Ateisticko materialistická ideologie a evoluční vyučování popírají existenci Boha i nadpřirozených úkazů. Lidstvo ztratilo úctu nejen k tajemství a nedotknutelnosti života, ale i respekt k životu samému. Potraty a embryonální experimenty jsou denní realitou. Neúcta k lidskému životu dláždí cestu k nejhorším zločinům proti lidskosti. Dnes a denně umírají tisíce v boji za nezávislost, osvobození, za mír, za lepší svět, za pokrok vědeckého řízení společnosti.

Bůh však stvořil člověka tak, aby člověk vnímal a žil v jednotě s Bohem. Adam a Eva byli duchovně spojeni s Bohem, měli transcendentální schopnost, neboli šestý smysl. Plný život, používání všech šesti smyslů v ráji však mělo krátké trvání. Hřích ochromil Adamův šestý smysl do té míry, že zemřel duchovně, ztratil přímé spojení s Bohem a později zemřel i tělesně. Přesto v nás všech přežívá lidská touha dosáhnout dokonalosti ráje jakýmkoliv způsobem. Člověk se snaží vlastní silou znovuotevřít nebo obnovit funkci šestého smylu za pomoci drog a meditačních technik Východních náboženství.

Všichni jsme byli stvořeni ve dvou podstatách. Bůh pro nás stvořil fyzický svět, abychom mu vládli a pro tuto funkci nás vybavil pěti smysly. Tělesné smysly jsou důležité pro přežití v trojrozměrném prostoru. O tělesné potřeby pečujeme a užíváme nebo zneužíváme našich pět smyslů k našemu potěšení. Chceme vidět, slyšet, vychutnat, cítit a dotýkat se všeho příjemného bez omezení. Čím víc máme a známe jak se ukojit, tím víc chceme. Současná materialistická společnost nás však naprosto připravila o transcendentální šestý smysl, kterým vnímáme Boha.

Druhá podstata našeho já, duše, byla stvořena abychom mohli komunikovat s Bohem a k tomu nás Bůh vybavil šestým smyslem. Dnešní generace zoufale hledá ztracený a zakrnělý šestý smysl, který jen tušíme. Přirozené extáze a potlačení funkce smyslů je v bibli popsáno mnohokrát. Člověk, který je duchovně mrtvý trpí nejen tělesnou, ale především duševní podvýživou. Tělo a duše trpí depresí, sebeničením a zneužíváním. Peníze, úspěchy, sláva nestačí k úplné spokojenosti. Tolik sebevražedných rozloučení končí větou: "Uvnitř jsem prázdný, nemám pro co žít ..." Dnešní společnost se velice málo zajímá o stav vědomí, kterého křesťan dosáhne skrze znalost Boha. Zato různé druhy náboženství a kulty dosahují mystických zkušeností i bez použití drog. Na druhé straně se divíme jak je možné, že tolik lidí právě drogám propadlo. Člověk musí nějakým způsobem uspokojit šestý smysl, není možné jej ignorovat.

Psychologové měří racionální stav vědomí v satori hladinách. Plnému vědomí odpovídá 48 satori, hladina 24 odpovídá příjemným prožitkům bez konfliktu. Satori 12 představuje pocity při použití LSD nebo sexuální akt. Hladina 3 představuje nejvyšší formu satori pocit, kdy člověk ztratí vlastní já, je mimo své tělo.

Pokud je našich pět smyslů plně vytíženo, zůstává šestý smysl v pozadí, aniž si uvědomujeme jeho existenci. Ti, kdo prožili vědomí pod vlivem drog, ví z vlastní zkušenosti, že šestý smysl a jeho vnímavost je stejně reálná jako vnímavost pěti tělesných smyslů.

Problém dnešní společnosti spočívá v tom, že pět tělesných smyslů je přetíženo nadbytečnou stimulací a šestý je naopak potlačován naprostým nedostatkem stimulace. Můžeme vidět stejný vzor v chování mládeže na Východě i Západě, přestože žijí v naprosto odlišných sociálních i společenských podmínkách. Přesto mají jedno společné. Drogy, alkohol, kriminalita, nespokojenost. Lidé na Západě odmítají materializmus, zatímco lidé na Východě nacházejí zapomění v materializmu. Přesto nenacházejí smyl života ani na jedné ani na druhé straně.

Po léta probíhají ne příliš veřejné výzkumy nadpřirozených jevů a schopností. Výzkum v psychiatrii, parapsychologii, telepatii, telekinesi a jiných odvětvích lidských možností je ovlivňován chemickými, elektrickými impulsy, které modifikují chování a schopnosti jedince. Není třeba dodávat jak se výzkum a pokusy provádí a často zneužívají. Klíč k lidskému vědomí hledají nejen vědci, teoretikové, ideologové, pedagogové, ale i náboženství Nového věku, společenská a státní zřízení.

Astronauti při tréningu pro vesmírné lety zažívají beztížné stavy. Jejich tělo se vznáší ve slané vodě tělesné teploty, v naprosté tmě a jsou zvukově izolovaní. Všech pět fyzických smyslů je vypnuto a protože nemají potřebu sloužit, prožívají naprosto nové zážitky, halucinace a mystická vidění, která jsou velice živá. Na stejném principu mohou zažívat intenzivní prožitky mystických zážitků obyčejní smrtelníci, když se oddají "smyslové izolaci" ve vodních tancích.

Halucinace, které vznikají ze stresu jsou známé. Lidé v okamžicích utrpení při nehodách, mučení, mrzačení i při ukřižování jsou jen některé příklady pomalého umírání. V okamžiku ultimátní agonie zažívají rajské prožitky, kdy se "otvírá nebe." Stejně tak útlum, který způsobuje hluk, bitevní vřava, přílišné vypětí cvičením, běh na dlouhé vzdálenosti, ale i obyčejná přílišná zaměstnanost vyvolává umrtvení smyslů a může vyvolat mystické zážitky. Hypnoza je další zdroj smyslového útlumu, která může dokonce navodit stav, který může nahradit narkozu během operace. Hypnotického stavu člověk dosáhne meditací, opakováním stejných zvuků nebo opakovaným zpěvem stejné věty a melodie. Stejně tak bolest při porodu může přejít do euforických pocitů. Nadpřirozená síla jedince během kritických situací je dokumentována mnohokrát.

Humanistická materialistická ideologie ignoruje šestý smysl, naše duchovní potřeby a transcendentální schopnosti. Na druhé straně, pod vlivem Východních náboženství a drog máme víc a víc lidí, kteří nacházejí potěšení a spokojenost v transcendentální meditaci, mají schopnost komunikovat s osobními "rádci," oddávají se okultním praktikám a podléhají drogové epidemii. Je pravda, že drogy na první pohled padnou přesně jako ruka do rukavice, oživí šestý smysl, ale nikdy nenahradí jeho smysl k plné spokojenosti stejně jako rukavice nenahradí funkci ruky. Ti, kteří ovládají techniku meditace, dosáhnou podobných výsledků jako používáním drog. Yoga je jen jedna z cest jak dosáhnout nové vědomí, které přivede člověka do záhuby.

Naše společnost odchovaná materializmem a evoluční teorií, rodiče, učitelé, vlády i dnešní "hrdinové" nemají žádnou náhražku pro potřeby lidské duše a nechtějí vidět ani rozumět proč je v naší společnosti tolik vnitřní nespokojenosti a hledání. Všichni jsme příliš zaměstnaní, abychom se pídili po příčině a úplně nám uniká fakt, že bitva o kontrolu lidského mozku a vědomí je bitva za přežití naší generace.

- kas -