Pokračování
Zopakujme si čtyři lži, kterými Satan oklamal Adama a Evu a které jsou základem dnešního Nového věku.

1. Satan má velkolepý plán otupit národy tohoto světa. Aby se mu to podařilo, musí nejprve změnit definici Boha. Satan lidstvu namlouvá, že Bůh není osobní, nýbrž že bůh je všechno co existuje, tudíž i vy i já. Proto člověk Nového věku věří, že je sám bůh, nebo jeho součást.

2. Satan chce změnit definici smrti. Chce, aby lidé brali smrt jako přirozený přechod z jedné existence do druhé bez jakékoliv zodpovědnosti osobnímu Bohu. V podstatě prý člověk pouze osciluje ze života do smrti na vývojové evoluční spirále vzhůru, až dospěje k nirváně.

3. Satan chce, abychom měli osobní relativistickou definici dobra a zla. Morální relativismus trhá osnovu osobního i národního tkaniva a vede k osobnímu, citovému a národnímu uvěznění.

4. Satan propaguje esoterismus, víru, že objektivní skutečnost může být zredukována do osobních mystických prožitků, které přinášejí osvícení. Člověk prý může pociťovat zasvěcení do božího tajemství, být sám tím zasvěceným, jestliže se podrobí správným mystickým cvikům.

Proč se Satan tolik namáhá? Satan nenávidí Boha, a proto nenávidí i Boží lid. Satan se vynášel nad Boha a touží po zbožňování a moci. Vždyť i člověk touží po moci a uznání, až to v mnoha případech končí duševními poruchami. V podnicích na Východě a Západě je boj o dobré bydlo a zákazníky nepřetržitý. Proto se pořádají meditační semináře pro manažery velkých i malých podniků. Nedivme se, že instruktoři jsou většinou Indové. Satan bojuje o nadvládu všemi prostředky, dokonce nabízel Ježíšovi všechna království země, bude-li se mu Ježíš klanět. Satanova krádež duše musí být promyšlený mistrovský tah. Následující příhoda, která se skutečně stala v Chicagu, názorně vykresluje, jak si Satan získává naši přízeň, než nás úplně zničí. V tržní ekonomice peníze nemohou ležet. Musí být investovány, aby přinesly úroky a zisk. Proto existuje spousta poradních investičních firem. Existují firmy s výbornou pověstí, ale protože je člověk hříšný, všude na světě jsou i podvodníci a na ty si musíte dát dobrý pozor. A zde je náš příklad.

Jeden vychytralý investiční poradce namluvil svému zákazníkovi, že má ohromný kšeft, který zaručuje 100 % návratnost během několika měsíců. Zákazník investoval 200 dolarů, obnos, který si mohl dovolit ztratit. A investiční chytrák mu vskutku přinesl za pár měsíců 400 dolarů. Zákazník byl potěšen a investoval 400 dolarů znovu. Za pár měsíců mu poradce přinesl 800 dolarů a tak to šlo dál. Tisíc šest set, 3 200 dolarů, až důvěřivý investor investoval ze svého celých 50 000 dolarů. V okamžiku, kdy poradce získal plnou důvěru svého zákazníka i 50 000 dolarů, zmizel se svou i zákazníkovou investicí. Poradce investoval nejdříve do zákazníka, aby si koupil jeho důvěru. Podobně nás ohlupuje i Satan. Na povrchu vše vypadá logicky, důvěryhodně jako řádný a výnosný obchod. Prosperita, zdraví, sláva a úspěch se zdají být zaručeny, ale konec znamená v nejlepším případě ztrátu, v nejhorším úplnou záhubu. Satan proniká do křesťanských shromáždění a vypadá důvěryhodně, stejně jako náš investiční poradce. Nezapomeňme, že Lucifer byl nejkrásnější a nejmoudřejší ze všech stvoření a toho neobehrajeme ani v mariáši, jak nám namlouvají české hrátky s čertem. My musíme být v Kristu, ten se s ním vypořádá. Vezměme si příklad z Michaela.

  • A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: "Potrestej tě Hospodin." (Ju 9)

Mnohokrát jsem byl svědkem toho, jak křesťané trhali ďábla na cucky, opojeni vítězstvím, že se ho nebojí. Na druhé straně naříkali, že jsou bezmocní, a svádějí na Satana každý hřích, kterého se dopouštějí, podvedeni vlastní slabostí. Jakékoliv hrátky s čertem jsou nebezpečné. Satanova strategie je stejná jako strategie fašistů nebo komunistů. Nejprve sám vyprovokuje a vykonstruuje problém, a potom přichází s řešením jako spasitel. Jeho konečný cíl je získat za každou cenu co nejvíce učedníků, aby je mohl vést do konečné a poslední bitvy, lidské rebelie proti Bohu.

