Slidershow

S velikou radostí, bázní i chvěním v srdci, jsme předposlední lednovou sobotu prožili nádherný den, kdy se uskutečnila v modlitebně Wesleyánské církve v Brně v pořadí již druhá Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby.

Pán k nám byl velmi dobrý a požehnal účastníkům konference především svou milostí skrze své Slovo. Středem celého dne bylo vyvýšení Pána skrze výklad Jeho slova a společenství v jednotném duchu křesťanů, kteří toužili být nasyceni Božím slovem.

Z průběhu konference bylo patrné, jak její účastníci touží po obnově svých životů i celé české církve Božím duchem, který nám otvírá Písmo. Souhlasné projevy účastníků během jednotlivých výkladů Písma byly jasným znamením o přítomnosti zapálených srdcí účastníků pro Pána Ježíše. Vždyť Písmo je Jeho poklad, který nám dal, abychom ho plnými doušky využívali k Boží slávě v tomto světě, v životě církve i ve sdílení evangelia s lidmi okolo nás.

Téma konference bylo vyjádřeno otázkou ‚Co je evangelikální?‘ a jednotlivé příspěvky se zabývaly reformačními ‚solas‘: Sola Scriptura – Jedině Písmo (přednášel Jerry Farník), Solus Christus – Jedině Kristus (René Drápala), Sola Gratia – Jedině milostí (Jaroslav Kernal), Sola Fide – Jedině vírou (Jan Suchý) a Soli Deo Gloria – Jedině Bohu sláva (Pavel Steiger). Úvodní přednášku s názvem Pět reformačních solas jako základ evangelikalismu měl Štěpán Rucki. Při příležitosti pořádání konference vyšla také kniha D. M. Lloyd-Jonese s názvem Co je evangelikální?, kterou účastníci konference obdrželi darem.

Cílem konference bylo pomoci církvi v naší zemi i na Slovensku v odkrývání úžasného poselství evangelia zjeveného Kristem Ježíšem. Pomocí nám k tomu bylo historické svědectví reformačního zápasu 16. a 17. století o evangelium. Stejný zápas, i když v jiné době, prožíváme i my dnes. Proto nám historie je užitečná, abychom lépe rozuměli našim vlastním zápasům.

Na konferenci se sešlo více než 150 účastníků z České republiky i ze Slovenska, takže jsme takřka vyčerpali kapacitu sálu modlitebny bratří wesleyánů. Sešli se zde lidé z celkem 50 společenství (z 21 denominací a nezávislých sborů). Čtenáři Zápasu o duši a knih Poutníkovy četby jsou přítomni, jak je vidět, v různých nezávislých sborech i tradičních denominacích. Kéž všude tam pomáhají tyto zdroje lidem na cestě následování Pána Ježíše.

Příští rok chceme z Boží milosti pokračovat v pořádání konference a v tuto chvíli vám také můžeme sdělit datum – konference se opět uskuteční předposlední lednovou sobotu, tedy 21. ledna 2012 a jejím tématem bude:

Vyvýšenost Krista (v životě křesťana a v jeho rodině, v životě a fungování církve, v kázání, evangelizaci i v pastoraci).

Místo pořádání konference upřesníme v příštím čísle časopisu Zápas o duši. Z mnoha důvodů preferujeme Brno, ale nezáleží tolik na nás, jako na našem Pánu. Vám, kteří jste se konference zúčastnili, chceme ještě jednou poděkovat a všechny vás chceme povzbudit k tomu, abyste se modlili za další konferenci, a to jak za její přípravu a průběh, tak i za její návštěvníky, tedy za vás samotné.

2. Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby nám v redakční radě časopisu i v týmu nakladatelství přinesla hlubokou vděčnost Pánu a velikou radost v srdci! Pán nás mocně povzbudil k další cestě za Ním! Jsme velmi vděční, že jsme spolu s Vámi, našimi čtenáři, mohli prožít takové úžasné požehnání, potěšení a povzbuzení do dalších dnů, které nám Pán dává zde na zemi. Jedině Bohu budiž sláva!

Nahrávky z konference naleznete na webových stránkách Zápasu o duši.

– js –

Zápas o duši

Cíl cesty - naše posvěcení
Rozpoznat, na čem záleží, znamená jednak vědět, co je správné a v dané chvíli důležité, a za druhé to znamená také podle toho jednat. Protože pokud...
Ježíšův plán učednictví
Matouš 28,18–20 (ČSP) Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. Když ho spatřili, poklonili se mu; ale někteří...
Nejste zdravá církev, pokud vám nezáleží na Titovi 2
Pokud vám nezáleží na tom, abyste připravili ženy k vyučování jiných žen, pak nejste zdravá církev. Mnoho z rozhovorů o roli žen v místní církvi se...
Vést druhé znamená stát se učedníkem
Konání duchovního dobra Činění učedníků je záměrné konání duchovního dobra někomu s cílem, aby se více podobal Kristu. Učednictví je termín,...
Povzbuzení pro pastory I.
Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě. (2Tm 4,5)Verš z 2. listu Timoteovi 4,5...
3 důvody, proč neděle není křesťanská sobota
Po staletí byla církev rozdělena otázkou, zda dále dodržovat sobotu či zda by měla být neděle, den Páně, chápána jako křesťanská sobota. Jde o...
Touha odejít
Kontroluji přijaté e-maily. Obvyklá směs nevyžádané pošty, reklamy, připomenutí atd. Mažu, aniž bych je otevřel. Najednou narazím na e-mail, o kterém...
Povzbuzení z knihy Židům
Jestliže hlavním tématem a poselstvím knihy je „neodpadněte“, jaká další témata jsou pro vás zdrojem útěchy a povzbuzení? Myslím, že hlavním...
Jak oslavím Boha
Technicky vzato můžete nakreslit obraz kladivem nebo uvařit rybu tenisovou raketou.Podobně můžete žít jakkoli chcete, ale dokud nebudete následovat...