Na webových stránkách www.falesne-evangelium.cz publikoval kazatel Bratrské jednoty baptistů z Kuřimi Radek Kolařík seminář Justina Peterse o duchovním rozlišování. Jedná se o tři přibližně devadesátiminutové videonahrávky, v nichž autor učí Boží lid biblickému rozlišování. Jde ke kořenům učení, které stojí za hnutím víry a velmi jasně dokazuje, že tyto kořeny nejsou zapuštěny v křesťanské ortodoxii, ale ve smrtícím koktejlu pohanského, okultního a mystického náboženství. Toto náboženství používá křesťanský slovník, používá – nebo lépe řečeno zneužívá – Boží slovo a svádí celé zástupy lidí.

Justin Peters při svém vyučování používá množství autentických nahrávek, videí i literatury a krok za krokem odhaluje falešné doktríny, falešné projevy a nebiblickou teologii uzdravování. Můžeme tak vidět učení hlavních protagonistů hnutí víry v celé jeho převrácenosti.

Jistě nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že snad každý křesťan v naší zemi přišel nějakým způsobem do kontaktu s falešným učením, které je Justinem Petersem tak jasně odhaleno. Z vlastní zkušenosti ale víme, že zdaleka ne každý křesťan je schopen takové učení rozpoznat, jako falešné ho odmítnout a distancovat se od něj. Přestože nás Boží slovo na tolika místech a důrazně vybízí k rozlišování, mnoho křesťanů v naší zemi svou lhostejností raději volí účast na zlých skutcích kazatelů jiného evangelia (2 J 11), než aby poslechli jasná slova Písma a nedali se žádným způsobem od nikoho oklamat (2 Te 2,3).

Věříme, že vyučování Justina Peterse přispěje k tomu, aby slovo pravdy, evangelium, v naší zemi rostlo a neslo hojné ovoce. Jako následovníci Jana Husa si musíme opět zamilovat pravdu, hledat ji, naslouchat jí, učit pravdě a bránit ji až do smrti. Jenom tak může tento národ znovu dojít k Boží milosti skrze pokání a víru v Pána Ježíše Krista.           

Z webových stránek:

Justin Peters

Tento seminář není zamýšlen jako osobní útok na kohokoliv. Jak sám název napovídá, jedná se o výzvu pro církev k tomu, aby začala používat schopnost rozlišování. Tento seminář by se mohl velice snadno jevit jako útok na charismatiky či boj proti nim. Tak tomu ale není. V otázce fundamentálních principů a zásad ortodoxního křesťanství se mnou charismatici souhlasí, jakožto s člověkem, který se řadí k denominaci Jižních baptistů (Southern Baptist). Nejsem charismatikem, ale nejsem ani anticharismatikem. Hnutí víry však někdy znevažuje, snižuje a dokonce popírá některé z fundamentálních pravd, které nemohou být v žádném případě relativizovány (tato skutečnost je zachycena i v mém semináři, především ve 2. a 3. části). Můžeme říci, že všichni stoupenci hnutí víry jsou charismatici, ale ne všichni charismatici jsou stoupenci tohoto hnutí. Dokonce někteří pastoři z řad charismatiků, kteří přišli na mé semináře, na nich nenašli téměř nic, s čím by nesouhlasili. V malých, okrajových otázkách víry se jako věřící v Pána Ježíše nemusíme shodnout, můžeme mít různé názory, a přesto se můžeme nazývat bratry a sestrami v Kristu. Když však dojde na pilíře křesťanské víry, pak nám nezbývá nic jiného, než se spojit ve věrné obraně.

Doposud jsem měl možnost tento seminář vyučovat ve sborech nejrůznějších velikostí ve dvaceti pěti amerických státech a v osmi dalších zemích. Ať už se jednalo o jakkoliv velký sbor, vždycky se našel někdo, kdo za mnou přišel a sdílel se mnou, jak buď on sám nebo osoba jemu blízká, byli nepříznivě ovlivněni hnutím víry. Toto hnutí si velice alarmujícím způsobem nachází cesty i do baptistických sborů. Jedna matka, jejíž syn trpí svalovou dystrofií, mi nedávno řekla: „Justine, od chvíle, kdy byla mému synovi diagnostikována tato nemoc, jsem se obviňovala za jeho stav. Bylo mi totiž řečeno, že kdybych měla dostatek víry nebo kdybych svého syna dostatečně milovala, zajisté by byl uzdraven. Nyní si poprvé ve svém životě uvědomuji, že nejsem za jeho nemoc zodpovědná.“ Právě pro lidi jako je tato žena vyučuji seminář o hnutí víry a stavím na příslušných pravdách Božího slova.

Je třeba říct, že ne všechno, co učitelé hnutí víry hlásají, je špatné. Některé části jejich učení jsou pravdivé a právě to činí jejich učení tak nebezpečné. Jedná se o dobře zabalený padělek pravého evangelia – padělek, který vypadá velmi dobře, ale stále je jen falešným evangeliem. Tento seminář slouží k tomu, aby vnesl světlo a porozumění do tohoto složitého a nejasného problému.

  • Vybízím vás, bratři, abyste si dávali pozor na ty, kdo působí roztržky a pohoršení proti učení, kterému jste se naučili. Vyhýbejte se jim! Neboť takoví neslouží našemu Pánu Kristu, nýbrž vlastnímu břichu, a úlisnými a líbivými řečmi svádějí srdce bezelstných lidí. (Ř 16,17–18, ČSP)

Tento seminář je biblickou, férovou a úplnou kritikou moderního hnutí víry. Teologie tohoto hnutí dominuje křesťanské satelitní a kabelové televizi a začíná se vkrádat do teologicky více konzervativních, evangelikálních církví. Tento seminář obsahuje desítky audio a videoklipů (primárně video) nejrůznějších lídrů hnutí víry, jako jsou například Benny Hinn, Kenneth a Gloria Copeland, Jessie Duplantis, Joyce Mayer, Joel Osteen, Creflo Dollar atd. Forma videonahrávky umožňuje posluchačům, aby na vlastní oči viděli, co tito jednotlivci ve skutečnosti vyučují. Všechno je potom následně porovnáno s Písmem.