Pravda, ač všemocná, má proti lži jednu velikou "nevýhodu". Pravda je uzoučká. Pravdivá odpověď je jen jedna. Zato lež je širokorozchodná. Lži.vých odpovědí je tolik, kolik máme nápadů pod vlivem relativního myšlení. Podívejme se, v jaké nevýhodě je pravda, když Ježíš řekne:

  • Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (J 14,6)

Jak úzkoprsé, řekne světský člověk. Tento verš je proti srsti každému relativisticky smýšlejícímu člověku. Satan má k dispozici nepřebernou plejádu lží a každou může přistřihnout na míru. Bůh má k dispozici jen jednu pravdu. Lež se však přistřihne podle libosti a ta padne jako ulitá. Pravdě se totiž musíme přistřihnout sami. Pravda je těžší k přijetí než lež. Pravda se nám nepřizpůsobí, kdežto lež ano. Celá záležitost, uvěřit lži, se redukuje do porušení prvního přikázání.

  • Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. (Ex 20,3)

1. Jakákoliv věc, myšlenka nebo pocit a prožitek, který má nadpřirozené nebiblické zabarvení a vedení, se stává nepravým bohem a dráhou Nového věku do pekla. Přečtěme si Izajáše, co říká babylóňanům, a jak je pravdivý i dnes:

  • Zmalátnělas přes svá velká rozhodnutí. Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Ty nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. Nezbude ani žhavé uhlí pro ohřátí. (Iz 47,13-14)

Astrologie je populární po celém světě, dnes i u nás. Každý velký deník a časopis má astrologický koutek. Na Západě je astrologie dokonce zkomputerizovaná. Výpočetní technika cvrliká jak pilný kováříček. Kde nestačí astrologie, nastoupí osobní poradci. V Paříži je jedna čarodějnice, kartářka nebo věštkyně na každých 400 obyvatel.

2. Všechny praktiky, které si přivlastňují nadpřirozenou léčebnou moc nad tělesnými a duševními nemocemi, redukují víru v jediného pravého Boha. Křišťálové koule, psychoterapie, bezdotyková masáž, jóga atd. odvádějí od Boha. Pravda, zázraky se mohou dostavit, ale pod čí mocí? Medicína do této kategorie nespadá, protože ta neléčí nadpřirozenými prostředky.

3. Bůh může být vyloučen nebo zredukován všemi okultními činnostmi, které si přivlastňují nadpřirozené schopnosti. Například spojení s duchy zemřelých, vyvolávání duchů, seance a hledání odpovědí u medií a osobních rádců nahrazuje Boha. Porušuje první přikázání a připomíná babylónskou katastrofu.

Satanovy reklamní triky
Myšlenky východních náboženství představují Nový věk. Málokdo ve Spojených státech nebo v Československu si je ochoten oholit hlavu, navléknout rubáš a žít v bídě. Proto Sa.tan principy východních filosofií musí přistřihnout pro spotřební společnost. Nový věk Vodnáře nám dovolí vlastnit auta, vily a nosit poslední módu. Dovolí nám vlastnit stereo věže, a přesto nám vymaže vědomí i svědomí osvíceneckou meditací. Podívejme se zevrubně, jak se tato východozápadní míchanice prodává západním spotřebitelům.

* První prodejní trik je, že nová metoda duchovního cvičení zaručeně přinese úspěch. Každý chce být úspěšný finančně i společensky. A tak se knihkupectví hemží novověkými tituly. Knihy v podstatě propagují následující myšlenku: Cokoliv, čemu náš rozum a mysl věří, toho náš rozum a mysl může dosáhnout. Jinými slovy, náš rozum se stává "všemohoucím." Tohle je plnokrevný buddhismus, neboť ten věří, že naše mysl je jediná realita, a že mysl má moc tvořit vše, co si umíní.

