Oddaný hebrejský křesťan, Josef Flacks, připravil pro sebe úmrtní oznámení, aby po vyplnění data úmrtí bylo rozesláno všem přátelům. Toto byl jeho obsah: "Oznamuji svým přátelům, že jsem se vystěhoval ze svého starého domu. (2 K 5:1). Ihned jsem přistál vzemi Slávy, doprovázen andělskými průvodci, (L 16:22) vzdálený od těla, pro hostinu u Pána. (2 K 5:6). Jak bylo předpověděno, (Zj 11:16) našel jsem v Jeho přítomnosti plnost radosti... dokonalé potěšení na věky! Budu se ohlížet i po vás, až dojde k vykoupení našeho těla. (Ř 8:23) Až do té doby hleďte vzhůru!"

Žalmista dobře věděl, o co jde, když napsal,

...vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou; z nejhlubšího podsvětí jsi vytrhl mou duši. Ve dnech, kdy byl Ježíš na zemi, byli také falešní Kristové. On varoval v Matouši 24:5, že jich přijde ještě mnoho. I my víme, že přijde mistr podvodu, jehož jméno je Antikrist. Objeví se v posledních dnech tohoto věku, a svede miliony k víře, že on je přislíbený Mesiáš. Satanova snaha je přimět lidi k přijetí Velké Lži

Mnoho bohatých a vlivných lidí hledá stále nové objevy, utrácejí ohromné sumy peněz za psychoterapii, horoskopy, na poradách astrologů a za vše, co by jim umožnilo větší sebepoznání a nahlédnutí do budoucnosti. Všichni touží najít mír a bezpečnou budoucnost. Ale ani za miliony ji nekoupí. Pouze osobní víra v Ježíše Krista přinese pokoj a naději do budoucna.

Falešná náboženství a jejich vůdci nejsou nic nového, ale dá takové náboženství skutečný mír v duši, po kterém člověk prahne? Ti, kteří mír našli, touží druhým ukázat, že jedině Kristus má odpověď pro každého. Doufáme-li, že dosáhneme cíle, aniž bychom přijali Prince míru do srdce, je to bezúčelné.

Celý život se snažíme, aby lidé věřili o nás to, čím chceme být, než tím kým opravdu jsme. Proto nosíme dvojí tvář a převlékáme kabáty. Naše snaha se však rozchází se skutečností. Jednoho dne Bůh odhalí celou PRAVDU, abychom ji všichni mohli vidět! Kdo opravdu jsme možná nikdy nevyjde najevo během tohoto života, ale Bible říká, že čas se blíží, kdy bude Bůh soudit každého člověka podle jeho díla:

... dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. (1. Korintským 3:13)

Proč má Bůh zájem o člověka, který spoléhá na své dobré skutky a Boží milost odmítá? Podle toho, co říká v Bibli, Bůh nás stvořil proto, abychom Ho milovali, sloužili Mu, oslavovali Ho a žili s Ním na věčnosti. A je-li to pravda, Bůh není potěšen sebelepšími skutky, které velebí člověka a ne Boha. Apoštol Pavel nám říká:

"Soustředění se na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce a nemůže podřídit Božímu zákonu. (Římanům 8:7)

Jsou vaše dobré skutky výsledkem přirozené mysli, nebo jsou ve jménu a ke slávě Boha? Ježíš měl co říci těm, kdo velebí sebe ve jménu náboženství:

"Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. (Matouš 7:21)

Kdo opravdu jsme?

Jednoho dne bude odhaleno každé pokrytectví a klam. Všichni řeknou stejně jako Hagar v Genesis 16:13, "Ty, Bože, mne vidíš". Pak budou všichni vědět, zda je naše víra opravdová.

Říkáte mi:

Mistře, ale neposloucháte mě,

Světlo, ale nevidíte mě,

Cesta, ale nejdete po ni,

Život, ale netoužíte po mě,

Moudrost, ale nenásledujete mě,

Bohatý, ale nic ode mě nežádáte,

Věčný, ale nehledáte mě,

Milostivý, ale nedůvěřujete mi,

Mocný, ale nectíte mě,

Spravedlivý, ale nebojíte se mě.

Až vás budu soudit,

neobviňujte Mě.