V dubnu 1994 byla na Palackého univerzitě série přednášek na téma Kreace vs. evoluce a Datovací metody. Sešli se představitelé a zastánci obojího. Studenti, docenti, inženýři i laici o toto téma měli možnost vážit fakta. Jeden z profesorů, sám zastánce evoluce, prohlásil, že je šťastný, že se dožil dne, kdy je možné o takových problémech svobodně diskutovat na akademické půdě.

Kreacionisty zastupoval ing. Balcar a univerzitní profesor, docent Černý, zastupoval křesťanský evolucionismus. Oba zástupci měli vyměřený čas, aby přednesli své stanovisko. Argumenty ing. Balcara byly věcné a pádné. Křesťanský evolucionista vychrlil proud evolučně vědeckých termínů, ale veškeré vědecké důkazy obhajující evoluci spočívaly ve vyjmenování řady významných církevních hodnostářů, kteří zastávali evoluční model, počínaje Tomášem Akvinským. Z Bible se stal soubor literárních stylů a největší "perlu" vyslovil, když označil knihu Zjevení za vizionářský román. Písmo je prý ošemetná věc. Smrt je naprosto přirozená záležitost, která nemá s Božím trestem za hřích nic společného. Vývoj patří do procesu stvoření. Nám všem prý hrozí obrovské nebezpečí, pokud se snažíme vysvětlovat Bibli nejen rozumem, ale i pomocí vědeckých objevů a argumentů. Právě v tom viděl křesťanský evolucionista autoritu, sílu a poslání antropologických a paleontologických kateder katolických univerzit. Jeden z přítomných starších posluchačů se zeptal, zda to, co slyší, je skutečnost. Až dosud si totiž myslel, že kdyby věřil tomu, že člověk má společné předky s opicí nebo že se vyvinul z opice, byl by z církve vyobcován. Otázka, kdy se člověk stal člověkem zůstala nezodpovězená, ale dozvěděli jsme se, že Adam byl homo habilis. Další z univerzitních profesorů byl tak vyveden z míry tvrzením ing. Balcara, že jej na místě "nominoval" na Nobelovu cenu. Nechápal, jak je možné, že tak převratné objevy a důkazy jmenované na přednášce nejsou běžně publikovány. Kdo z vědecké obce má zájem záměrně manipulovat s věděním laiků? Proč je evoluce ve většině výchovných, teologických a vědeckých kruhů považována za skutečnost?

Evoluce ovlivnila studium historie, filozofie, antropologie, biologie, a i náboženství. Školní učebnice jsou většinou napsány evolucionisty, takže většina učitelů jim důvěřuje a podle nich učí. Jak evolucionista Rostand připouští ve své knize, "Orion kniha evoluce":

"Jsme prolnuti a prosyceni myšlenkou přeměny... Naučili jsme se to ve škole. Opakujeme mechanicky, že život se vyvíjí, že živé věci se mění z jedné do druhé."

V knize "Soumrak evoluce" dr. Morris poznamenává:

"Nejpozoruhodnější protiklad moderní vědy je, že systém evoluce mohl získat skoro univerzální přijetí, přestože mu úplně chybí ryzí vědecký podklad. Po prodebatování tohoto předmětu se stovkami lidí jsem přesvědčen, že hlavní důvod, proč vzdělaní lidé věří evoluci, je prostě ten, protože jim bylo řečeno, že většina vzdělaných lidí věří evoluci! Velmi zřídka může takový člověk udělat víc než opakovat několik otřepaných "důkazů evoluce" a skoro nikdy opravdově neuvážil otázku, co vše to do důsledku znamená."

Vytrvalá indoktrinace musí vytvořit evoluční stav mysli, zvlášť proto, že námitky proti evoluci jsou zřídka studentům představeny.

Druhý velmi podobný důvod, proč evoluce je tak všeobecně přijata, je váha autority, která ji podporuje. Když vedoucí vědci, vzdělavatelé, ba i teologové tvrdí, že evoluce je dokázaný vědecký fakt, a že jenom ignorantní lidé ji zamítají, kolik neodborníků se jim odváží odporovat?

