Jednoho dne Hospodin navštívil Lotova strýce, stoletého Abrahama a zaslíbil mu narození syna. Při té příležitosti mu také odhalil svůj záměr zničit hříšná města Sodomu a Gomoru. Abraham se přimlouval za tyto města a výsledek byl takový, že Bůh slíbil, že tato města nezničí, najde-li v nich deset spravedlivých.

Tragédie obou měst spočívala v tom, že se v nich deset spravedlivých nenašlo. Našel se pouze jediný – spravedlivý Lot. Spolu s ním Bůh zachránil také jeho rodinu. Dva andělé vešli do Sodomy, do Lotova domu a odvedli odtud Lota, jeho ženu, a jeho dvě dcery. Pro každého zachráněného zde byla podaná ruka. Když Bůh vyváděl Lota a jeho rodinu, tak mu řekl: „Uteč, jde ti o život. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj.“ (Gn 19:17). Ale Lotova žena, která šla vzadu, se ohlédla a proměnila se v solný sloup (Gn 19,26).

Pamatujte na Lotovu ženu. Její srdce bylo v Sodomě. Celý příběh Lota, jak je popsaný v knize Genesis ukazuje na to, že se mu nechtělo ze Sodomy. Dobře tady můžeme vidět, jak bezbožné okolí může snadno ovlivnit i spravedlivého zbožného člověka. Srdce Lotovy ženy však spravedlivé nebylo! Zůstalo v Sodomě, přestože fyzicky byla vyvedena z města ven. Svým srdcem však zůstala uvnitř města a proto ji stihl Boží hněv. Také charakter Lotových dcer byl poničen dlouhým pobytem v bezbožné společnosti – poté, co je Bůh zachránil, opily svého otce, spaly s ním a měly s ním děti.

  • Neklamte se: `špatná společnost kazí dobré mravy´. (1 K 15:33)

Proto by křesťané neměli trávit mnoho času v bezbožné společnosti, ale hledat společenství svatých – dalších křesťanů, kteří celým srdcem touží po svatém a spravedlivém životě v Boží blízkosti.

Pán Ježíš poukazuje na Lotovu ženu proto, aby ukázal na tragédii života, který nebere vážně Boží slovo a nebojí se Božího soudu. Tady nejsou nějaké zjevné hříchy – jenom malé ohlédnutí se zpátky. Taková malá neposlušnost Božímu Slovu. Nepřipomíná vám to něco? Z toho jediného stromu ovoce jíst nesmíš! Stále stejná neposlušnost. Stále stejné ignorování Božího slova. Stále stejná zatvrzelost vůči Bohu. Neotálejme jako Lotova žena. Nechtějme se dívat zpátky k životu bez Boha. Život bez Boha nám nemá co dát. Život bez Boha je prázdný a pustý a bude zakončený jenom strašlivým soudem. Kde je vaše srdce? Není tam někde u těch líbivých věcí tohoto světa? Pamatujte na Lotovu ženu!