zoufalý stav přirozeného člověka (Ef 2,1) Jaroslav Kernal
Plástev medu Jaroslav Kernal
Kristovo slavné vzkříšení (J 20,1-31) Jaroslav Kernal
Zdravé učení (Tt 1,9) II. Jaroslav Kernal
Všichni právě tak zahynete! (Lk 13,1-5) Jaroslav Kernal
Schopný pastýř (Tt 1,9) I. Jaroslav Kernal
Vítězství skrze kříž (Ko 2,11-15) Jaroslav Kernal
5. Dílo Boží trojice v oslavení | 2016 (mp3) Jaroslav Kernal
5. Dílo Boží trojice v oslavení | 2016 (video) Jaroslav Kernal
Věrný Bůh Jaroslav Kernal
Narození z panny Jaroslav Kernal
V Něm máme vykoupení (Ef 1,7) Jaroslav Kernal
Změny Jaroslav Kernal
Laskavý pastýř (Tt 1,7-8) - závěr a aplikace Jaroslav Kernal
Laskavý pastýř (Tt 1,7-8) III. Jaroslav Kernal
Laskavý pastýř II. (Tt 1,7-8) Jaroslav Kernal
Důležitost Božího slova Jaroslav Kernal
Laskavý pastýř I. (Tt 1,7-8) Jaroslav Kernal
Dostatečnost Písma v evangelizaci Jaroslav Kernal
Proč nepublikujeme autory z řad charismatiků Jaroslav Kernal
Je Římanům 7,14-25 o něvěřících? Jaroslav Kernal
Milující starší (Tt 1,6) III. Jaroslav Kernal
Milující starší (Tt 1,6) II. Jaroslav Kernal
Milující starší (Tt 1,6) Jaroslav Kernal
Malý bůh velkého Člověka Jaroslav Kernal
Dopis - Církev reformovaná a stále se reformující Jaroslav Kernal
Zamyšlení nad článkem bratra Kernala, „Adoptováni ke chvále“ (Zápas o duši č. 123) Jaromír B., Jaroslav Kernal
Nepořádná církev (Tt 1,5) Jaroslav Kernal
Vzkříšení Krista Jaroslav Kernal
Co ještě zbývá? (Tt 1,5) Jaroslav Kernal
1. Námitky proti Sola Scriptura | 2015 (video) Jaroslav Kernal
1. Námitky proti Sola Scriptura | 2015 (mp3) Jaroslav Kernal
Meč, hlad, dravá zvěř a mor Jaroslav Kernal
Nepořádná církev (Tt 1,5) 1. Jaroslav Kernal
Adoptováni ke chvále (Ef 1,5-6) Jaroslav Kernal
Rozsuzování proroctví Jaroslav Kernal
Vlastnímu synu ve společné víře (Tt 1,4) Jaroslav Kernal
Naděje věčného života zjevená v Božím slově (Tt 1,2-3a) Jaroslav Kernal
Naděje věčného života zjevená v Písmu (Tt 1,2-3) I. Jaroslav Kernal
Předurčeni k adopci II. (Ef 1,5) Jaroslav Kernal
Bez Krista nemáme nic Jaroslav Kernal
Požehnané otroctví II. (Tt 1,1) Jaroslav Kernal
Co je nezávislý místní sbor? Jaroslav Kernal
Požehnané otroctví (Tt 1,1) Jaroslav Kernal
Milost a vyvolení – odpověď na dopis čtenáře Jaroslav Kernal
Předurčeni k adopci (Ef 1,5) I. Jaroslav Kernal
Obnova Božího lidu Božím Slovem II. Jaroslav Kernal
Obnova Božího lidu Božím Slovem I. Jaroslav Kernal
Poděkování dárcům Jaroslav Kernal
Věrný vykladač Písma – Alexander MacLaren (1826-1910) Jaroslav Kernal
Užitek učení o vyvolení – Ef 1,4 Jaroslav Kernal
Může křesťan popírat Božství Ježíše Krista? Jaroslav Kernal
Obětování Izáka (Gn 22,1-24) Jaroslav Kernal
Poznáte je po ovoci… Jaroslav Kernal
Kdo vytáhl řepu? Jaroslav Kernal
6. Boží dobrota & lidská zkaženost | 2014 (video) Jaroslav Kernal
6. Boží dobrota (& lidská zkaženost) | 2014 (mp3) Jaroslav Kernal
Napsali jste nám - Omezené smíření Jaroslav Kernal
Kontext, kontext, kontext! Jaroslav Kernal
Blaze muži... Jaroslav Kernal
Pravé světlo přišlo do světa – J 1,9-14 Jaroslav Kernal
Dávejte pozor na to, co slyšíte Jaroslav Kernal
Společné uctívání Jaroslav Kernal
