Rozhodnutí České evangelikální aliance pozvat k účasti na Aliančním týdnu modliteb římskokatolickou organizaci nutí k vážnému zamyšlení. Tímto činem Evangelikální aliance prohlašuje bez jakéhokoliv písemného prohlášení, že římskokatolická organizace je bona fide církev. Je to pravdou? Je římskokatolická organizace opravdu křesťanskou církví?

Je nutné si uvědomit, že v centru pozornosti zde nestojí jednotliví katolíci. Ne, tou hlavní a nejdůležitějším záležitostí je oficiální učení římskokatolické církve o způsobu spasení, tj. evangelium. Jak může být člověk zachráněn? To, co určuje, jestli je organizace skutečně křesťanskou církví, je definice evangelia, které hlásá. Jedině definice evangelia určuje, zda je možné vytvořit jednotu mezi křesťany, jak církevní, tak individuální. Apoštol Pavel napsal, že existuje jen jedno evangelium. Každá organizace, která učí falešné evangelium, je pod Boží kletbou (Galatským 1:8).

Nejdříve se zeptejme, jak rozuměli slovu „spasení“ apoštolové, a pak to srovnejme s tím, jak chápe spasení římskokatolická organizace. Spasení tak, jak jej obdrželi a hlásali apoštolové, je nutno vidět alespoň ze tří pohledů:

1) záchrana před trestem za hřích, což je ospravedlnění,

2) záchrana z moci hříchu, což je posvěcení, a

3) záchrana z přítomnosti hříchu, což je oslavení.

Když máme toto na paměti, pak vidíme, že když apoštolové mluvili o způsobu spasení (tj. hlásali evangelium), měli vždy na mysli jeho první aspekt. Naproti tomu, když římskokatolická organizace mluví o spasení, má bezpochyby na mysli všechny tři aspekty. Tato organizace nerozlišuje jedno od druhého, ani nečiní jasný rozdíl mezi ospravedlněním a posvěcením. Toto je nejdůležitější si uvědomit, když přemýšlíme o tom, co znamená slovo „spasení“.

V římskokatolické církvi tedy nestačí uznat, že jste hříšník, odvrátit se od svého hříchu a spolehnout se pouze na spasitelné zásluhy Ježíše Krista. Abyste mohl být spasen, musíte udělat mnohem více. Pro začátek – a pokud jde o římskokatolickou církev, tak budete stále jen na začátku – musíte být pokřtěni, abyste mohli být Bohem přijati.

Navíc římskokatolická církev učí, že hříšník musí činit dobré skutky, aby si uchránil spasení. Takže:

„Jestliže kdokoliv tvrdí [a evangelikální křesťané to tvrdí], že dobré skutky toho, kdo je ospravedlněn… nezískávají svou zásluhou zvyšování milosti, věčného života a dosažení věčného života…ať je proklet.“ (Tridentský koncil, Kánon 32)

Bible však také jasně tvrdí, že „víra bez skutků je mrtvá, když je sama“ (Jak 2:17). To ale znamená, že víra, která zachraňuje, není nikdy „sama“. Taková víra je vždy doprovázena skutky. Když toto správně chápeme, musíme také dodat, že skutky nemají za následek naše spasení, ale jsou následkem spasení. Či jinými slovy, nikdo si nemůže zasloužit své spasení svými skutky, ale také nikdo nemůže dokázat své spasení bez nich. To měl apoštol na mysli, když řekl: „Ukážu ti svou víru svými skutky“ (Jk 2:18, srovnej Gal 5:6, Ef 2:9, Tit 2:14).

Pro římskokatolickou církev není spasení dar zdarma. Člověk si ho musí zasloužit či dosáhnout svým úsilím, jak je stanoveno 2. vatikánským koncilem, který potvrdil, že „od počátku Církve jsou dobré skutky nabízeny Bohu za spásu hříšníka.“

Jak by tedy po zjištění těchto skutečností měl reagovat křesťan či křesťanská denominace na spojení České evangelikální aliance s římskokatolickou organizací? Jestliže se účastníš těchto setkání, milý čtenáři, pak veřejně prohlašuješ před Bohem, ostatními věřícími a před světem, že římskokatolické učení o spasení je správné a že přijímáš katolíky za bratry a sestry v Kristu. Opravdu chceš takovou věc prohlašovat teď, když znáš římskokatolické učení? Jestliže ne, pak tě naléhavě žádám: neúčastni se těchto modlitebních setkání Evangelikální aliance a řekni to i svým bratrům a sestrám v Kristu.

Podle textu „Evangelikální katolíci?“, jehož autorem je Stanley Mawhinney zpracovali Mark a Hana Bladesovi.