Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. (Lk 2,10)

To je skutečně křesťanský vánoční pozdrav. Ovšem Vánoce jako takové nejsou žádným křesťanským svátkem v pravém slova smyslu. Pro křesťany je závazné to, co učí Bible a nikde v Bibli nenajdeme žádnou výzvu k tomu, abychom oslavovali narození Ježíše Krista. Jediné, co v Písmu vidíme, je církev, která se schází v den, kdy byl vzkříšen Pán, tedy v neděli (a někdy dokonce každý den) a společně uctívá vzkříšeného Krista. Uctívá ho zpěvem, uctívá ho studiem Písma, uctívá ho při Památce Páně, uctívá ho modlitbami. Ale nevidíme, že by novozákonní církev nějak slavila Vánoce nebo jakýkoliv jiný svátek (dokonce ani Velikonoce, což biblický svátek je).

Vánoční svátky jsou jenom svátky ustanovené lidmi a nikde v Bibli o nich nic nenajdeme (i když by to možná někteří chtěli tvrdit a někdy dokonce tvrdí). Jejich původ je dost nejasný. Někteří lidé tvrdí, že křesťané již ve třetím století slavili Kristovo narození, ale s opravdovou jistotou o tom můžeme mluvit až ve století čtvrtém, kdy se křesťanství stalo státním náboženstvím a do své praxe přijalo mnohé pohanské zvyky. Ať to bylo jakkoliv, Bible nás nikde nevyzývá k tomu, abychom narození Krista oslavovali. Vždyť nakonec stejně nevíme, kdy se přesně narodil.

Přesto Písmo nemlčí ohledně Kristova narození. Mluví o něm jak Starý zákon, tak i Nový. Vánoce tedy tradičně patří ke křesťanství, protože si připomínáme narození Pána Ježíše Krista. Vánoční příběh je o Spasiteli, který zachrání svůj lid z jeho hříchů. A v tomto slova smyslu si připomínáme velmi dobrou tradici, protože to je evangelium. Tato slova řekl anděl z nebe Josefovi, když chtěl propustit Marii, protože zjistil, že je těhotná:

Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. (Mt 1,20-21)

Dnes se nám vytrácí tento rozměr Vánoc, a proto bychom si ho měli připomínat. Vánoce se i pro křesťany stávají komerční a marketinkovou záležitostí, jíž vévodí tlustý vousatý chlapík v červeném oblečení, který jezdí na saních tažených soby. Jsou stále méně spojovány s narozením Krista a jsou nahrazovány jinými věcmi. Lidé spojují s Vánoci kde co a podstata – narození Spasitele – jim uniká.

Vraťme se k Vánocům, které nebudou komerční záležitostí, ani ohňostrojem sobectví, smyslnosti a obžerství, ale budou prostou připomínkou Kristova narození. Neslužme pochybné tradici Vánoc spojené s mnoha náboženskými pověrami a snahou nalákat lidi do církevních budov nebo ukonejšit jejich svědomí tím, že se k sobě budou chovat hezky, ale pojďme sdílet s druhými biblickou zvěst, poselství evangelia, které mluví o narození Spasitele a vysvobození z hříchů.