Vážení čtenáři, možná jste byli překva­peni, že letní vydání našeho časopisu  (č. 137) přišlo do vašich poštovních schrá­nek v ne­tra­dičním ba­le­ní a navíc bez obvyklé slo­ženky pro do­bro­volné příspěvky na vydávání časopisu.

Prožili jsme v redakci horké chvíle. V okamžiku, kdy byl časopis vytištěn a měl odejít do distribuční společnosti, jsme dostali oznámení, že tato spo­leč­nost, která má již roky na starosti balení časopisů, vkládání složenek a ro­zesílání poštou na adresu, právě ukončila svou činnost.

Co teď? Všichni jsme byli zrovna na ces­tách. Časopis měl jít z tiskárny do distri­bu­ce a odtud k vám, čtenářům. To je proces, který jde již mimo nás. Ale došlo k takto nečekané události, která vyžado­va­la intenzivní nasazení. Zabalit a rozeslat různě velké balíčky časopisů na několik tisíc adres není jednoduchá záležitost. Ale s Boží pomocí se podařilo nalézt náhradní ře­še­ní. Po mno­hé telefonické i emailové komunikaci byl časo­pis se zpož­děním konečně rozeslán. Díky Bohu!

Nová distribuční společnost však nebyla schopna vložit tradiční složenku. Mohlo by se zdát, že v době, kdy lidé běžně a s obli­bou provádí své platby bez­ho­tovost­ně – elektronickým příkazem své ban­ce, je slo­žen­ka přežitá minulost. Ale není tomu tak. Stále ji využívá řada čtenářů a výše darů takto přijatých není zaned­batelná – vždyť tvoří více než 10 % roč­ního rozpočtu služby Reformace.cz.

Jsme Pánu vděční za všechna otev­ře­ná a štědrá srdce, která podporují Zápas o duši, ať přímým zasíláním darů na účet Reformace.cz nebo posíláním darů slo­žen­kou. Bez vaší podpory bychom časo­pis nemohli tisknout a rozesílat.

Vaše podpora práce Zápasu o duši je pro nás dlouholetou jistotou, že se za ní skrývá více než jenom čísla: vaše věr­nost, láska a povzbuzení; vaše modlitby a pros­by o požehnání.

Jsme nesmírně vděčni za každou vaši zprávu, ať jde o reakci na články v Zodu, či osobní sdělení o vaší situaci – osobní, křesťanské či sborové. Kéž naše vzájemná služba rozkvétá k Boží slávě a je ve výsled­ku společnou službou církve světu, aby poznal Ježíše Krista – Syna Boha, který se smilovává nad hříšníky a přináší věčný život.