Příjmy ČR: 903.378,- Kč

Z toho:

domácí dárci 677 322,- Kč (721 dárců)

zahraniční dárci 226 056,- Kč (7 d.)

 

Výdaje ČR: 795.646,- Kč

Z toho:

Tisk: 187.770,- Kč

Rozesílání: 136.904,- Kč

Služby: (práce šéfredaktora, administrativní práce, korektury, provoz serveru, překlady): 345.500,- Kč

Ostatní náklady (provoz kanceláře, náklady na konferenci): 75.472,- Kč

 

Příjmy SR: 1.785,- EUR

Výdaje SR: 900,- EUR

 

Pozn. 1: Služby – nejedná se o mzdy, protože Zápas o duši nemá žádné zaměstnance.

Pozn. 2: Výdaje na Slovensku se týkají pouze distribuce časopisu.

 

Vám všem, kteří jste nás v minulém roce podporovali (nejenom finančně, ale i modlitebně, či povzbuzováním) velice děkujeme. Vaší štědrosti si velmi vážíme a jsme za vás Pánu vděční.

Reformace

 • Klamavost hříchu
  Hřích má svůj původ ve falešném pohledu na věc. Naši prapůvodní rodiče by nikdy nezhřešili, kdyby nebyli oklamáni pokušitelem. Eva viděla, že zakázané ovoce je překrásné a je dobré k jídlu, tedy chutné a výživné. To byl podvod. Toto ovoce, ať už byla jeho chuť jakákoliv, nikdy nebylo určeno k tomu, aby sytilo. Bylo určeno ke zkoušce, nikoliv k jídlu. Ale tím největším klamem arcisvůdce, jemuž naše pramáti čelila, bylo to, že když to sní, stane se moudřejším a bude znát dobré i...
 • Zlomen Bohem (Gn 32,1-33)
  V našem výkladu knihy Genesis jsme se z Boží milosti dostali do třicáté druhé kapitoly. Ve dvacáté páté kapitole se Izákovi narodila dvojčata – Jákob a Ezau. Tam někde začíná náš příběh – resp. příběh Jákoba. Jákob byl druhorozeným z obou dvojčat, přesto měl podle Božího slibu dostat požehnání Abrahamovo a svým způsobem se tak stát prvorozeným. Bůh tak od začátku ukazuje, že nezáleží na tělesném narození, nezáleží na původu ani sociálním postavení, nezáleží na věku ani na tom,...
 • Víra, která vítězí a obrací (Žd 11,30-31)
  John Gardner napsal: „Stojíme před řadou obrovských příležitostí – geniálně zamaskovaných za neřešitelné problémy.“ (Zdroj neznámý.) Před jakými zamaskovanými příležitostmi dnes stojíte? Někteří lidé uvěřili v Krista jako ve svého Spasitele, stojí ale před zamaskovanou příležitostí v podobě nějakého tvrdošíjného hříchu, který je neustále sráží na kolena. Slibují Bohu, že už to víckrát neudělají, a opět a opět selhávají. Jiní jsou pohlceni problémy v manželství nebo s dětmi. Nevidí před sebou...
 • Zachraňující milost vychovává (Tt 2,12)
  [Ukázala se Boží milost, která] … vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní… (Tt 2,12)Milostí jsme spaseni. Tato milost se zjevila a tato milost zachraňuje. Je to milost, která zachraňuje všechny lidi. Kontext nám jasně ukazuje, že se Bible tady neučí univerzalismus, ale tvrdí, že nikdy nikdo nebyl ani nebude zachráněn jinak, než milostí, tedy že všichni lidé, kteří jsou zachráněni, všichni spasení, jsou zachráněni jenom milostí.Milost, o které mluvíme, je...
 • Kristovo odpočinutí
  Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Mt 11,28)Ve svém kázání na tato slova John Newton zdůraznil:„Účinek evangelia lze přirovnat k útočištným městům v Izraeli. Bylo obecně ctí a výsadou, že měli takové Bohem ustanovené svatyně, ale skutečnou jejich hodnotu poznalo a pocítilo jen několik málo jedinců. Jen ti, kdo se ocitli v situaci, kvůli které byla tato města k dispozici, je dokázali řádně ocenit. Stejné je to s ...
 • Svědomitost v modlitbě: Tajemství svatosti
  Obrovský rozdílPtám se, jestli se modlíš, protože svědomitost v modlitbě je tajemstvím výjimečné svatosti. Mezi opravdovými křesťany existuje beze sporu obrovský rozdíl. Mezi tím nejpřednějším a nejposlednějším v Boží armádě je ohromná mezera.Všichni bojují stejný dobrý boj, ale někteří bojují mnohem udatněji než jiní. Všichni konají Pánovo dílo, ale někteří mnohem víc než jiní. Všichni jsou světlem v Pánu, ale někteří září jasněji než ostatní. Všichni běží stejný závod, ale...

