Někteří křesťané jsou nadšeni jógou a indickým náboženstvím bezvýhradně a bez duchovního rozlišování. Studují východní filosofie, čínské moudrosti Zen, a křesťanství se jim zdá ne tak hluboké, ne dost intelektuálně vybroušené, ne tak rychlé k dosažení cíle. Někdy ani nevědí, co je však ve skutečnosti jejich konečným cílem. Zda stav blaženosti, nebo osvícení, či osvobození (nepodléhat nikomu a ničemu), nebo nirvána (nemuset se opět reinkarnovat - převtělovat), nebo být brahman (absolutno). Pilně opakují mantry a zpívají posvátnou slabiku ÓM. Jejich pojetí Boha je chudé. Radují se, že mohou věřit v reinkarnaci - znovuvtělování, aby se tak vyřešily jejich problémy útěkem z reálného života. Nadšení jóginských křesťanů může být i zmatením pojmů, kdy si zaměňují Krišnu s Kristem, Avatara pak se Spasitelem, nižší ideál boha za majestát osobního Boha. Mohou i vzhlížet k indickým ideálům tak, že odsunou křesťanství a nejraději by žili v Indii.

Jóga je dnes ohniskem zájmu v západních zemích. Doporučuje se jako východisko a řešení duchovní a duševní pouště, která je důsledkem racionalismu, materialismu a ateismu. Pochází z Indie, má své kořeny v hinduismu. Jóga není jediný pojem. Zahrnuje v sobě i pestrou paletu metod, cviků a životních praxí, s duchovně náboženskými cíli. Je více druhů jógy. Hathajóga se zabývá tělesnými cviky, pránajáma - dýchacími cviky, bhaktijóga - je cesta oddané lásky, mantrajóga - na Západě známá pod názvem Transcendentální meditace, je cesta, při níž se používají mantry, magické formule, vyjadřující božské či kosmické prasíly. Vyšší cesta jógy je rádžajóga a tantrajóga. Je ještě více odrůd a cest jógy.

Co je vlastně jóga? Ve smyslu hinduismu je tedy jóga skupina metod, které mají pomocí askeze, tělesných cvičení, duchovní techniky a meditace osvobodit lidskou duši od všeho, co je pozemské. Osvobození, o které se snaží, se pak děje přes "putování duší". Neočištěná duše musí stále vstupovat do koloběhu života - žít, tříbit se, po smrti opět vstoupit do mateřského lůna a znovu se narodit. Teprve, když se podaří duši dokonale pročistit a protříbit, dosahuje z vlastní síly vykoupení, a tím i osvobození od dalšího převtělování. Vykoupení zároveň znamená ztotožnění jednotlivé duše (átman) se světovou duší (brahman). Zde spočívá tajné pokušení jógy a meditace - zbožšťuje člověka. Člověk se má stát bohem. Osvobozením od moci hříchu docílí stavy blaženosti a nejvyšším stupněm vědomí, který vede do božského bytí. Jóga je tedy ve své podstatě sebevykoupením.

Tělesné cviky jógy a meditace jsou nerozlučně spjaty s duchovními - nutně musí být zasažen i samotný duch člověka. Cviky sebepoznání vedou k technice ovládání duše a ducha. Není to v žádném případě pouze nevinná, jen zdraví podporující gymnastika. Kdo si to myslí, podléhá klamu, neboť jóga se v konečné fázi nedá odloučit od okultismu, který vždy za ní stojí. Meditací vstupujeme na těžko ověřitelné území. Meditace se často podobá transu, spiritismu, posedlosti aj. Člověk se v meditaci může stát médiem, aniž to tuší. U některých lidí dochází k psychickým poruchám, dokonce i ke schizofrenii. Ze svobodného člověka se stává otrok systému. Jestli se vám zdají metody a cíle východních náboženství vznešené, není to podobnost čistě náhodná. Podvodníci vždy napodobovali a napodobují originál, což je původní stvořitelský plán, který byl harmonický pro člověka i přírodu. Nebe na zemi bez Boha nikdo nevybuduje.

Praxe jógy dnes naznačuje, že lidstvo vpluje do jednotné světové církve - antikristovy, velkého svodu poslední doby. Ježíš nás dnes opět volá:

  • "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14:6)

Není v žádném jiném jménu spasení!

(Příspěvek z ČSFR)