• Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. (Ř 5,9)
   
 • Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. (J 10,27.28)
   
 • Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. (Žd 10,14)
   
 • Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. (1J 2,12)

JAK ŽÍT

 • Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. (Ř 8,7.8)
   
 • Ať tedy jíte či pijete cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. (1K 10,31)
   
 • Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. (Ř 14,13)

BŮH JE MILOSRDNÝ A MILOSTIVÝ

 • Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. (Ž 103,8.11)
   
 • Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. (Ž 103,17a.18b)
   
 • Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví? Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. (Mich 7,18)