Zamysleli jste se někdy nad tím, co by se stalo, kdyby nebylo Vánoc? Změnilo by se něco ve vašem životě? Možná, že někteří z vás by byli rádi, kdyby Vánoce nebyly. Byli byste zbaveni různých starostí a útrat, které kolem Vánoc máte. Jenže Vánoce nejsou jen svátky shánění, uklízení, pečení a vaření. I ti, kteří Vánocům nepřikládají žádný duchovní význam, kteří neslaví narození Božího Syna, chtějí prožít svátky míru.

1. Bez Vánoc bychom neměli překrásné písně a koledy. Vánoce jsou dobou zpěvu a radosti.

2. Bez Vánoc bychom neměli stromeček, ani vánoční ozdoby. Ne, neklaníme se stromečku, to dělali pohané dříve než křesťané. V poslední době je stromeček výlučně spojen s oslavami narození Krista. Nikdo jiný se nenarodil z panny, aby zemřel na dřevě kříže za naše hříchy.

3. Bez Vánoc bychom se nemohli stát Božími dětmi. Pod stromeček se dávají dárky, které bychom měli přijímat s úctou a vděčností, stejně jako přijímáme Boží dar v Jeho milovaném Synu.

  • ... těm pak, kteří ho přijali a věří vjeho jméno, dal moc se stát Božími dětmi. (Jan 1:12)

4. O Vánocích jsou lidé naplněni dobrou vůlí, radostí a láskou. Téměř celý svět je naplněn, alespoň na chvíli, snášenlivostí. Lidé, kteří spolu neprohodí celý rok ani slovo, si o Vánocích přejí vše nejlepší.

5. Bez Vánoc bychom neměli pozdravy a malé pozornosti. Pro nemocného a opuštěného člověka je to povzbuzení a posila. Právě Ježíš Kristus nás učí, jak žít v bratrské lásce, úctě a pochopení.

6. Bez Vánoc bychom nepoznali usmíření. Zůstali bychom bez lásky a milosrdenství.

7. Bez Vánoc bychom se nedovedli opravdově radovat, protože bychom nevěděli, co to opravdová radost a pokoj je.

  • Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se narodil Spasitel Kristus Pán, v městě Davidově. "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh vnich má zalíbení." (Lukáš 2:10-11,14)

8. Konečně, kdybychom neměli Vánoce, byli bychom bez Spasitele a proto bez naděje. Kdyby zůstal Kristus na trůnu své nebeské slávy, lidstvo by nadále zůstalo v hříchu a bez odpuštění.

Pán Ježíš se narodil proto, aby zemřel za naše hříchy na kříži, aby nás vykoupil od spravedlivého hněvu. Radujme se z narození Božího Syna a našeho Spasitele. Otevřme svá srdce Božímu Synu, aby nás uzdravil od sobeckosti i pýchy a očistil nás od hříchů a stal se Pánem našich životů. Najděme místo v našich srdcích, aby Bůh přebýval v našich domovech, abychom Krista neodložili do jesliček, do chléva, tak, jako tomu bylo v Betlémě. Hledejme moudrost, hledejme Toho, jehož láska zahrnuje všechny lidi, všechny rasy a všechny věky. Jen On má lék na trápení, bolest a zklamání. Přistupujme k Bohu s očekáváním jako malé děti, pro něž Vánoce připravujeme, a s bázní dospělého, který si uvědomuje Boží velikost a spravedlnost.

  • Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá na věky! (Žalm 111:10)

Přijmeme-li Krista do svých srdcí, rozzáří se sláva Páně kolem nás a zmocní se nás veliká bázeň.

- Józa Novák -