Slidershow

S velikou radostí, bázní i chvěním v srdci, jsme předposlední lednovou sobotu prožili nádherný den, kdy se uskutečnila v modlitebně Wesleyánské církve v Brně v pořadí již druhá Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby.

Pán k nám byl velmi dobrý a požehnal účastníkům konference především svou milostí skrze své Slovo. Středem celého dne bylo vyvýšení Pána skrze výklad Jeho slova a společenství v jednotném duchu křesťanů, kteří toužili být nasyceni Božím slovem.

Z průběhu konference bylo patrné, jak její účastníci touží po obnově svých životů i celé české církve Božím duchem, který nám otvírá Písmo. Souhlasné projevy účastníků během jednotlivých výkladů Písma byly jasným znamením o přítomnosti zapálených srdcí účastníků pro Pána Ježíše. Vždyť Písmo je Jeho poklad, který nám dal, abychom ho plnými doušky využívali k Boží slávě v tomto světě, v životě církve i ve sdílení evangelia s lidmi okolo nás.

Téma konference bylo vyjádřeno otázkou ‚Co je evangelikální?‘ a jednotlivé příspěvky se zabývaly reformačními ‚solas‘: Sola Scriptura – Jedině Písmo (přednášel Jerry Farník), Solus Christus – Jedině Kristus (René Drápala), Sola Gratia – Jedině milostí (Jaroslav Kernal), Sola Fide – Jedině vírou (Jan Suchý) a Soli Deo Gloria – Jedině Bohu sláva (Pavel Steiger). Úvodní přednášku s názvem Pět reformačních solas jako základ evangelikalismu měl Štěpán Rucki. Při příležitosti pořádání konference vyšla také kniha D. M. Lloyd-Jonese s názvem Co je evangelikální?, kterou účastníci konference obdrželi darem.

Cílem konference bylo pomoci církvi v naší zemi i na Slovensku v odkrývání úžasného poselství evangelia zjeveného Kristem Ježíšem. Pomocí nám k tomu bylo historické svědectví reformačního zápasu 16. a 17. století o evangelium. Stejný zápas, i když v jiné době, prožíváme i my dnes. Proto nám historie je užitečná, abychom lépe rozuměli našim vlastním zápasům.

Na konferenci se sešlo více než 150 účastníků z České republiky i ze Slovenska, takže jsme takřka vyčerpali kapacitu sálu modlitebny bratří wesleyánů. Sešli se zde lidé z celkem 50 společenství (z 21 denominací a nezávislých sborů). Čtenáři Zápasu o duši a knih Poutníkovy četby jsou přítomni, jak je vidět, v různých nezávislých sborech i tradičních denominacích. Kéž všude tam pomáhají tyto zdroje lidem na cestě následování Pána Ježíše.

Příští rok chceme z Boží milosti pokračovat v pořádání konference a v tuto chvíli vám také můžeme sdělit datum – konference se opět uskuteční předposlední lednovou sobotu, tedy 21. ledna 2012 a jejím tématem bude:

Vyvýšenost Krista (v životě křesťana a v jeho rodině, v životě a fungování církve, v kázání, evangelizaci i v pastoraci).

Místo pořádání konference upřesníme v příštím čísle časopisu Zápas o duši. Z mnoha důvodů preferujeme Brno, ale nezáleží tolik na nás, jako na našem Pánu. Vám, kteří jste se konference zúčastnili, chceme ještě jednou poděkovat a všechny vás chceme povzbudit k tomu, abyste se modlili za další konferenci, a to jak za její přípravu a průběh, tak i za její návštěvníky, tedy za vás samotné.

2. Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby nám v redakční radě časopisu i v týmu nakladatelství přinesla hlubokou vděčnost Pánu a velikou radost v srdci! Pán nás mocně povzbudil k další cestě za Ním! Jsme velmi vděční, že jsme spolu s Vámi, našimi čtenáři, mohli prožít takové úžasné požehnání, potěšení a povzbuzení do dalších dnů, které nám Pán dává zde na zemi. Jedině Bohu budiž sláva!

Nahrávky z konference naleznete na webových stránkách Zápasu o duši.

– js –

Zápas o duši

Úvodní slovo
Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám...
Křesťanovo jedinečné vystrojení ke službě! 1K 2,3
Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním. (1K 2,3)ÚvodPokoj vám a milost, drazí přítomní! Čas běží jako zběsilý, ani jsme se nenadáli a je tu...
Kdo jsou puritáni a co učí?
V roce 1568 bylo v Londýně mnoho společenství anabaptistů, kteří si říkali puritáni či neposkvrnění Boží beránci. Obecně se má za to, že výraz „...
Sedm věcí, které se můžeme naučit od puritánů
Milovat pravdu, nenávidět hříchPuritáni mohou moderním křesťanům nabídnout mnoho věcí. První z nich je, že proměňují vaši mysl podle Bible. Milovali...
Plody utrpení v životě Johna Bunyana
Lekce z utrpeníUtrpení v životě Johna Bunyana, autora knihy Poutníkova cesta, posílilo jeho jistotu, že Bůh je svrchovaný vládce nad všemi...
Pozvánka na konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby 2023
Milí přátelé v Kristu.Srdečně vás zveme na letošní Konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby, která se uskuteční v sobotu 25. března 2023 v hotelu...
Recenze: 2000 let Kristovy moci - N. R. Needham
Pravděpodobně nenajdeme člověka, který si čas od času nevzpomene na léta povinné školní docházky. Většina žáků si oblíbila určitý předmět. Jeden...
Kritika kazatele
Nevyhnutelnost kritikyBýt kazatelem znamená i slýchat (ať už často, nebo zřídka), že to děláte špatně, že nemáte pravdu, anebo že všechno v církvi je...
Teologie potopy: proč je Noemova potopa důležitá? (část 1)
Popis stvoření v Genesis 1 a 2 obsahuje 56 veršů, zatímco popis potopy v Genesis 6–9 obsahuje 81 veršů – téměř o polovinu více. O teologii stvoření...