Zde předkládáme několik důvodů, které nacházíme v Božím Slově, proč v naší církvi vykládáme Bibli.

1. Protože je inspirovaná Bohem
  • Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený ke každému dobrému dílu. (2 Timoteovi 3,16-17)

Prvním důvodem pro výklad Bible je to, že Bible je Božím Slovem – je to Bohem vdechnuté slovo. V původním jazyce se jedná o dvě slova – Bůh a dech – jsou to Bohem v(y)dechnutá slova. Pavel to věděl a věřil tomu. Ačkoliv dříve nenáviděl Krista a pronásledoval jeho učedníky, nyní, když čeká na rozsudek smrti, připomíná svému „synu ve víře" Timoteovi, že Bible je Boží Slovo.

Čtyřicet různých autorů v časovém rozpětí patnácti set let se věnovalo jedinému předmětu – Bohu. Byli mezi nimi králové i pastýři ovcí, učenci i prostí rybáři. Tito lidé napsali knihu, která je jedinečná svojí jednotou. Jedná se o popis Boží mysli – Bible sama říká více než 2000 krát: „Tak praví Pán." Bible obsahuje záznamy věcí minulých, ukazuje současnost autorů a předkládá nám události budoucí (protože budoucnost není pro Boha žádným překvapením jako pro nás). Bible nám ukazuje Boží jednání s člověkem. Proto je Bible tak jedinečná a proto MUSÍME v církvi vykládat Bibli.

2. Protože je dobrá k učení
  • Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený ke každému dobrému dílu. (2 Timoteovi 3,16-17)

Veškeré Písmo je inspirované Bohem a z jeho učení máme zisk – je pro nás užitečné. Nepotřebujeme nijak předělávat Bibli nebo ji činit relevantní – ona je relevantní. Je to Boží Slovo, které dělá svou práci. Je to meč Božího Ducha. A je to naše výsada, že můžeme používat Bibli. Když se Ježíš modlil za své následovníky, říkal:

  • Otče, posvěť je v pravdě, tvé slovo je pravda. (J 17,17)

Jako jednotlivci i jako církev potřebujeme vedení a toto vedení můžeme velice jednoduše mít právě z Bible. V našem verši čteme, že Boží Slovo je užitečné k výchově a nápravě. Potřebujeme nápravu. Naše životy potřebují neustále napravovat. Z podstaty naší přirozenosti se neustále odchylujeme od správného kurzu a musíme se znovu a znovu učit, jak máme žít správný život.

  • Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova. (Ž 119:9)

Ale není to všechno. Bůh nás v Bibli neučí jenom, jak máme žít, ale Boží Slovo :

3. Dává moudrost ke spasení a vede lidi k Ježíši Kristu
  • Ale ty zůstávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Věz, od koho ses to naučil, a že od dětství znáš Svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení skrze víru, jež je v Kristu Ježíši. (2 Timoteovi 3,14-15)

Bible je svaté Písmo, které vede přímo ke spasení. Bible mluví o tom, že jsme to my lidé, nikoliv Bůh, kdo potřebuje pomoc. Celé poselství Bible je o tom, že je to Bůh, kdo se rozhodl nás zachránit. Ježíš Kristus dal svůj život jako oběť smíření za naše hříchy a za hříchy celého světa. Jedna z nejužitečnějších věcí, kterou můžeme dělat, je používat Bibli. Písmo vede ke spasení. Je to nejlepší způsob, jak přivést lidi ke Kristu. Vždyť je to Duch Svatý, kdo nás uvádí do veškeré pravdy a touto pravdou je Boží Slovo. Duch Boží svědčí o Ježíši, o kterém čteme ve slovech Písma.

Víra je tedy ze slyšení a slyšení skrze slovo Boží. Žádné lidské slovo nemůže přinést život, ale Boží Slovo je zrnem, které svlaženo deštěm Ducha Svatého roste a přináší hojnou úrodu. Izajáš svědčí o Božím Slově, že se nevrátí zpátky prázdné, ale přinese úrodu v podobě znovuzrozeného života.

4. Protože je nám nařízeno vykládat Bibli
  • Proto tě před Bohem a před Pánem Ježíšem Kristem, který má soudit živé i mrtvé, zapřísahám při jeho příchodu a jeho království: Kaž Slovo; buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, kárej a napomínej se vší trpělivostí a učením. (2Tm 4,1-2)

Apoštol Pavel zapřísahal svého žáka a „syna ve víře" Timotea, aby kázal Slovo. Doslova skládá slavnostní přísahu před Bohem a Ježíšem Kristem. Bere Pána Boha za svědka. To, co přikazuje Timoteovi, bylo pro Pavla nesmírně důležité – neříká tu, kaž ze Slova nebo o slově, ale kaž Slovo. Vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej – vždy musíme být připraveni kázat slovo. Potom budeme náležitě připraveni ke každému dobrému činu. Nebude to vždy populární, a jak ukazují hned následující verše (2Tm 4,3-4) lidé by mnohem raději slyšeli to, co se jim líbí. Ale my jsme nepřijali své pověření od lidí, ale od Krista – On bude soudit živé i mrtvé.

5. Protože veškeré (celé) Písmo je inspirované Bohem
  • Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený ke každému dobrému dílu. (2Tm 3,16-17)

Celé Písmo je slovem Božím. Není to jenom Nový zákon ani oblíbené pasáže kazatele. Je to každé slovo v celé Bibli. Pavel to připomínal Timoteovi. A když ho vedl k tomu, že má kázat Slovo Boží, ukazoval mu také, co má kázat – veškeré Písmo:

Když se Ježíš loučil se svými učedníky, ukazoval jim ve všech částech Písma, že Mesiáš musí trpět, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých (Lukáš 24,27).

Ježíš je naším učitelem – ukázal nám, jak máme zacházet s Biblí, a budeme nazváni špatnými správci jeho Slova, pokud budeme jednat jinak.

6. Protože chceme znát „celou radu Boží"
  • Proto vám dnešní den vydávám svědectví, že jsem čistý od krve všech lidí, protože jsem neopomněl oznámit vám veškerou Boží vůli. (Skutky 20,26-27)

Když se Pavel na své cestě do Jeruzaléma loučil se staršími z Efezu a Milétu, vydal jim dobré svědectví o tom, že jeho vinou nikdo nezahyne, protože jim sdělil celou vůli Boží. Můžeme se jen domnívat, co přesně jim tím chtěl říci, ale pokud budeme promýšlet důsledky těchto slov, musíme říci, že celou vůli Boží nalezneme jenom v celé Bibli.

Naneštěstí dnes mnoho kazatelů jedná, jako kdyby Boží vůle byla vložena pouze do několika jejich oblíbených biblických textů. Podobají se mlsnému člověku, který z upečené bábovky vybírá rozinky a prohlašuje je za celou bábovku.

Pokud se však přestaneme držet Božího Slova, stane se naše poselství nevyváženým a potom také naše životy budou odrážet tuto nerovnováhu. Proto používáme text Písma jako osnovu, které se držíme a vykládáme ho verš za veršem. Můžeme tak mít jistotu, že se seznámíme s celou Boží vůlí a že nevynecháme některé důležité věci.

– Jaroslav Kernal –