Milí přátelé, bratři a sestry,

společně s námi vstupujete do sedmého roku vydávání časopisu Zápas o duši. máte před sebou o osm stránek rozšířené vydání časopisu. Dovolte, abychom vyslovili naše díky nejdříve Pánu Ježíši Kristu za Jeho milost, a Vám věrným, kdo tuto službu obětavě finančně podporujete. Současně přikládáme dlouho připravovanou knihu "GENESIS a úpadek národů". Modlíme se, aby se dotkla nejen vašich srdcí, ale především pohledu na velikost našeho Stvořitele. Doufáme, že se kniha Genesis dostane do rukou co nejvíce čtenářů. Pomůžete nám?

Pro Vás, kteří jste se stali čtenáři časopisu Zápas o duši v nedávné minulosti, chceme připomenout náš závazek Pánu Bohu, že budeme ze všech sil zápasit o duše lidí, kteří ještě Pánu nepatří. Samozřejmě na takové dílo nestačíme sami a nebýt Božího požehnání, každodenní posily a Vašich modliteb, časopis by nevycházel. Většina čtenářů, kterým naše materiály přicházejí, nevědí, že je to možné jen díky štědrosti necelé tisícovky čtenářů a sborů, kteří na tiskový fond pravidelně i jednorázově přispívají. Čtyři tisíce jednotlivců a sborů dostává časopis již několik let zdarma. Počet zájemců a čtenářů rok od roku roste. Dnes již tiskneme 8000 českých a 4000 slovenských výtisků.

V roce 1994 naše misijní organizace HCJB - Zápas o duši vytiskla a rozeslala 50 tisíc výtisků Zvláštního evangelizačního vydání. Na této akci se modlitbami a finančně podíleli němečtí křesťané. Dodali nám téměř 30 tisíc nových adres zájemců o duchovní literaturu. Také jsme rozeslali sborům a farním úřadům desítky nabídek na přednášku o hodnotě lidského života. Reakce byla různá. V církvích pramalá, na středních školách obrovská. Pavel Bartoš přednesl na různých místech republiky i na Slovensku téměř 200 přednášek. Tisíce studentů a jejich profesorů mají díky tomu jiný náhled na hodnotu lidského života a ukončení těhotenství. Čtyřicet tisíc barevných letáčků našlo své čtenáře. Pro letošní rok jsme vytiskli dalších 30 tisíc. Vám všem, kteří jste finančně přispěli, patří naše díky. Pokud Vás toto téma zajímá a chcete nám pomoci, napište nám.

Se všemi se chceme podělit nejen o radosti, ale i strasti. Během našeho pobytu mezi vámi. Z návštěv mnoha měst a míst obou republik, poznáváme nové souvislosti a skutečnosti o jednotlivých církvích, sborech, věřících i nevěřících. S bolestí si uvědomujeme, kolik nevěřících je nevěřícími jen proto, že má špatné zkušenosti s náboženstvím a křesťany. Víme, že existuje řada předsudků, pověr a doba nedávno minulá sice Boha nedokázala vymazat z lidského podvědomí, ale své nedozírné škody napáchala.

Ne příliš často otiskujeme dopisy čtenářů, ale věřte, chodí nám jich hodně. Jen za minulý rok jich bylo 1500. Přicházejí nám dopisy plné vděku od lidí, kterým jsme jediným duchovním společenstvím, někdy v jejich samotě, maminkám na mateřské dovolené, věřícím, kteří ve svém okolí nemají společenství křesťanů, důchodcům, vězňům, vojákům, studentům a lidem všech společenských stupňů. Máme krásné dopisy od čtenářů mladých, počínaje -náctiletými a konče těmi, kteří již překročili stoleté výročí. Ani věk jejich zájem o duchovní život a ostrost mysli neotupil. Během roku jsme se s některými čtenáři setkali osobně, s jinými se rozloučili, protože Pán odměřil dny jejich života mezi námi. Několik čtenářů s námi z různých důvodů ukončilo styk, ale děkujeme Pánu za ty stovky nových. Denně nám přicházejí dopisy a objednávky, protože někdo z vás je na časopis upozornil nebo jim jej půjčil. Heslem sedmého roku bude: PŮJČUJ, ROZMNOŽUJ, ROZŠIŘUJ!