Zápas o duši

Cíl cesty - naše posvěcení
Rozpoznat, na čem záleží, znamená jednak vědět, co je správné a v dané chvíli důležité, a za druhé to znamená také podle toho jednat. Protože pokud...
Ježíšův plán učednictví
Matouš 28,18–20 (ČSP) Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. Když ho spatřili, poklonili se mu; ale někteří...
Nejste zdravá církev, pokud vám nezáleží na Titovi 2
Pokud vám nezáleží na tom, abyste připravili ženy k vyučování jiných žen, pak nejste zdravá církev. Mnoho z rozhovorů o roli žen v místní církvi se...
Vést druhé znamená stát se učedníkem
Konání duchovního dobra Činění učedníků je záměrné konání duchovního dobra někomu s cílem, aby se více podobal Kristu. Učednictví je termín,...
Povzbuzení pro pastory I.
Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě. (2Tm 4,5)Verš z 2. listu Timoteovi 4,5...
3 důvody, proč neděle není křesťanská sobota
Po staletí byla církev rozdělena otázkou, zda dále dodržovat sobotu či zda by měla být neděle, den Páně, chápána jako křesťanská sobota. Jde o...
Touha odejít
Kontroluji přijaté e-maily. Obvyklá směs nevyžádané pošty, reklamy, připomenutí atd. Mažu, aniž bych je otevřel. Najednou narazím na e-mail, o kterém...
Povzbuzení z knihy Židům
Jestliže hlavním tématem a poselstvím knihy je „neodpadněte“, jaká další témata jsou pro vás zdrojem útěchy a povzbuzení? Myslím, že hlavním...
Jak oslavím Boha
Technicky vzato můžete nakreslit obraz kladivem nebo uvařit rybu tenisovou raketou.Podobně můžete žít jakkoli chcete, ale dokud nebudete následovat...

Teologie

 • Skutečný virus
  Všude kolem nás je mnoho lidí v panice, kterou navíc podpořily mediální zprávy o opatřeních, které jsou oznamovány vládou téměř co hodinu. Všichni víme, že to všechno se děje kvůli boji s koronavirem. A neděje se to jen u nás, ale v celé Evropě a na celém světě. V tomto článku nebudu...
 • Koronavirus – otázky a odpovědi
  Poznámka redaktora The Gospel Coalition (odkud je článek převzatý):Kromě toho, že je Dr. Miguel Núñez pastorem v Mezinárodním baptistickém sboru v Santo Domingo, pracuje také více než 35 let jako lékař v oblasti vnitřního a infekčního lékařství. Působil také jako docent na Mount Sinai School...
 • Vděčnost navzdory okolnostem
  Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. (1Te 5,16-18)Byli jsme vykoupeni a vysvobozeni z přicházejícího Božího hněvu. Beránek Boží za nás zaplatil svým vlastním životem na kříži Golgoty. To je evangelium, kterým Bůh...