* Druhý trik je - pomíchej pravdu a lež. Satan má k dispozici nekonečné variace, jak si získat naši duši a obdiv. Jeho metoda zní většinou neškodně. Lidé na Západě mají nezdravý jídelníček. V Československu také, ale z jiného důvodu. Na Západě je to z blahobytu, u nás z nedostatku vhodných potravin a vitamínů. Proto jsou oba tábory stejně náchylné přijmout jídelníček a stolování s psychickými a duchovními zážitky. Jinými slovy, toto lstivé osvícení vytvořilo holistický přístup k údržbě zdraví. Holismus znamená celistvost a tato nová móda v požívání kombinuje mysl a psychiku s trávením za účelem ideálního zdraví. Nemám nic proti správné výživě a cvičení, sám potřebuji obojí. Problém však vězí v tom, když do zažívání zapojím psychiku, hypnózu, vizualizaci, biorytmy, revitalizaci tělesného magnetického pole, bioelektrické kůry, terapii výživy, psychoimunitu s uzdravujícím procesem a jiné sjednocující holistické prostředky, které mají spojovat tělo s psychikou, aby tak vzbudily naše dané vnitřní schopnosti sebeuzdravování. Vše zní vědecky krásně. Namícháme-li však 80 % pravdy a 20 % nebezpečných lží, tak jsme vsunuli nohu do dveří, které zůstanou pootevřené, než se rozletí dokořán.

* Třetím trikem satanského náboženství z Východu je jóga, která slibuje tělesné i duchovní zdraví. Transcendentní meditace prý vede k lepšímu krevnímu oběhu a blahodárnému tvrdému spánku. Sám jsem praktikoval jógu víc než před 20 lety v Československu. Jak přitažlivé! Každý lékař potvrdí, že duševní stav pacienta, jeho optimismus a vůle žít je důležitý faktor uzdravení a že psychika ovlivňuje tělesné zdraví. Humor a dobrá nálada mají prokazatelné léčebné účinky a v některých nemocnicích pomáhají "léčit" pacienty filmovými groteskami. V čem tedy vězí nebezpečí? Právě v této částečné pravdě. Nový věk totiž připisuje psychice a duchovnímu léčení mnohem větší váhu, než ve skutečnosti mají. Nový věk namlouvá lidem, že jejich duch úplně a veskrze ovládá tělesné pochody, že naše zdraví je plně závislé na stavu naší psychiky. A tak se z našeho ducha stává opět "všemohoucí." Celá tato nová vlna zdravé výživy a psychického cvičení stojí na předpokladu, že jsme sami sobě léčiteli, protože jsme svými vlastními bohy. Smíchání pravdy a lži je ten nejnebezpečnější koktejl, protože vypadá pravdivě.

* Čtvrtý reklamní Satanův trik je zabalený do lákavého obalu vědy. Když se řekne věda nebo vědec, to je v dnešní době bůh sám. Nesouhlasit se závěry vědy znamená téměř jistou intelektuální sebevraždu. Lidé všeobecně nepřijmou nic, co není podloženo vědou. Satan opět vyhoví, zabalí lež do vědy, a lidé dostávají, co chtějí. Vytáhnout na některého moderního člověka zpitého svými vědeckými úspěchy křišťálovou kouli by bylo trochu moc. Proto se vědecky prohlásí, že krystalická mřížka emituje subatomické částice, které ovlivňují vibrační energii našeho těla a začneme nosit kolem krku všemocné krystaly. Když se krystalická emise dostane do fáze s naší tělesnou elektrovibrací, indukuje tělesné uzdravení. Další lež namluví, že krystal může být naprogramován silou našeho ducha jako počítačový čip. Kouzla čarodějnic a věštic jsou dnes k smíchu, ale nová pseudověda se tlačí do popředí na jejich místo. "Vědecké" vysvětlení zaručuje "pravdu", tak to tak přece musí být.

Další vědecký termín je harmonická konvergence, která prý vytváří energetické pole důvěry, harmonie a lásky. Mnoho lidí, kteří se usmívají nad zázraky a kouzly, se podrobí energetickému poli. Očekávané důsledky srovnání planet, jež vytvoří mimořádné gravitační pole, naplnilo Sedonu, městečko v Arizoně, přímo extází. Dialektická, materialistická pavěda z nás sice neudělala rudokožce, ale v otázkách víry se moc nelišíme od šamanů. Připravila nás, abychom byli náchylní přijmout vábení Nového věku pod rouškou vědy.

