Většina lékařů nám potvrdí, že nejhorší ze všech lidských nemocí je ta, které se nemůžeme dotknout nožem ani pilulkami. Tato nemoc se šíří celým světem, je to jisté míry civilizační choroba. Každý den jí přibývá, každý den má nové oběti. Ne, není to všemi obávaná a zhoubná choroba AIDS, ale obyčejná nuda. Nuda je vnitřní trýzeň alidé udělají skoro cokoliv, aby jí unikli. Budou se opíjet, požívat drogy, vrhnou se do všemožných bláznivých nápadů; budou trápit sebe a ostatní lidi, jen aby unikli. Až někdo objeví lék proti nudě, skončí více lidských tragédií než mohou odstranit všichni lékaři a nemocnice dohromady!

Ano, lékaři mají pravdu. Nikdo nemůže vniknout do složitosti lidského ducha skalpelem, nebo pomocí nejmodernějších přístrojů! Jistě, existují léky, které mohou ovlivnit a změnit myšlení ijednání člověka, ale to vše je jen dočasná změna mozkových pochodů pokud nejde o trvalé mentální poškození.

Proč se tolik lidí nudí? Jak se někdo může nudit ve světě, který je vzrušující a plný možností? Vždy jsme se domnívali, že obětí nudy jsou chudší lidé, ale dnes víme více. Tato "nemoc" zahrnuje všechny vrstvy lidí. Ve skutečnosti nejvíce nespokojenosti a neklidu je právě u těch, kde každé přání, pokud se týká bohatství, může být skutečností. Nejčastější zákazníci psychiatrů jsou lidé zbohatých kruhů.

Lidé, kteří žijí v chudobě a sní o tom, jak by jejich život zrůžověl, jen kdyby měli to či ono, jen kdyby si mohli dopřát, vidět, zkusit a zažít, netuší, že právě to vše by udělalo ze současné nespokojenosti pravé peklo. Mnozí zámožní lidé chodí od zábavy k zábavě, jezdí z jednoho světadílu do druhého, mění manželky i partnery, hledají nové cesty, jak uspokojit svoje náročné choutky. I mladí lidé projevují nepokoj, který začíná hlasy dětí: "Mami, co mám dělat?" Rodiče, v jejichž domově žije jeden nebo více dorůstajících mladých lidí, vědí, že honba za vzrušením je nekonečná a často se rovná naprosté hysterii. Mnoho mladých lidí v touze po vzrušení nachází sex, drogy, alkohol anezná žádné meze. Manželky doma propadají alkoholu, kouření a často ipostranním pletkám. Svádějí svoje slabosti na bezútěšné opakování každodenních úkonů; vypravit děti do školy, umývat nádobí, prát, žehlit a zametat podlahy a stále dokola.

Co je zdrojem nudy; nudy, o které lékaři říkají, že je příčinou mnohých nemocí světa? Nuda je neoddělitelné dvojče duchovní prázdnoty. Unudění lidé jsou prázdní lidé. Nuda je nemoc, která napadne každého, kdo nemá pro co žít, kromě sebe. Nuda je prokletí, které postihne prázdné srdce, které je příliš líné nebo zbabělé přijmout zodpovědnost; příliš bojácné dát se druhým ve službě lásky.

Duchovní založení těch, kdo se oblékají a jednají způsobem pohrdajícím všemi společenskými zvyklostmi, je těžko pochopitelné. Jejich chování představuje velkou vnitřní prázdnotu, snahu oddělit se od zodpovědnosti, zmenšit životní požadavky a činnost, aby člověk nebyl zranitelný. V každém z nás je snaha uniknout životnímu boji. A únik je na prodej v láhvi alkoholu, krabičce pilulek nebo v křesle psychiatra. Ale to není nic jiného než návrat do dětinského stavu, kde se někdo jiný stará o všechny životní potřeby. Psychologové tomu říkají retrogresivní fantasie, nebo-li dobrovolný pokus dosáhnout pasivního ráje bez jakékoliv námahy. Hlavním zdrojem utrpení je nesplněná touha. Utrpení může být zmenšeno snížením požadavků. Ve skutečnosti se jedinci, kteří pohrdají hodnotami a zákonem společnosti, nezříkají pohodlného života, jenom chtějí, aby jej pro ně opatřil někdo jiný! Musí to být hanba pro ty, kteří ještě mají schopnost se stydět, když se musí obrátit k pohrdanému a nenáviděnému sociálnímu zřízení pro útulek a stravování!

