V minulých třech článcích jsme se zabývali „nejlepším uctíváním vůbec“, které se nachází ve Zjevení 19,6-8. Zde jsou naše zatím získané poznatky:

  • existuje 5 důležitých věcí, za které bychom měli Boha oslavovat
  • existuje 9 věcí, které v nebi oslavovat nebudeme
  • existuje 9 nebezpečných míst, kterým bychom se měli při hledání identity vyhnout

Naslouchání věčnosti a hlasům lidí na druhé straně nám pomáhá si ujasnit hodnoty a kultivovat naše uctívání. Dnes se dozvíme, jak se přesměrovat na správnou slávu.

Přesměrování na slávu

Minule jsem záměrně zvolil slovní spojení kultivace uctívání místo zahájení uctívání. Zahájení by znamenalo, že své uctívání potřebujeme začít nebo zahájit. Kultivace znamená, že naše uctívání již probíhá a je třeba ho obnovovat, renovovat a směrovat.

Stejná logika platí i pro dnešní slovní spojení – přesměrování na slávu. Není třeba, abychom se poprvé nasměrovali na slávu nebo aby nám byla představena. Coby lidské bytosti jsme na slávu naprogramováni. Stvořil nás slavný Bůh a dal nám všemožné druhy čidel na slávu.

Ať už jsme si toho vědomi nebo ne, slávu zakoušíme neustále. Co se mě týče, miluji to, jak velká část Boží slávy je poživatelná! Výborné jídlo stvořil slavný Bůh ke chvále svého jména. Pro jiné může být zdrojem slávy hudba. Harmonie a melodie stvořil slavný Bůh ke chvále svého jména.

Seznam sláv pokračuje do nekonečna. Sex je věc plná slávy. Umělecká tvořivost je věc plná slávy. Móda a design jsou věci plné slávy. Hory, lesy, oceány a zvířata, která tyto ekosystémy obývají, to jsou všechno záležitosti plné slávy a stvořil je slavný Bůh ke slávě svého jména.

Je nemožné existovat na zemi, aniž bychom zakoušeli a radovali se z hmatatelné Boží slávy.

Náznaková sláva a nejvyšší sláva

Všechny tyto věci, které jsem zmínil výše - sex, jídlo, hudba, barvy a příroda - jsou jen náznakové slávy, které zjevují nejvyšší slávu - slávu Boha. Jiný způsob, jak na to lze nahlížet, je tento: sláva stvořeného světa je jedním obrovským prstem nebo milionem malých prstů ukazujících nám k nebi na slávu Stvořitele.

Zde se však dostáváme do potíží - zastavujeme se u ukazatele.

Zamyslete se nad touto ilustrací, i když je absurdní. Představte si, jak vy a vaše rodina míříte do Disney Worldu a asi tak 150 km před ním uvidíte ukazatel s názvem tohoto turistického střediska. Protože vidíte písmena, která dávají dohromady Disney World, zastavíte u kraje silnice a strávíte svoji dovolenou vedle vozovky. Taková promarněná dovolená! Nikdy skutečně nezakusíte pravou „slávu“ Disney Worldu, protože jste se zastavili u ukazatele.

To samé platí pro nás. Tak nás vzrušují náznakové slávy sexu, jídla, hudby, barev a přírody, že se vlastně míjíme s pravou slávou. Hmatatelné náznakové slávy, které zakoušíme, nikdy nebyly zamýšleny jako konečný cíl. Jejich účelem je, aby nás přitahovaly do intimního vztahu se Stvořitelem.

Nasycení pěti tisíců

Ježíš o tom mluví během své služby na zemi. Poté, co nasytil pět tisíc, Ho zástup vypátrá a On odhaluje jejich srdce. „„Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se.“ (Jan 6,26).

Ježíš nasytil pět tisíc lidí, ne předně proto, že byli fyzicky hladoví, ale protože hladověli duchovně. Samozřejmě, že měl Ježíš soucit s jejich fyzickými potřebami, ale zázrak s chleby a rybami měl být ukazatelem směrujícím na Něj. Zástup to však nepochopil. Stáli jen o nejlepší možné občerstvení.

Nedostačovat

Když nasloucháme hlasům lidí na věčnosti, neoslavují hmatatelné náznakové slávy, které zakoušeli na zemi. Ne, oslavují Definitivní Slávu, svůj vztah s Bohem.

Když čtu tento text, vždycky mě usvědčí, že zastavuji příliš brzy. Často se spokojuji s dočasným potěšením náznakové slávy a nedovoluji svému srdci, aby přeteklo chválami vůči Bohu. A co vy?

  • Když jíte skvělé jídlo, jsou vaše chuťové pohárky jedinou částí vás samotných, která se raduje? Nebo se raduje vaše duše, protože si je vědoma, že má duchovní potravu a nápoj, co se nikdy nevyčerpá?
  • Když zakoušíte intimitu sexu, je vaše tělo jedinou částí vás samotných, která cítí potěšení? Nebo se vaše duše těší vědomím, že jste navěky spojeni s Kristem?
  • Když nasloucháte hudbě, jsou vaše uši jedinou částí vás samotných, která oslavuje? Nebo i vaše duše oslavuje kreativitu vašeho Boha a budoucí oslavu, která přijde?

Vidíte, že není třeba, aby vám nebo mně byla představena sláva - slávu zakoušíme každý den. Ale vy i já potřebujeme, aby byla naše srdce obnažena a naše čidla na slávu přesměrována na nebe. Díky Bohu, že nás v dobách naší potřeby neopustí.

Římanům 3,23-24 říká: „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.“ Bylo nám už jednou provždy odpuštěno darem milosti, ale Bůh nás obdarovává svou milostí každé ráno. Tato milost obnažuje naše srdce, odpouští nám naší zmatenost ohledně slávy a přesměrovává naše čidla na slávu den co den co den.

 

Tento článek je ze stránek Paul Tripp Ministries. Další články naleznete na stránkách www.paultripp.com. Použito se svolením.