Moudrý obránce víry se vyhýbá debatám se zapřísáhlými nevěrci. Jestli doufá, že je obrátí na víru, ztratí jen mnoho času a vyplýtvá mnoho úsilí. Diskuze mezi věřícími a agnostiky nebo mezi liberály a konzervativci pohled skeptika nezmění. Zapřísáhlý skeptik je přesvědčen, že jeho nevíra je výsledkem vlastní bystrosti a intelektu. Je přesvědčen, že křesťanům chybí inteligence, porozumění nebo obojí. Dívá se s opovržením na ty, kteří si dovolí věřit něčemu s jistotou, protože věří v něco neviditelného. Zavrhne duchovní pravdu jako středověkou pověru a věřícího vidí jako člověka snedostatečným filosofickým rozhledem.

Všimněme si, že mnozí skeptikové rozšiřují svoji nevíru s evangelizačním zápalem. Lnou ke svým pochybám, jako by byl celý svět v nebezpečí, kdyby na ně zazářilo trochu světla. Čtou a poslouchají jen to, co živí jejich nevíru. Využívají každé příležitosti, která jim umožní nevíru rozšiřovat, a cítí velké zadostiučinění, když někoho ve víře zviklají.

Většina skeptiků svou mysl uzavřela. To znamená, že všechna snaha o vysvětlování a uvádění důkazů je marná. Platí o nich staré pořekadlo: "Člověk přesvědčovaný proti své vůli zůstane pořád stejného mínění" a dohadovat se s takovým člověkem je ztráta času.

Co je příčinou pochybností? Věřte nebo ne, lidé pochybují, protože jim to přináší potěšení! Pochyby zřejmě uklidňují svědomí. Je to nejjednodušší a nejúčinnější prostředek jak otupit mravní rozlišování a rozhodování.

Od pochyb k jistotě může naši duši obrátit jenom On, Duch svatý. To znamená, že dokud člověk není ochoten přijmout Ducha, není ochoten se setkat s Kristem. Biblické křesťanství na základě našeho svědectví a Božího přesvědčení mohou přijmout jenom ti, kteří hledají s naprostou upřímností něco víc než pustou nejistotu.

  • Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe. Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu; kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý a není v něm nepravosti. (Jan 7,17-18)

Prvním krokem budoucí víry je hledat Boží mysl a vůli. To je možné jenom tehdy, když se seznámíme sjedinou knihou, která nám může říci, co o Něm chceme vědět - s Biblí. Je-li naše známost Boha a Krista omezena jenom na to, co o něm někdo řekl nebo napsal, pak je neúplná. Kázání a knihy jsou mnohdy dobré, ale Bibli nic nenahradí.

Pravda přichází jenom skrze biblické Slovo, které je vdechnuto samotným Bohem - Duchem svatým. Mýlíme se, když se domníváme, že nám všechny pochyby musí být objasněny dříve, než přijmeme a poznáme Krista. Opravdové poznání přijde teprve tehdy, až se s ním spojíme vírou. Někoho snad odradí to, co vidí v křesťanech a některých sborech. Proto raději hledejte Boha a ne vzor člověka! Řeknete si: "Jak mohu uvěřit, že Ježíš neměl lidského otce? Že vykonal všechny ty zázraky? Že umřel za mé hříchy a vstal z mrtvých? Vždyť to odporuje normálnímu myšlení a životní zkušenosti." Netrapte se tím. Ke Kristu můžete přijít se svými pochybami. On jim rozumí. Nic od vás nežádá, než abyste Mu svěřili svůj život. Máte-li upřímné přání najít skutečnou Cestu, Pravdu a Život, poznat Krista, přijměte alespoň to, co vám váš rozum v tomto okamžiku přijmout dovolí. Ježíš řekl:

  • "Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými." (Jan 8:32)

Uvědomujete si, že Ježíš byl neobyčejný člověk, že Jeho život nemůže být vysvětlen jinak než z hlediska Božství? Víte, že Bůh vyžadoval dokonalou oběť za hříchy světa? I když to není viditelné, důkazy o vzkříšení důvěryhodné jsou. Vždyť Jeho smrt a utrpení, které zastupuje naše potrestání, pak to, že Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých, dává smysl.

Někteří dělají tu chybu, že vyloží všechny své pochyby, podezření a obavy a řeknou: "Až toto vše úplně vyřeším, pak uvěřím." To je jako by někdo řekl: "Až plně porozumím poměru komprese, karburaci, zapalování a celé funkci převodovky, pak se teprve naučím řídit auto." Člověk může najezdit miliony kilometrů, aniž by tomu dokonale rozuměl. Důležité je, že nás auto doveze tam, kam chceme, jestliže jednáme podle pravidel, která známe.

Nesnažme se rozluštit všechny otázky, než dovolíme zázraku víry, aby vstoupil do našeho života. Mluvme s Bohem a řekněme mu: "Bože, nerozumím všemu, co vidím a slyším, ale přijímám Ježíše Krista za svého Spasitele. Moje víra je slabá, spoléhám se na Tebe, že mi povíš, co potřebuji vědět." A On to udělá.

-John D. Jess- Překlad F. Hůlka-