2. Pokračování - ŽIDOVSTVÍ A BIBLE
Srovnejme zevrubně základní náboženství s probiblickou křesťanskou vírou. Začněme s vírou, která je křesťanství nejblíž. Samozřejmě, je to židovství. Židovské náboženství stojí pevně na dodržování zákona, kterému se říká torah. Zákon byl dán Mojžíšovi Bohem. Bůh Židům slíbil, jestliže budou zákon dodržovat, že jim požehná.

Po zákonu přišli proroci a ti kladli hlavní váhu na spravedlnost a lásku. Rozhodně hlásali nadřízenost lásky před dodržováním titěrných pravidel a regulí.

  • Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: Jen to, abys zachránil právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. (Mi 6:8)

1. Rozdíl v chápání Boha:
My, probibličtí věřící věříme, že Bůh je trojjedinný Otec, Syn a Duch svatý. Věříme ve tři vzájemně neoddělitelné osoby, obsažené v jedné podstatě, esenci Boha. Prostor, přestože má tři rozměry, je také jenom jeden.

  • Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. (Mt 28:19)

Židé tento biblický koncept popírají, i když v Genesis je uvedeno hebrejské jméno Boha v množném tvaru, Elohim, na místo jednotného čísla El.

2. Hřích:
My, probibličtí věřící věříme, že všichni lidé upadli v hřích Adamovým neuposlechnutím.

  • Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. (Ř 5:12)

Židé nevěří, že se člověk rodí hříšný, duchovně mrtvý a oddělen od Boha. Věří, že se nerodí ani dobrým ani zlým, nýbrž schopný dobrého a zlého se svobodou volby. Tato víra odporuje jejich vlastnímu písmu, ktré tvrdí přesný opak:

  • Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu (ne hříchem) mě počala matka. (Ž 51:7)

3. Spasení:
My věříme, že spasení vězí pouze a jenom v zastupující smrti Ježíše Krista, jenž na sebe vzal náš hřích a byl za něj potrestán jako by jej spáchal sám.

  • Jsou (tj. hříšníci) ospravedlňováni zadarmo, jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. (Ř 3:24)

Židé věří, že každý může získat spásu oddaností Bohu a mravním chováním. Židovský Izajáš však napsal pravý opak:

  • Jenže On byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdravováni. (Iz 53:5)

4. My věříme, že Ježíš Kristus je Bůh, že nebyl zplozen hříšným mužem, ale Bohem Duchem svatým, proto byl bezhříšný a tím schopen vstřebat náš hřích.

  • Vždyť Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. (Mk 10:45)

Někteří Židé uznávají Ježíše Krista jako dobrého učitele, rozhodně jej však nepřijímají jako svého Spasitele Mesiáše. Židé totiž chápají Mesiáše národně. Jejich Mesiáš má přinést Židům mír, ne záchranu jednotlivců a pohanů z bahna hříchu. Víme, že židovský Mesiáš, Spasitel, Ježíš Kristus vyplní Židům jejich očekávání až druhým příchodem.

Křesťanství, probiblická víra vyvěrá z židovství a je jeho dovršením. Bez Židů, bez Abrahámova faktoru bychom bibli neměli. Židé přijímají pouze Starý zákon v němž popírají verše, které směřují k Ježíši Kristu a vyplňují se v Novém zákoně. Studium mesianických veršů Starého zákona je fascinující. Stovky židovských veršů ukazují bez jakékoliv pochybnosti Krista a je záhadou co Židům brání věřit vlastnímu písmu. Studium židovské histroie, židovské existence, židovského písma a jejich pronásledování je klíč k porozumění světové budoucnosti a druhému příchodu našeho společného Mesiáše, Ježíše Krista.

- pst -