V západních časopisech a knihách čteme o novém "nezvratitelném" posunu, který zachvacuje naši duši a mysl. Nejde prý o nový systém, ale o novou mysl. Období Ryb ustoupilo a nastupuje období Vodnáře, vesmír vstupuje do duchovního vnímání. Jako houby po dešti se množí novověká hnutí, která usilují o proměnu společnosti. Zakládají se na konceptu rozvoje lidského potenciálu a na základě proměny osobního vědomí. Jak lákavé! Tělesná evoluce je prý už u konce. Nahromaděná kvantita se přeměňuje v kvalitu a evoluce pokračuje ve vyšší kvalitativní oblasti - v duchovnu. Darwinova evoluční teorie připravila podvědomě většinu lidstva k přijmutí teorie duchovní evoluce. Dobro plodí více dobra, peníze vydělají více peněz, čím více jazyků známe, tím rychleji se naučíme další. Pak platí, že otupení intelektu evolucí usnadní větší otupení intelektu a vzbudí iracionální duchovní evoluci, která nemůže přivést kýžené nebe na zemi.

Nastupující Nový věk je nebezpečnější než komunistické ideály. Ty slibovaly uspokojení živočišné potřeby, aby bylo dost cibule na guláš. Nový věk chce změnit společnost ne skrze naplněné žaludky, nýbrž skrze nově naplněnou lidskou mysl. Skrze nové lidské vědomí, které je součástí všeho, se člověk prostřednictvím své duchovní evoluce přibližuje božství a kosmickému vědomí. Uvědomujeme si, jaké je tohle nebezpečí? Vždyť být bohem je nejrouhavější přání. Lucifer chtěl být Bohem a zřítil se v Satana. Člověk chtěl být Bohem a ztroskotal v hříchu, ve kterém se dodnes všichni topíme. Touha být Bohem je prapůvodní hřích pýchy. A pýchu máme v sobě všichni. Tragedie naší náchylnosti věřit nesmyslům vězí v následujícím Ježíšově varování:

  • Mýlíte se, neznáte písma, ani moc Boží. (Mt 22,29)

Pravda, Ježíš zde řeší spor, kterému manželovi bude po smrti patřit žena, která sedmkrát ovdověla. Přesto, jeho výrok můžeme aplikovat na jakoukoliv neznalost. Ten, kdo nezná Boží slovo, je náchylný k omylům. Nový věk je popsán na prvních stránkách bible a začal u Adama v ráji. Jak můžeme odolat Novému věku, když neznáme biblické souvislosti a Satanovo proroctví. Buďme proto pilnými studenty bible. Bůh nás k tomu vyzbrojí svou mocí a potom, jak řekl Ježíš, se nebudeme mýlit, protože budeme znát písmo a Boží moc.

Západní myšlení prochází duchovní revolucí. Lidé hovoří stále více o zázracích, o mimosmyslovém vnímání, o styku s dušemi zemřelých, o vystoupení svých duší z těla, atd. Nedávný průzkum ve Spojených státech odhalil, že 67 % lidí věří v nadpřirozené úkazy, 29 % věří v převtělování, 42 % lidí věří, že byli ve spojení s někým, kdo již zemřel. Většina západních lidí tvrdí, že věří v Boha. Jen menšina se jich otevřeně hlásí k ortodoxnímu ateismu. Domnívám se, že by už i u nás průz.kum veřejného mínění dopadl podobně. Přesto milióny takto "přesvědče.ných" lidí žijí jako by byli ateisté. Tito v boha věřící tvrdí, že tradiční biblický Bůh je staromódní a překonaný pro moderního člověka. Osamocené myšlení a dnešní způsob života zavádí člověka do slepé uličky. Moderní člověk se nemůže smířit s tím, kam jej moderní materialistická filosofie zahnala. Bůh nás přece stvořil s vědomím nutnosti víry. Svět jen čeká na to, kdy bude duchovně přehodnocen. Problém však vězí v tom, že zkoumání světa skrze Nový věk je subjektivní záležitost, což je přesný opak biblického křesťanství, jež je objektivní.