Biolog František Marsh píše ve své knize "Evoluce, stvoření a věda":

"Co je znovu a znovu přivedlo kpřijetí teorie evoluce, byla prostá váha autority na straně vědců, užívající nepříliš jemný způsob zastrašování. Velmi často, chtěl-li mladý uchazeč o pozici zachránit svou reputaci u zkušenějších vědců, byl nucen přijmout teorii evoluce."

To se děje dnes a denně. Když ji zastává tolik "odborníků", pak průměrný člověk předpokládá, že evoluce musí být pravda. Výňatek ze spisů "Moderní věda a křesťanská víra", napsanému členy Amerického vědeckého sdružení, zdůrazňuje:

"Pohled na jeden z mohutných svazků o evoluci dává dojem, že tento předmět je určitě prokázaný, ale když ten svazek pročítáme, najdeme údaje o genetických pokusech, cytologické studie, zkameněliny z daleka i z blízka, porovnávání koster atd., ukazující nepatrné změny v některých představitelích jednotlivých druhů, a naprostou stálost v druhých. Výsledkem toho je, že než je člověk hotov, odbočí na počet zajímavých stezek a původní definice evoluce mu zmizí z dohledu. Čtenář se přikloní k pocitu, že člověk, který může citovat tak mnoho, co opravdu bylo odpozorováno, musí mít též pravdu v hlavní tézi."

Další důvod, proč mnozí přijímají evoluci, je ten, že jim bylo řečeno, že Bible neobstojí proti vědeckým faktům. Z Bible vyplývá, že Země je zhruba stará 6 000 let. To je přijatelný odhad na základě přemýšlení, vědeckého zkoumání a historie. Bible začíná prohlášením: "Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi." Kdy ten "počátek" byl, nemůže říci žádný teolog na světě. Teoreticky to mohlo být před miliony let stejně jako před několika tisíci. Je tedy jasné, že mnozí zavrhnou Bibli z prostého důvodu, protože neví, co skutečně říká, načež člověku nezbude nic než jeho filozofie o životě a smrti.

Přijetí evoluce logicky následovalo zamítnutí inspirace Bible. Popření existence Boha Stvořitele a ochromení platnosti Božího slova je první praktický důsledek, který učení evoluce přineslo. Člověk se stal sám sobě bohem. Evoluční myšlení je základem bezbožných systémů, jako je ateismus, komunismus, fašismus, rasismus, materialismus a v oblasti náboženství je to liberalismus. Když vidíme hořké ovoce, které učení teorie evoluce přineslo v posledních 100 letech, je na čase, abychom se na toto učení podívali blíže!

Evoluce dává člověku možnost úniku od zodpovědnosti, kterou cítí, když věří, že existuje Bůh Stvořitel. Bůh vložil na člověka morální a duchovní odpovědnost vůči níž cítí přirozený odpor. Lidské důvody zavržení Boha Stvořitele jsou často skryté, jak potvrzuje svědectví Alda Huxleyho, ateisty a evolucionisty, jehož článek "Vyznání osvědčeného ateisty" v jedné části říká:

"Měl jsme důvod, proč jsem chtěl, aby svět nedával smysl, proto jsem přijal za své, že nedává žádný smysl, a mohl jsem pak bez obtíží najít uspokojivé důvody pro tento předpoklad. Pro mě, jak asi pro mnohé z mých současníků, filozofie nesmyslnosti byla v jádru nástrojem osvobození, které jsme si přáli. Bylo to zároveň osvobození od určité politické a ekonomické morálky. Měli jsme námitky proti morálce, protože překážela naší sexuální volnosti."

Huxley připouští, že zvolil ateismus a bezúčelnost, odrážející se v teorii evoluce, aby nemusel převzít na sebe zodpovědnost za své činy. Teorie vývoje a živočišných předků nás zbaví všeho biblického učení, zvláště toho, které se vztahuje k pádu člověka, jeho potřeby vykoupení a jeho budoucího soudu.

