• Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň. (Př 22,1)

Vybudovat si dobré jméno není věc nijak jednoduchá, není to otázka týdnů ani měsíců – většinou to trvá mnoho let. Zápas o duši letos vstupuje do dvacátého druhého roku své existence. Za ta dlouhá léta si mezi mnoha čtenáři rozhodně dobré jméno vybudoval.

Bylo to především usilovnou prací Kláry a Pavla Steigerových, kteří ještě jako emigranti během svého civilního zaměstnání v Jakartě zatoužili po povzbuzení bratří a sester za „železnou oponou“ Československé socialistické republiky.

Tak vznikla první čísla ZODu. Po pádu komunistického režimu se Steigerovi vrátili do rodného Československa, ovšem již jako misionáři HCJB. Zápas o duši se stal nedílnou (byť ne hlavní) součástí jejich misijní práce v naší zemi.

Jméno ZODu bylo protříbeno v době, kdy došlo k zásadnímu odklonu od dispenzacionalismu a příklonu k reformované teologii. Zápas o duši tehdy ztratil celou řadu svých čtenářů. Ovšem jiné zase svým kristocentrickým zaměřením a důsledně prosazovanou zásadou „Sola Scriptura“ získal.

Boží přízeň se ukázala také v tom, že po Pavlovi a Kláře nastupuje další generace a tak Zápas o duši již více než rok pokračuje v práci pod vedením redakční rady. Jejími členy samozřejmě zůstávají také kromě jiných i – stále aktivní, leč důchodci – Pavel s Klárou.

Přízeň celé řady čtenářů přetrvala celých dvaadvacet let. Z toho se velmi radujeme, neboť taková přízeň je lepší než stříbro a zlato, jak pravil Šalamoun. Modlíme se však také za to, abychom Zápasem o duši oslovovali nejen stávající čtenáře, ale také čtenáře nové a to zvláště mezi těmi, kteří jsou novými křesťany nebo jsou mladí a zatím neprojevili mnoho zájmu o hlubší studium Písma. Také jejich přízeň chceme získat – nikoli za každou cenu, ale poctivým přístupem k Božímu Slovu. V získávání nových čtenářů jsme velmi závislí právě na Vás, milí čtenáři, takže Vás chceme poprosit, abyste doporučili náš časopis ve svém křesťanském společenství, abyste ho nabídli k přečtení svým přátelům – věřícím nebo hledajícím a pomohli nám uvést do praxe slogan z titulní stránky ZODu: „Půjčuj, šiř, rozmnožuj!“

Jsme nesmírně vděční za Vaši přízeň, kterou nám vytrvale prokazujete nejenom tím, že ZOD čtete a čerpáte z něj, ale také tím, že se aktivně podílíte na chodu časopisu – ať již finančně nebo modlitebně, svými dopisy či jinými psanými příspěvky.

O našem hospodaření v roce 2008 se jako vždy dozvíte více v příštím (dubnovém) čísle ZODu. Díky všem Vašim příspěvkům můžeme pokračovat nejenom v práci na časopise a v jeho bezplatné distribuci, ale také v rozvíjení dalších aktivit.

Mezi tyto aktivity patří jednak Zimní konference pořádaná ve spolupráci s Biblickým společenstvím křesťanů a také vydávání knih – jako byla kniha Kamenné desky v roce loňském a jako je kniha kázání Ch. Spurgeona „Úsvit víry a mračna nad ním“, která vychází současně s tímto číslem časopisu v kooperace s nakladatelstvím Poutníkova četba. Jak pořádání konferencí (a v budoucnosti také biblických seminářů), tak vydávání knih chceme zařadit mezi své pravidelné činnosti.

Řada našich čtenářů patří k těm, jejichž hlavy již prokvetly šedinami a jsou i tací, kteří jsou kvůli problémům se svým zrakem nuceni časopis odhlásit. Pro tyto čtenáře připravujeme časopis ve zvukové podobě. Je to projekt, který se teprve rodí, ale věříme, že si najde své místo mezi našimi aktivitami a že ho s Boží pomocí dovedeme do zdárného konce.

Jsme rádi, že součástí časopisu mohou být také Vaše dopisy, příspěvky a reakce na jednotlivé články. Ne vždy se nám sice daří reagovat okamžitě, ale nechceme žádnou Vaši reakci či podnět založit a nechat bez odezvy. Proto Vás chceme povzbudit k reakcím – kladným i záporným. Vždyť i to je cesta k budování výborného jména a je to také určitý výraz Vaší přízně. Takové přízně, která – ať již je souhlasná či nesouhlasná – je vždy lepší než stříbro a zlato.

Ještě jednou Vám chci za celou redakční radu časopisu poděkovat a popřát Vám požehnaný nový rok 2010 a hojný užitek při čtení Zápasu o duši.

– Jaroslav Kernal –