Boží slovo používá kvas v kladném i záporném slova smyslu. Pán Ježíš přirovnával Boží království ke kvasu (Lk 13,20nn), který prokvasí celé těsto. Je to úžasná ilustrace, která nám ukazuje na to, že se nemusíme strachovat o růst Božího království - poroste "samo" - jako kvas v těstě. Není třeba vymýšlet nové metody, jak rozšířit Boží království, jak ho dostat do sdělovacích prostředků, do politiky, do škol... Je jako kvas a cestu si najde samo. Stačí jenom tím kvasem - nebo také jinak řečeno světlem a solí skutečně být.

V tom záporném slova smyslu je kvas používán mnohem častěji. Používá ho jak Pán Ježíš sám, když důrazně varoval učedníky před kvasem farizeů (Mt 16,6), tedy před jejich učením, které bylo falešné. V podobném smyslu používá toto slovo apoštol Pavel - jednou, když mluví o nečistotě hříchu (1 K 5,6-7), který neomezuje jenom na jednotlivce a nebo na část jeho života, ale prokvasí celým životem a celým společenstvím. Podruhé ho Pavel používá ve stejném smyslu jako Ježíš a mluví o falešném učení, k němuž se obrátili křesťané v Galácii (Ga 5,9).

Falešné učení může být opravdu nebezpečné, takže skutečně ohrožuje duchovní život, ale i méně vážné, které duchovní život jenom narušuje a neohrožuje ho jako takový. Tělesné vzkříšení Ježíše Krista nebo spasení z milosti skrze víru - taková učení jsou opravdovým základem křesťanství a bez nich není křesťanství křesťanstvím. Kdo v ně nevěří, nemůže být nazýván křesťanem a není spasený. Jiné bludy možná nemají tak fatální okamžitý dopad, přesto "podvracejí víru některých bratří" (2 Tm 2,18) a svědčí o bezbožnosti jejich šiřitelů (2 Tm 2,16). Ale v obou případech jsou kvasem, který prokvasí celým těstem. Pokud se nezasáhne včas, tak dříve nebo později bude celé těsto prokvašeno kvasem falešného učení.

Čeští křesťané jako kdyby našli zálibu v tomto druhu kvasu. Již nestačí ekumena a evoluce, kvas liberalismu a intelektuálního elitářství - přidávají se stále další "kvasy". Posledním "hitem" je kniha Paula Younga Chatrč. Tato kniha je skutečnou snůškou herezí - přesto na ni naleznete hned několik doporučujících recenzí. Co na tom, že tato kniha zobrazuje nezobrazitelnou Boží Trojici - Boha Otce jako afroameričanku, které se říká Taťka, s jizvami na rukou, protože Taťka byla na kříži s Ježíšem (což je falešné učení o tom, že Otec spolu se Synem trpěl v Synově těle na kříži). Duch Svatý je mladičká asiatka, zatímco Ježíš je muž ze Středního Východu oblečený jako dělník, který chodí v kostkované košili s vyhrnutými rukávy a s nářadím u pasu.

Toto samo o sobě stačí k tomu, abychom knihu nejen nedoporučovali, ale rozhodně ji odmítli. A to nemluvím o dalších věcech, jako učení o tom, že Bůh odpustil všem lidem, a tedy všichni budou nakonec spaseni (s. 226), že Bůh po nikom nic nepožaduje ani nic neočekává (s. 207), že každá hierarchie, včetně té v Bohu je špatná (s. 122), že Bůh nikdy nebude soudit lidi kvůli jejich hříchům (s. 120), že Bůh se chce podřídit člověku (s. 145-146), že Bible není pravdivým zjevením Boha (s. 65-66, 198) a mnoho dalších.

Tento kvas je masivně šířen mezi křesťany. Apoštol Petr psal o lidech, kteří budou zavádět zhoubné nauky (2 Pt 2,1) a dodává k tomu, že mnozí budou následovat jejich nezřízenosti (2 Pt 2,2). Anglický kazatel minulého století Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) v kázání na tyto verše mluví o tom, proč mnozí: "Proč je vždy tolik lidí připravených naslouchat falešným učitelům? Čím to, že v posledních sto letech tolik lidí uvěřilo teorie Charlese Darwina jako kdyby to byla prokázaná věc? Proč je člověk připravený číst články nebo zprávy o kázáních v nichž někdo popírá zázraky nebo nadpřirozené věci? Proč je to tak, že mnozí jsou připravení následovat různá falešná učení? Nepochybně je pouze jedna dobrá odpověď na tyto otázky. Je to proto, že falešné učení jim umožňuje žít takovým způsobem života, kterým chtějí žít!"

  • Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. (2 Tm 4,3-4)

Varujte se kvasu falešného učení! Prokvasí všechno těsto, poničí víru, ochromí církev.

  • Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu. (2 Tm 2,21)

- Jaroslav Kernal -
Z blogu autora - Izákovo pole.