Je škoda, že oponenti evoluce nejsou tak průbojní a aktivní jako její zastánci. V každé debatě na toto téma u nás je často citován astrofyzik pan Jiří Grygar, RNDr., CSc., miláček široké veřejnosti a uznávaný odborník teistických evolucionistů. Hojně publikuje a dá se říci, že všeobecně dohlíží, aby naše veřejnost byla populárně vědecky informována. Pan Grygar je důležitým členem Rady České televize a je častým hostem v rozhlase. Před časem se nelichotivě vyjádřil o autorech seriálu "Jak vznikl svět", zatímco japonský seriál "Zázračná planeta" vyzdvihl. Autoři seriálu "Zázračná planeta" byli totiž přesvědčení evolucionisté a "vydechovali" miliony let zázračné evoluce. Málokdo si uvědomuje, že autoři podobných televizních populárních a dokumentárních pořadů odvádí profesionálně zpracovaná fakta a úžasnou práci kamery, co se týká dokumentu samotného. O něco horší je to již s ideologií komentáře. Kdybychom užívali stejná fakta a stejný obraz s komentářem založeným na biblických předpokladech, získali bychom neméně přesvědčivý dokument.

Proto si také dr. Grygar vybral šest vážených a uznávaných odborníků pro televizní debatu, která následovala po nedokončeném (zakázaném) seriálu "Jak vznikl svět". Patřili k nim geolog, paleontolog, molekulární genetik a pan doktor z laboratoře evoluční biologie. Teology zastupoval profesor fundamentální teologie a biblista. Všichni společně odsoudili a nad veškerou pochybnost přesvědčovali nechápavé diváky, že jeden z autorů, profesor dr. Wilder Smith, jenž je mimochodem světově uznávaný odborník a publikující autor, je mystifikuje. Svým fundamentalismem nebezpečně ovlivňuje masy laických diváků. Autoři seriálu byli označeni za pavědce, kteří pouze propagují nevědecké názory nějaké americké fundamentalistické sekty. Zdá se, že panu Grygarovi a jemu podobným teklo do bot, jinak by se necítili tolik ohroženi. Pan Grygar vyjádřil své obavy o vědeckou úroveň šíření jiných informací, než těch evolučních, následovně:

"Rada se schází jednou týdně. Jednáme o kontroverzních programech, se svými stanovisky seznamujeme poslance a poslanecké kluby. ... V poslední době mě nejvíc trápí příklon lidí k iracionalitě. K pavědám. V postkomunistických zemích je to typický úkaz příznačný třeba pro Rusko. Ale rozšiřuje se i na Západě. Kdo je ochoten naslouchat iracionálním argumentům pavědců, slyší i na názory některých politiků. Tady začínají tragédie společnosti, států, celé planety. Z toho mám větší strach než z kosmických katastrof.

Nebojme se konfrontace názorů, ale postavme se těm, kteří mají moc, aby rozhodovali o svobodě lidského myšlení, o svobodném přístupu k informacím, o svobodě projevu například k otázkám evoluce. Proč nemá druhá strana možnost vyjádřit objektivní názory ve veřejných sdělovacích prostředcích? Ať sám divák, posluchač či čtenář posoudí a váží autory. To, co jsme měli možnost vidět nebo spíše dosud nevidět, si nijak nezadá s dobou temna. Říká se tomu tyranie filosofie - "vědy". I dnes nám hrozí totalita těch, kteří rozhodují o tom, co je vědecké a co není. Zatím mají moc zesměšnit, ale ještě nemohou umlčet každého, kdo má odvahu samostatně přemýšlet a pochybovat o neomylnosti rad. Albert Eistein napsal:

Lidé mě příliš nezajímají a nejsem rodinný typ. Chci mít svůj klid a chci vědět, jak Bůh stvořil svět.

Touha vědět, jak Bůh stvořil svět, byla hybnou silou vědeckých objevů v minulosti. Samotná touha vědět, jak Bůh stvořil svět, však k lidské moudrosti nestačí. Je třeba toužit po poznání, kdo Bůh Stvořitel je a podle toho učinit rozhodnutí. Potom se začneme zajímat nejen o sebe a o vlastní rodinu, ale i o lidi kolem nás. Bůh nás vyzývá, abychom obdivovali Jeho stvořitelský um, zkoumali a vyvodili z rozumového, nikoli ideologického závěru svůj nezávislý názor. Až začneme obdivovat a milovat svého Stvořitele, potom se můžeme naučit milovat i bližního.

-Kas-