* Pátá propagandistická Satanova klička je zamaskovaná jazykem, slovíčkařením a zvyky, které zapadají do místní kultury. Seminář hinduismu se uspořádá v universitním prostředí, v obleku s vestou pod názvem "Jak může meditace zvýšit tvé příjmy." Guru Maharaši to vyjádřil lapidárně: "Jestliže je společnost ovládána nábožen.stvím, transcendentní meditace by měla být představena a vyučována v rámci náboženství. Dnes je však politika důležitější než náboženství. Proto je transcendentní meditace založena v prvé řadě na politice a potom v rovině ekonomické. Zdá se, že v dnešní době by transcendentní meditace měla být představena veřejnosti skrze vládní činitele." Tolik Maharaši. Jak se mi těžko přiznává, že tato Maharašiova taktika se vyplnila a dodávám: Je-li v určité kultuře důležitý svatý Václav, transcendentní meditace se představí národu tak, že se svatému Václavu pokloní. Vždyť je to také bůh, stejně jako my všichni jsme bozi.

* Šestý Satanův reklamní trik je, že propaguje východní náboženství v zábavě, formou vzrušení a fantazie. Texty písní, filmy, literatura a umění se novověkými myšlenkami jen hemží a své učedníky mají již mezi těmi nejmladšími.

* Sedmý reklamní trik Nového věku je důraz na duchovní cvičení, které vede k objevení mého vnitřního já. Jakákoliv náboženská doktrína není žádoucí. Víra v objektivní pravdu překáží Novému věku v mystickém sjednocení s vesmírem. Nejdůležitější je překonat doktrínu hříchu, poněvadž ta je v přímém rozporu s vírou v nekonečný a neobjevený lidský potenciál. V západní kultuře, která ještě nese nějaké zbytky křesťanství, vyřešil tuto překážku Satan relativismem. Jinými slovy, můžeš zůstat "křesťanem", ale přidej ke svému "křesťanství" myšlenky Nového věku.

Samozřejmě, "křesťanství" má pravdu, ale buddhismus a hinduismus také. Jak to zní snášenlivě a bratrsky! Každý má pravdu, i když se jejich názory rozcházejí. Pravdu nemá ten, kdo věří, že pravda je jen jedna jako my - úzkoprsí bibličtí křesťané. Jediný nepřítel Nového věku je ten, kdo není ochoten přijmout vše. Novověkisté vysvětlují Ježíše Krista následovně: Ježíš je jen jedna cesta k bohu. Čirou náhodou to může být i moje cesta k bohu. Ty však můžeš mít jinou cestu. Věřme v kteroukoliv cestu k bohu, třeba i v Ježíše Krista. Jenom nebuďme tak úzkoprsí a překonejme omezenost meditací. To nám radí i Světová rada církví. Nový věk s důrazem na globální jednotu je jako houba, jež do sebe vsákne všechna náboženství a kultury. My chceme věřit, čemu chceme, je krédo hrdých a pyšných novověkistů. Vezmu trochu křesťanství, k tomu přidám trochu meditace, špetku tibetských kouzel okořeněných vědou a mám své privátní náboženství. Tahle iracionalita končí podlehnutím Satanovu svodu. Nemáme-li teologický metr, potom absurdita, brutalita a zoufalství se stávají normou našeho života.

* Osmý propagandistický trik nám neustále připomíná, že se nacházíme v evolučním duchovním transformačním období. Proto musíme přimhouřit oči nad těmi "nevyvinutými", kteří nejsou ještě osvíceni a dovolují si přemýšlet v absolutních pojmech. Tato "tolerance" je nesmírně přitažlivá modernímu člověku a vypadá velkoryse ve srovnání s neústupnými, fanatickými křesťany.

Každý jedinec, každá společnost, která porušuje první přikázání: Nebudeš mít jiného Boha kromě mne - je připravena přijmout lež, která tvrdí, ty jsi světlo, zbožňuj se.

Světský humanismus tvrdí, že neexistuje žádná duše, a proto vše, i naše touhy, jsou jen atomický a elektrochemický ruch. Nový věk naopak tvrdí, že duchovno je prvotní a veškerá realita má duchovní podstatu, tedy i hmota je vlastně iluze a odraz spirituální reality. Proto duchovnost se stává bohem Nového věku. Duchovnost je ve všem, my jsme její součástí. A již tušíte, že Nový věk tedy nemůže přerůst člověka, protože člověk je bůh. Jak výstižná je myšlenka, že žádné náboženství nemůže přerůst pojetí svého boha. Totemová kultura nepřerostla dobu dřevěnou. Kamenní bozi určují dobu kamennou, i tu nejvyspělejší. Sovětský svaz nepřerostl svého boha - Lenina, k němuž se mlčky modlily milióny lidí na Rudém náměstí. Náš český bůh ateismus nás dovedl na pokraj hospodářské a morální nicotnosti. Bible říká:

  • Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. (Jr 16,5)

- pst - Pokračování v čísle 27