Napsali jste nám – bludné učení o omezeném smíření… Jaroslav Kernal
Chatrč – není jedno, co čteme Jaroslav Kernal
Vytrvalé a věrné odhodlání Charlese Simeona (1759-1836) Jaroslav Kernal
Slavný Bůh Jaroslav Kernal
Nenahraditelnost kázání Jaroslav Kernal
Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka II. Jaroslav Kernal
Výjimečnost kázání Jaroslav Kernal
Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka I. Jaroslav Kernal
Není jedno, co čteme Jaroslav Kernal
Zbožný vykladač Písma Jaroslav Kernal
Boží soudy Jaroslav Kernal
Ze života reformátora - Jan Kalvín (mp3) Jaroslav Kernal
Vzpomeňte si na Lotovu ženu! (Lk 17,32) Jaroslav Kernal
Kdo je v Kristu... Jaroslav Kernal
Ze života reformátora Jaroslav Kernal
Chvála teologické nevyhraněnosti? Jaroslav Kernal
Když bůh spí... Jaroslav Kernal
1. Spasení souvisí s církví (1Te 1,1-2) | 2013 (mp3) Jaroslav Kernal
Život na hlubině - Lk 5,1-11 Jaroslav Kernal
1. Spasení souvisí s církví (1Te 1,1–2) | 2013 (video) Jaroslav Kernal
Život v opravdové zbožnosti (Jk 1,19-27) Jaroslav Kernal
Novoroční výzva Jaroslav Kernal
On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů - Mt 1,18-23 Jaroslav Kernal
Tradice Vánoc Jaroslav Kernal
Den reformace Jaroslav Kernal
Reformace č. 7 Jaroslav Kernal
Výzva k duchovnímu rozlišování Jaroslav Kernal
Budete volit? Jaroslav Kernal
Reformace č. 6 Jaroslav Kernal
Koho chleba jíš, toho píseň zpívej Jaroslav Kernal
Reformace č. 5 Jaroslav Kernal
Kdo je kazatel pravdy? Jaroslav Kernal
Mohou křesťané popírat Panovníka? (mp3) Jaroslav Kernal
Reformace č. 4 Jaroslav Kernal
Znaky živé církve Jaroslav Kernal
Thomas Watson (1620-1686) Jaroslav Kernal
Reformace č. 3 Jaroslav Kernal
Povzbuzení z Písma (mp3) Jaroslav Kernal
Bratrská výzva - otevřený dopis Jaroslav Kernal
Dostatečnost Písma v evangelizaci a zakládání sborů (video) Jaroslav Kernal
Jistota spasení (mp3) Jaroslav Kernal
Hospodin miluje spravedlnost a právo (Ž 33,5) Jaroslav Kernal
Reformace č. 2 Jaroslav Kernal
Mohou křesťané popírat Vykupitele? - IV. Jaroslav Kernal
Vytrvalost, bezpečí nebo nejistota? (mp3) Jaroslav Kernal
Trocha kvasu Jaroslav Kernal
Nebral Boží slovo vážně Jaroslav Kernal
4. Vyvýšenost Krista skrze Boží slovo (Ko 3,16-17) | 2012 (mp3) Jaroslav Kernal
Povzbuzení z Písma III. Jaroslav Kernal
Využití peněz v církvi Jaroslav Kernal
Kdo je ten právě narozený král? - Iz 9,1-6 Jaroslav Kernal
Jistota spasení Jaroslav Kernal
Vytrvalost, bezpečí nebo nejistota? Jaroslav Kernal
Sola Gratia - Pouze z milosti Jaroslav Kernal
Kdybyste věřili Mojžíšovi ... Jaroslav Kernal
4. Sola Gratia - Pouze z milosti | 2011 (mp3) Jaroslav Kernal
4. Sola Gratia - Pouze z milosti | 2011 (video) Jaroslav Kernal
Poděkování čtenářům Jaroslav Kernal
Přebývání ve Slově Jaroslav Kernal
Biblické poradenství trpícím Jaroslav Kernal
Hle, Beránek Boží Jaroslav Kernal
Portréty služebníků Jaroslav Kernal
Do nového roku Jaroslav Kernal
Dvojí ohavnost před Hospodinem Jaroslav Kernal
Církev ve vybraných vyznáních 16. století Jaroslav Kernal
Dávat znamená mít společenství - Ga 6,6-10 Jaroslav Kernal
Duchovní chudoba Jaroslav Kernal
Proč vykládáme Bibli Jaroslav Kernal