Příjmy ČR: 903.378,- Kč

Z toho:

domácí dárci 677 322,- Kč (721 dárců)

zahraniční dárci 226 056,- Kč (7 d.)

 

Výdaje ČR: 795.646,- Kč

Z toho:

Tisk: 187.770,- Kč

Rozesílání: 136.904,- Kč

Služby: (práce šéfredaktora, administrativní práce, korektury, provoz serveru, překlady): 345.500,- Kč

Ostatní náklady (provoz kanceláře, náklady na konferenci): 75.472,- Kč

 

Příjmy SR: 1.785,- EUR

Výdaje SR: 900,- EUR

 

Pozn. 1: Služby – nejedná se o mzdy, protože Zápas o duši nemá žádné zaměstnance.

Pozn. 2: Výdaje na Slovensku se týkají pouze distribuce časopisu.

 

Vám všem, kteří jste nás v minulém roce podporovali (nejenom finančně, ale i modlitebně, či povzbuzováním) velice děkujeme. Vaší štědrosti si velmi vážíme a jsme za vás Pánu vděční.

Reformace

 • Klamavost hříchu
  Hřích má svůj původ ve falešném pohledu na věc. Naši prapůvodní rodiče by nikdy nezhřešili, kdyby nebyli oklamáni pokušitelem. Eva viděla, že zakázané ovoce je překrásné a je dobré k jídlu, tedy chutné a výživné. To byl podvod. Toto ovoce, ať už byla jeho chuť jakákoliv, nikdy nebylo určeno k tomu, aby sytilo. Bylo určeno ke zkoušce, nikoliv k jídlu. Ale tím největším klamem arcisvůdce, jemuž naše pramáti čelila, bylo to, že když to sní, stane se moudřejším a bude znát dobré i...
 • Zlomen Bohem (Gn 32,1-33)
  V našem výkladu knihy Genesis jsme se z Boží milosti dostali do třicáté druhé kapitoly. Ve dvacáté páté kapitole se Izákovi narodila dvojčata – Jákob a Ezau. Tam někde začíná náš příběh – resp. příběh Jákoba. Jákob byl druhorozeným z obou dvojčat, přesto měl podle Božího slibu dostat požehnání Abrahamovo a svým způsobem se tak stát prvorozeným. Bůh tak od začátku ukazuje, že nezáleží na tělesném narození, nezáleží na původu ani sociálním postavení, nezáleží na věku ani na tom,...
 • Víra, která vítězí a obrací (Žd 11,30-31)
  John Gardner napsal: „Stojíme před řadou obrovských příležitostí – geniálně zamaskovaných za neřešitelné problémy.“ (Zdroj neznámý.) Před jakými zamaskovanými příležitostmi dnes stojíte? Někteří lidé uvěřili v Krista jako ve svého Spasitele, stojí ale před zamaskovanou příležitostí v podobě nějakého tvrdošíjného hříchu, který je neustále sráží na kolena. Slibují Bohu, že už to víckrát neudělají, a opět a opět selhávají. Jiní jsou pohlceni problémy v manželství nebo s dětmi. Nevidí před sebou...
 • Zachraňující milost vychovává (Tt 2,12)
  [Ukázala se Boží milost, která] … vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní… (Tt 2,12)Milostí jsme spaseni. Tato milost se zjevila a tato milost zachraňuje. Je to milost, která zachraňuje všechny lidi. Kontext nám jasně ukazuje, že se Bible tady neučí univerzalismus, ale tvrdí, že nikdy nikdo nebyl ani nebude zachráněn jinak, než milostí, tedy že všichni lidé, kteří jsou zachráněni, všichni spasení, jsou zachráněni jenom milostí.Milost, o které mluvíme, je...
 • Kristovo odpočinutí
  Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Mt 11,28)Ve svém kázání na tato slova John Newton zdůraznil:„Účinek evangelia lze přirovnat k útočištným městům v Izraeli. Bylo obecně ctí a výsadou, že měli takové Bohem ustanovené svatyně, ale skutečnou jejich hodnotu poznalo a pocítilo jen několik málo jedinců. Jen ti, kdo se ocitli v situaci, kvůli které byla tato města k dispozici, je dokázali řádně ocenit. Stejné je to s ...
 • Svědomitost v modlitbě: Tajemství svatosti
  Obrovský rozdílPtám se, jestli se modlíš, protože svědomitost v modlitbě je tajemstvím výjimečné svatosti. Mezi opravdovými křesťany existuje beze sporu obrovský rozdíl. Mezi tím nejpřednějším a nejposlednějším v Boží armádě je ohromná mezera.Všichni bojují stejný dobrý boj, ale někteří bojují mnohem udatněji než jiní. Všichni konají Pánovo dílo, ale někteří mnohem víc než jiní. Všichni jsou světlem v Pánu, ale někteří září jasněji než ostatní. Všichni běží stejný závod, ale...

Zápas o duši

Úvodní slovo
Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám...
Křesťanovo jedinečné vystrojení ke službě! 1K 2,3
Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním. (1K 2,3)ÚvodPokoj vám a milost, drazí přítomní! Čas běží jako zběsilý, ani jsme se nenadáli a je tu...
Kdo jsou puritáni a co učí?
V roce 1568 bylo v Londýně mnoho společenství anabaptistů, kteří si říkali puritáni či neposkvrnění Boží beránci. Obecně se má za to, že výraz „...
Sedm věcí, které se můžeme naučit od puritánů
Milovat pravdu, nenávidět hříchPuritáni mohou moderním křesťanům nabídnout mnoho věcí. První z nich je, že proměňují vaši mysl podle Bible. Milovali...
Plody utrpení v životě Johna Bunyana
Lekce z utrpeníUtrpení v životě Johna Bunyana, autora knihy Poutníkova cesta, posílilo jeho jistotu, že Bůh je svrchovaný vládce nad všemi...
Pozvánka na konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby 2023
Milí přátelé v Kristu.Srdečně vás zveme na letošní Konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby, která se uskuteční v sobotu 25. března 2023 v hotelu...
Recenze: 2000 let Kristovy moci - N. R. Needham
Pravděpodobně nenajdeme člověka, který si čas od času nevzpomene na léta povinné školní docházky. Většina žáků si oblíbila určitý předmět. Jeden...
Kritika kazatele
Nevyhnutelnost kritikyBýt kazatelem znamená i slýchat (ať už často, nebo zřídka), že to děláte špatně, že nemáte pravdu, anebo že všechno v církvi je...
Teologie potopy: proč je Noemova potopa důležitá? (část 1)
Popis stvoření v Genesis 1 a 2 obsahuje 56 veršů, zatímco popis potopy v Genesis 6–9 obsahuje 81 veršů – téměř o polovinu více. O teologii stvoření...