Biblický křesťan je objektivní v tom smyslu, že se sám sebou moc nezaobírá. Biblický křesťan, když vidí svoji duchovní hrůzu, vyjde ze sebe, upře se ke kříži Ježíše a hledá záchranu mimo sebe v objektu, jímž je sám Bůh, protože jej miluje nadevše celou svou duší, srdcem a myslí.

A potom, za druhé, se upírá k lidským objektům - svým bližním, které miluje jako sebe sama. Tohle jsou dvě nejdůležitější přikázání, jak je učil sám Ježíš, protože z nich vyplývají všechna ostatní. Pro biblického křesťana jsou Bůh a bližní objekty, ke kterým se upí rá. Jenom odvrácení od své vnitřní hniloby jej udrží v duchovní střízlivosti, která vyvěrá z milovaných objektů.

I dnes přichází Nový věk, který nám tyto naše subjektivní sklony nakojí plnotučným mlékem. Není to vlastně vůbec Nový věk, nýbrž starý věk, který tvrdí a učí, že svůj potenciál a radost nemůžeme najít ve vnějším, objektivním světě mimo sebe, ale že musíme najít skryté dimenze sami v sobě, prozkoumáním svého subjektivního potenciálu, který leží pouze v naší mysli. Podíváme-li se na začátek biblické knihy Genesis, zjistíme, že krátce po stvoření člověka začal zápas o duši, kterému se dnes říká Nový věk.

  • Had ženu ujišťoval, nikoliv, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. (1M 3,4.5)

Přestože se Satanova metoda od pádu Adama a Evy mění, podstata jeho svodu je stejná. Člověk je dostatečně inteligentní, aby si uvědomil, že není všemocný Bůh, protože nestvořil nebe, hvězdy, zemi, rostliny ani živočichy. Proto tento lidský "nedostatek" musel Satan napravit. Satan přišel s náboženstvím, kterému říkáme panteismus. Předpona "pan" znamená všezahrnující. Panslavismus zahrnuje všechny Slovany, panamerické hry je všeamerické sportovní zápolení. A tak panteismus, který byl převážně indickou specialitou, dnes přechází do západního i našeho myšlení a konání. Všechno je bůh a bůh je všechno. Tedy, jsem bůh, ale kromě mne, celá příroda, hmota, hvězdy, vesmír, rostliny, zvířata a ostatní lidé, prostě vše je také bůh.

Hmota je v panteismu iluze. Meditací můžeme být uvolněni z vlivu iluzorní hmoty a tím se sjednotit se vším, tedy s bohem i vesmírem. V moderních časopisech má psychotronika a horoskopy své místo. Psychotronika, meditace, jóga, jasnovidectví, zázračné bezdotykové hojení, hypnóza, programování spánku atd. jsou metody, jak posunout hranice duševna a informují chtivé zájemce o sebezdokonalení. Dnešní doba nám namlouvá, abychom se přesunuli k "pravé duchovnosti". Nový věk interpretuje boha jako neosobní sílu, jakousi vibraci, s kterou se můžeme spojit, když budeme řádně duchovně připraveni a vycvičeni. Tím se staneme vším a vše se stane námi. A tak jsme připraveni, podušeni, přijmout naši božskost. Vždyť touha po bohorovnosti je šílenství, které vyhnalo Adama a Evu z ráje, a všichni prožíváme hrůzu této děsivé touhy dodnes.

  • Had ženu ujišťoval: Nikoliv, nepropadnete smrti... (1M 3,4)

A tohle byla druhá Satanova lež. Chtěl stejně jako každý z nás anulovat následky neposlušnosti. Smrt je nejobávanější nepřítel každého člověka. I ateisté se jí bojí, protože nežijí podle toho, čemu věří. Jestliže je smrt opravdový konec, potom se není čeho bát. Člověk je inteligentní natolik, aby věděl s jistotou, že zemře. Satan přichází se starověkým řešením, kterému dnes nesprávně říkáme Nový věk. V minulosti představil reinkarnaci, koloběh života ve věčném převtělování. Dnešní pokračovatelé přicházejí dokonce s nesmrtelností.

