Slidershow

S velikou radostí, bázní i chvěním v srdci, jsme předposlední lednovou sobotu prožili nádherný den, kdy se uskutečnila v modlitebně Wesleyánské církve v Brně v pořadí již druhá Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby.

Pán k nám byl velmi dobrý a požehnal účastníkům konference především svou milostí skrze své Slovo. Středem celého dne bylo vyvýšení Pána skrze výklad Jeho slova a společenství v jednotném duchu křesťanů, kteří toužili být nasyceni Božím slovem.

Z průběhu konference bylo patrné, jak její účastníci touží po obnově svých životů i celé české církve Božím duchem, který nám otvírá Písmo. Souhlasné projevy účastníků během jednotlivých výkladů Písma byly jasným znamením o přítomnosti zapálených srdcí účastníků pro Pána Ježíše. Vždyť Písmo je Jeho poklad, který nám dal, abychom ho plnými doušky využívali k Boží slávě v tomto světě, v životě církve i ve sdílení evangelia s lidmi okolo nás.

Téma konference bylo vyjádřeno otázkou ‚Co je evangelikální?‘ a jednotlivé příspěvky se zabývaly reformačními ‚solas‘: Sola Scriptura – Jedině Písmo (přednášel Jerry Farník), Solus Christus – Jedině Kristus (René Drápala), Sola Gratia – Jedině milostí (Jaroslav Kernal), Sola Fide – Jedině vírou (Jan Suchý) a Soli Deo Gloria – Jedině Bohu sláva (Pavel Steiger). Úvodní přednášku s názvem Pět reformačních solas jako základ evangelikalismu měl Štěpán Rucki. Při příležitosti pořádání konference vyšla také kniha D. M. Lloyd-Jonese s názvem Co je evangelikální?, kterou účastníci konference obdrželi darem.

Cílem konference bylo pomoci církvi v naší zemi i na Slovensku v odkrývání úžasného poselství evangelia zjeveného Kristem Ježíšem. Pomocí nám k tomu bylo historické svědectví reformačního zápasu 16. a 17. století o evangelium. Stejný zápas, i když v jiné době, prožíváme i my dnes. Proto nám historie je užitečná, abychom lépe rozuměli našim vlastním zápasům.

Na konferenci se sešlo více než 150 účastníků z České republiky i ze Slovenska, takže jsme takřka vyčerpali kapacitu sálu modlitebny bratří wesleyánů. Sešli se zde lidé z celkem 50 společenství (z 21 denominací a nezávislých sborů). Čtenáři Zápasu o duši a knih Poutníkovy četby jsou přítomni, jak je vidět, v různých nezávislých sborech i tradičních denominacích. Kéž všude tam pomáhají tyto zdroje lidem na cestě následování Pána Ježíše.

Příští rok chceme z Boží milosti pokračovat v pořádání konference a v tuto chvíli vám také můžeme sdělit datum – konference se opět uskuteční předposlední lednovou sobotu, tedy 21. ledna 2012 a jejím tématem bude:

Vyvýšenost Krista (v životě křesťana a v jeho rodině, v životě a fungování církve, v kázání, evangelizaci i v pastoraci).

Místo pořádání konference upřesníme v příštím čísle časopisu Zápas o duši. Z mnoha důvodů preferujeme Brno, ale nezáleží tolik na nás, jako na našem Pánu. Vám, kteří jste se konference zúčastnili, chceme ještě jednou poděkovat a všechny vás chceme povzbudit k tomu, abyste se modlili za další konferenci, a to jak za její přípravu a průběh, tak i za její návštěvníky, tedy za vás samotné.

2. Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby nám v redakční radě časopisu i v týmu nakladatelství přinesla hlubokou vděčnost Pánu a velikou radost v srdci! Pán nás mocně povzbudil k další cestě za Ním! Jsme velmi vděční, že jsme spolu s Vámi, našimi čtenáři, mohli prožít takové úžasné požehnání, potěšení a povzbuzení do dalších dnů, které nám Pán dává zde na zemi. Jedině Bohu budiž sláva!

Nahrávky z konference naleznete na webových stránkách Zápasu o duši.

– js –

Zápas o duši

Bůh je všechno
Bože, jehož vůle ve všem vítězí,neexistuje žádná útěchakromě potěšení v tobě a ve tvé službě.Ty jsi všechno ve všem a ...
Zveme vás na setkání nad tématem: Teologie Nové smlouvy
TEOLOGIE NOVÉ SMLOUVYKdo: přednáší Geoff Volker Kdy: v sobotu 14. 5. 2022Kde: Dům techniky, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem 10.00–...
Shrnutí Teologie nové smlouvy
Shrnutí, které předkládám, představuje mé chápání teologie nové smlouvy. Biblická odůvodnění následujících tvrzení se nacházejí v celém mém díle....
John Flavel: Dá-li Bůh
O autorovi knihyJohn Flavel (1628–1691) se narodil v anglickém Bromsgrovu do rodiny nonkonformního kazatele Richarda Flavela, který byl zároveň...
Jak jsme hospodařili v roce 2021
Milí čtenáři Zápasu o duši i našich webových stránek www.Reformace.cz!Rádi bychom vám poděkovali za vaši věrnost v modlitební i...
Povzbuzení pro pastory, část 3
Zápis konference „Společně za evangelium“Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě...
Jak se modlit za nevěřící, část 2
MODLITBY ZA VÁSModlili jste se za nevěřící, přičemž jste používali různá slova a přistupovali jste k nim z různých úhlů....
Promlouvá Bůh skrze sny i dnes?, část 1
 V Bibli narážíme na mnoho míst, kde hrají sny svou roli v rozvíjejícím se příběhu Božího lidu.Ve 20. kapitole knihy...
Dopis mým sousedům
Praha, červen 2021Milá sousedko, milý sousede,držíte v rukou můj dopis, a protože asi nikdy nebudu mít možnost s Vámi promluvit osobně, je toto moje...