Ne každý prožívá nudu i v nudném prostředí. Někteří kolem nás našli ušlechtilý cíl a smysluplný život. Jejich obzor se rozšířil za hranici vlastního a dočasného života. Ježíš řekl:

Život člověka nespočívá v nadbytku věcí, které vlastní (Lk 12:15)

Cíl věřícího člověka je daleko vyšší než tento život. Ten, kdo poznal Boží pravdu a řídí se podle ní, zaměří se na něco mnohem vyššího než pouhé zajištění pozemské existence. Ve sháňce po příčinách a nápravě nudy nevyhnutelně přijdeme k tomu jedinému, co dává smysl a je obsaženo v dopise apoštola Pavla ke Koloským: Pečujte o duchovní věci, ne o pozemské (3:2)

Když budete následovat tuto radu, nebudete se nikdy nudit, nikdy se nestanete obětí pasivity, kterou je naše generace postižena. Budete žít v duchu Ježíšova napomenutí:

Neshromažďujte si poklady na zemi, ale skládejte si poklady v nebi... Protože kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce." (Mt 19,21)

Ale právě to není populární dnes, kdy se v sociálních, politických a náboženských kruzích klade důraz na dočasné věci. Pravý opak toho, co zdůrazňuje bible. Hlavní zárukou věřícího je příslib věčného života.

Řekli jsme, že nuda je prázdnota abezúčelnost, ale z vědeckého hlediska není nikdy nic prázdného. Říkáme osklenici, že je prázdná, ale sklenice je plná vzduchu, když ne ničeho jiného. Pán Ježíš nám dává podobenství o domu, který byl vyprázdněn, ale nezůstal prázdný dlouho. Brzy byl vyplněn něčím jiným. A to je podobenství našeho života.

Duchovní hlad hledá uspokojení všude. Říká se o některých lidech, že nikoho nemilují, ale ani to není pravda. Skoro s jistotou můžeme říct, že milují sami sebe, ale také mohou mít rádi psa, koně, nebo svůj automobil. Tak zvané "nic" si osvojí všechny možné tvary, velikosti a stupně! Čím více se lidé odvracejí od Boha a od pokladů, pro které byli stvořeni, tím více zaplňuje vakuum celá řada náhražek. Nemusíme je vyjmenovávat, protože jsme si jich všichni vědomi - všemožné úsilí vyplnit čas, prostor - utlumit bolest, vytvořit třeba jen umělou iluzi smysluplné existence.

Jednou takovou iluzí je zábava. Zábava za každou cenu, i kdyby nás stála poslední groš. Pornografie, tvrdé drogy i tvrdá muzika, narkotika, zpiti do němoty otupují nešťastníci svoji mysl, aby nerozjímala a nepřemýšlela. Proč tak ohromný náklad času a peněz na kratochvíli, na vzrušení smyslů aby duchovně mrtvý člověk získal chvilkový ajen dočasný pocit živosti? Je to proto, že lidé nejsou šťastni? Ne, ne tak docela. Je to proto, že nenachází životní naplnění a žádné náhražky neuspokojí prázdnou duši. Cítí se dobře jenom chvíli, jako po dobrém obědě, ale i ten brzo stráví a hlad se vrátí.

Co je lék na nudu? Kdo jej našel, může odpovědět. Prožil hledání, rozčarování, prázdnotu a pak vítězství! Našel to, co hledal. Je to vztah Syna k Otci, příbuzenství s Bohem skrze Pána Ježíše Krista. Dokud byla naše láska upřena k věcem na zemi, trpěli jsme chronickými zklamáními; ale když jsme pozdvihli oči k nebi, nový svět svítal! Našli jsme plnost života, kterou znají jen věřící. Objevili jsme smysl převyšující malé světélko existence. Život se stal významnější a plnější s Kristem v srdci. Není to jen ujištění věčného života, ale potěšení, povzbuzení a náplň, která přijde, když seznámíte druhé s Kristem a vezmete je s sebou na cestu s Ním. V tom není prázdnota. To jsou nejradostnější chvíle života! A ještě poslední rada, jak na nudu. Tak tedy: Když vyprázdníte svůj život od sobeckosti avyplníte jej Kristem, bude váš únik od nudy úplný. A takový život stojí za to.

Volně zpracovaný překlad J. D. Jess