Dobře si vzpomí.nám, že se mi myšlenka převtělování také zamlouvala. Dávala smysl. Koloběh, evoluce, vývoj a podobně. Ano, tělo zemře, ale panteismus učí, že hmota je stejně iluzorní. Má duše se tedy převtělí v jiné tělo, zvířecí nebo lidské. Jak je tato myšlenka pošetile krásná! Každý dostane tolik příležitostí, kolik potřebuje, než dospěje ke svému vrcholu. Cykličnost, kolo.běh, vývoj, evoluce, to je příroda! Ne jako omezené křesťanství, které nepřipouští druhou šanci a tvrdí, že většina jde širokou branou ne do lepších zítřků, ale do věčné záhuby. Víra v převtělování odstraňuje strach ze smrti, ze zodpovědnosti a ve skutečnosti smrt je vítaný únik realitě. Nedivme se, že tomuto nesmyslu začalo věřit tolik lidí. I nás dialektický materialismus k přijmutí těchto nesmyslů připravil. Bůh, kterému se budeme zodpovídat, neexistuje. Bohem jsme my všichni a všechno, co se vyvíjí k lepšímu. Proto mohl Gandhí prohlásit: "Já jsem Buddha, Žid i Ježíš..." Proto se zdají být panteisté tolerantní. Vždyť Ježíš je také jeden z nich. I Hitler mohl věřit, že prokazuje Židům dobro, když jim předčasně ukončí život. Hitler byl plnokrevný novověkista - panteista, i hákový kříž převzal od buddhistů.

  • ... budete jako Bůh znát dobré i zlé. (1M 3,4)

Třetí Satanovo chytráctví charakterizuje Nový věk - znát dobré i zlé. Tohle není žádný Nový věk, tohle platilo vždy. Člověk si je bohem a skutečně si myslí, že může sám ustanovit zákony, co se smí a co ne, protože on ví, co je dobré a co zlé. Satan Adamovi a Evě v podstatě řekl, že si budou moci rozhodnout v otázkách morálky, jak se jim zlíbí. Satanovo vnadidlo poznání dobrého i zlého dnes ústí do myšlenkového relativismu. Co netolerovali naši rodiče, my už tolerujeme, protože neznáme absolutno. Děláme si nároky na znalost a navíc věříme, že víme, co je dobré a co je špatné. Totéž, co nám slíbil Satan v ráji - budete znát dobré i zlé. Jsme relativisté, poznamenaní Novým věkem. Co dělám já, nemusí vyhovovat každému, ale pro mne je to to nejlepší. Proto dnešní západní svět přichází k názoru, že nic není ve své podstatě vyloženě dobré nebo špatné. V Asii jsme viděli mnohokrát dvě totožné sochy božstva bubáků. Bylo nám vysvětleno, že jeden je dobro a druhý je zlo. "Jak to poznáte? Vždyť jsou úplně stejní!" "Jeden je vlevo a druhý je vpravo," byla odpověď. Tedy ne podstata, ale postavení určuje dobro a zlo. A stejné myšlení prorůstá jako rakovina i naše myšlení. Vše je současně dobré i špatné. Záleží jenom, z jakého hlediska to posuzujeme. Kam tahle ideologie vede, nemusím ani rozvádět. Relativismus, "znalost" dobra i zla vede jen ke krutosti a zoufalství. Tolik východní historie známe všichni. A protože dobro a zlo je "panna a orel" jedné mince, a vše je všechno a všechno je vše, potom i bůh v sobě zahrnuje obojí, dobro i zlo. Tento princip je znázorněn na korejské vlajce. Kruh je rozdělen esovitou křivkou na dvě symetricky se prostupující totožné části. Jedna černá, druhá bílá. Černá s bílou tečkou a bílá s černou tečkou. Vše, dobro i zlo v jednom kruhu. Tento znak je velmi populární i v módě. Lidé nevědí, co nosí!

  • Otevřou se vám oči. (1M 3,5)

Satanovi se podařilo vtěsnat čtyři lži do dvou veršů. Nejprve Satan rozbil Evinu víru v Boží autoritu. Nyní, když byl Bůh - zdroj pravdy - uklizen, musel Satan najít pro člověka nějakou náhražku. Tu našel v lidské smyslnosti a uspokojení smyslů. Upři se na to, co je lákavé na pohled, příjemné na poslech, uspokojující na omak, co krásně voní a dobře chutná.

  • Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči. (1M 3,6)

Jinými slovy, když ti to dělá dobře, dělej to. Nezáleží na tom, v co věříte, jen když to funguje. Tato filosofie je známá pod jménem esoterismus a je zakořeněna v srdci Nového věku. Nový věk tvrdí, že musíme přetransformovat svoje vědomí, což nás prý přivede na novou duchovní hladinu. Esoterismus je privilegovaná znalost a osvěta pro několik málo vyvolených. Konečný cíl esoterismu však je úplný duchovní zvrat.

Nový věk věří, že nemůže existovat jednotná teologie, protože teologie všech světových náboženství si protiřečí. Proč se tím trápit, hledat, když je možné využít zkušenosti šamanů, náboženství indiánských kmenů, okultní vědy, přírodní léčitelství, kyvadla, krystaly i astrální cestování duší? Proto učení, doktrína není v Novém věku důležitá. S tím jsem také kdysi zápasil. Kvůli náboženským nesrovnalostem jsem si přál, aby byla raději všechna náboženství zapomenuta. A novověkaři přicházejí s tímto atraktivním řešením. Doktrína, učení, není prý vůbec důležitá. Co je důležité, je duchovní prožitek. Mnozí křesťané také kladou větší váhu na prožitky než na biblické učení. Nový věk nám namlouvá - použij prožitky, pocity, zdání, abys vplul do konečné reality. Iracionalita je náš cíl. Zahoď rozumové uvažování, to je novověká metodologie. Tato čtvrtá Satanova rajská lež vede k absurdnosti a zničení objektivní pravdy.

Je až neuvěřitelné, kolik pravdy nám odhaluje čtvrtý a pátý verš třetí kapitoly Genesis. V kostce popisuje celý Nový věk pohlcující dnešní lidstvo. Co nám tyto klíčové verše prorokují o Novém věku?

1. Budete jako Bůh - to je historický asijský panteismus, který dnes silně zakořeňuje v západním myšlení.

2. Nikoli, nepropadnete smrti - to je převtělování, kterému odborně říkáme reinkarnace. Této lži dnes na Západě už věří 29 % lidí.

3. Budete znát dobré i zlé - tohle je dnešní relativismus, protože dobro a zlo jsou relativní pojmy.

4. Otevřou se vám oči - to je historický i dnešní esoterismus, touha po mystice a smyslnosti. Zrak je nejpronikavější smysl a s ním se otevřely i uši, hmat, čich a chuť. A protože vesměs neznáme Boha, udělali jsme si boha z našich tzv. otevřených smyslů. Přesně tak, jak slíbil Satan. "Mít se dobře" pro člověka obyčejně znamená uspokojit své smysly, být smyslný.

Satan vše předpovídal Adamovi a Evě v budoucím čase, tedy dříve, než jej Adam a Eva uposlechli. Celá tragedie Nového věku spočívá v tom, že tyto čtyři Satanovy lži si oblékají nový, kvazivědecký šat. Nový věk, nový šat, je jen dočasná na odbyt jdoucí líbivá módní přikrývka naší duchovní necudnosti. Naše nahota je stejná, ať na sebe navěšíme jakákoliv roucha a nejposlednější módu. Nové šaty na starém člověku přikryjí naše hříchem prohnisané tělo jen na chvíli, protože náš duchovní hnis prosákne na povrch tak, že jej každý zase uvidí. Žádná plastická operace nepřinese věčný život, stejně jako nová omítka nezpevní drolící se zdivo. Taková snaha jen chvilkově zakryje neradostnou realitu.

Na dně Satanových lží, které jsou obsaženy ve dvou biblických verších, sedí jako ropucha na prameni lidská autonomie. Člověk žije, jako by zdroj veškeré skutečnosti vězel pouze v jeho mysli a těle. Samozřejmě, mnoho lidí popře své božství, ale na druhé straně tvrdí, že co si sami neudělají, to nemají. Zapomínají, že si neudělali ani svoje oči, ani svoje ruce, ani své tělo, ani svůj mozek ani svůj intelekt, prostě nářadí, kterým, jak se domnívají, svébytně tvoří. Takže vlastně sami sobě bohem jsou. Filozofie většiny lidí je prostě nedomyšlená. Člověk bez Boha, třeba i nábožensky založený, je zdrojem své morálky, je sám sobě bohem. Nepropadá okamžité smrti, prý ví, co je dobré a co je zlé a má otevřené oči se všemi ostatními smysly. Přesně co Satan předpověděl, tím většina lidstva žije, bez ohledu na národnost. Páni profesoři na Západě i Východě, na Severu i na Jihu, prostě ze všech čtyř větrů země, si oblékají bílý, černokněžnický rubáš, aby ještě více otupili mysl intelektuálů bez biblického Boha.

  • Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přání. Odvrátí sluch od pravdy a připojí se k bájím. (2Tm 4,3.4)

Nový věk hledá inspiraci ve východních náboženstvích a slibuje vyplnění našich osobních libůstek a zaručuje životní úspěch. Starý věk východních náboženství se starým věkem naší hříšnosti je reklamní nálepka, míchanice hinduismu, buddhismu, pohanského kouzelnictví a západních hodnot. Dobré zdraví, finanční úspěch a individualismus jde na odbyt. Následky nového Satanova útoku budou katastrofální. Člověk Nového věku nepotřebuje spásu, ani Spasitele, protože se může spasit silou svého vědomí. Subjektivní prostná sebespása, výměnný obchod s Bohem nám byly vždycky vlastní. Když nám někdo vypráví o své činnosti, obyčejně začneme přemýšlet, jak to děláme my, a jak to děláme jinak a hlavně lépe. Nakonec se vyprávění o někom v našich myslích stane ódou na naši subjektivní osobnost. To je proto, že jsme hříšní a upřeni na sebe. Proto existuje tolik sektářů a náboženství skutků, která učí fyzické a duchovní spásonosné rituály.

V Babylónu býval Nový věk také. Ve Starém zákoně je starý Babylón zmíněn asi devadesátkrát. Babylón představuje popotopní rebelii proti Bohu. Odtud pochází okultismus. Z Babylónu pochází jednotná touha svrhnout Boha z trůnu. Proto Bůh lidem zmátl jazyk, aby nemohli být sjednoceni, protože lidská jednota je vždy namířena proti Bohu. Čemu babylóňané věřili? V čem vězela jejich duchovní perverze? Přečtěme si Izajáše:

  • Proto slyš teď toto, požitkářko, jež trůníš v bezpečí a v srdci si namlouváš: "Nade mne není! Já nebudu sedět jako vdova, nepoznám, co je to ztratit děti." Dolehne na tebe obojí naráz v jednom dni, bezdětnost, i vdovství. Dolehnou na tebe plnou měrou navzdory spoustě tvých kouzel a nesčíslným zaklínadlům. Ve své zlobě cítila ses bezpečná a řeklas: "Nikdo mě nevidí." Tvá moudrost a tvé vědění tě svedly na scestí. Říkala sis v srdci: "Jsem jenom já a nikdo víc už není." Dolehne na tebe zlo a nebudeš je umět odčarovat, postihne tě neštěstí a zažehnat je nedokážeš. (Iz 47,8-11)

Starý Babylón měl náboženství, které spočívalo na našich čtyřech výše zmíněných rouhačských předpokladech.

1. Lidské božství - trůníš v bezpečí a v srdci si namlouváš, nade mne není.

2. Falešná naděje v překonání smrti - nebudu sedět jako vdova, nepoznám, co je ztratit děti.

3. Morální relativismus - slyš teď toto, požitkářko.

4. Esoterismus - soukromé osvícení skrze mystické duchovní prožitky - tvá kouzla a nesčíslná zaklínadla.

Výzkumníci napočítali třicet rituálů a pověr, které byly praktikovány ve starém Babylónu a jsou praktikovány dnes v novověkém hnutí. Od horoskopů, reinkarnace až po meditaci. Nový zákon prorokuje, že před druhým příchodem Ježíše Krista bude na světě vládnout babylónské náboženství, které se bude protivit Bohu.

  • Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství, a na čele měla napsáno jméno - je v něm tajemství: "Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi." (Zj 17,4.5)

Nový věk vyplňuje vzduchoprázdno zanechané ostýchavou církví. Nový věk a s ním i všechny náboženské kulty a mnozí rádobykřesťané, hledají zdroj štěstí subjektivně, sami v sobě.

pokračování příště - pst -