I nadále budeme časopis posílat každému, kdo o něj projeví zájem, bez nároků na předplatné. Rozhodnutí necháváme na každém z vás. V žádném případě nemáte povinnost přispět. Víme, že je mezi vámi řada těch, kteří skutečně přispět nemohou. O to více nás potěší zpráva, známe-li vaši situaci a podle možnosti rádi poskytneme i některé knihy. Poštovní poukázku na dobrovolný dar zasíláme jen jednou ročně, pokud nás sami nepožádáte o další. Všichni víme, že vydavatelská práce naší redakce je financována pouze z darů a všechny výdaje jsou vyúčtovány. Mzdové náklady pro administrativní výpomoc jsou minimální. Od nového roku očekáváme zvýšení poštovného, ale přesto věříme, že rodina dárců i čtenářů poroste. Vaše příspěvky, ať jsou jakékoliv výše, jsou přijímány s velkou vděčností. Máme mocného Pána, který bohatě žehná. Právě jsme podepsali novou smlouvu s tiskárnou a jak jinak, zvyšuje se cena nejen papíru, ale i počet stránek. O to více vás prosíme, pomozte nám, aby si každé číslo přečetlo co nejvíce čtenářů. Nerozdáváme sladké řeči, které se líbí všem, ale šíříme Boží biblický odkaz, který tne do živého.

Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání. Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu; ta vůně proniká k těm, kteří docházejí spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Jedněm jsme smrtonosnou vůní vedoucí k záhubě, druhým vůní životodárnou vedoucí k životu. Ale kdo je k takovému poslání způsobilý? My nejsme jako mnozí, kteří kramaří s Božím slovem, nýbrž mluvíme upřímně, z Božího pověření a před tváří Boží v Kristu.(2. Korintským 2:14-17)

Nemalou starost nám způsobuje duchovní stav některých církví. Ozvalo se nám několik rozhněvaných mužů z řad kazatelů a i jednotliví věřící nám píší, že jsou zváni na kobereček za to, že čtou Zápas o duši. Dokonce se stalo, a ne jednou, že byl časopis ve sboru zakázán. Vy, kdo znáte naši práci delší dobu, jistě víte, že nevyhledáváme úmyslně konflikty ani spory. Některé věci však nesnesou mlčení. Zaujmeme-li k něčemu stanovisko, tak je to vždy na základě biblické věrouky, která se často rozchází s církevní praxí, tradicí a učením. Většina dnešní církve si neuvědomuje, že stojí na křižovatce společenských dějin. Dnešní "vědecký" svět hledá odpověď na vznik života ve vesmíru a vzdálených galaxiích, zatímco se většina církve už "konečně smířila" s teistickou evolucí. Bude-li dál hrát se světem karty, ten jí opět škodolibě ponechá na posměch s černým Petrem evoluce v ruce, kterého se rád zbaví. "Vědecký" svět už to církvi vyvedl dvakrát. Nejprve ji nastrčil černého Petra v podobě placaté země a potom ji znemožnil, s původně vlastním tvrzením, že je země středem vesmíru, geocentrismem. Biblická věrouka a světská ideologie jsou dva nesmiřitelné světy. Proto většina církve, aby nevypadala v očích světa hloupě, objímá teologický liberalismus a světské hypotézy, které přímo odporují Bibli.

  • Cizoložníci a cizoložnice! Nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. (Jakub 4:4)

Pokud se církev nevrátí zpět k biblickým základům, zůstane ve své těžkopádnosti celému světu jen pro smích. Církev, která zamění věrouku jen za charitativní prospěšnost, najde své místo v království člověčím, ale Boží království neobohatí.

Chceme informovat o současnosti a nejen o tom, co se děje kolem nás. Otevřeli jsme se zahraničí a to nás bude ovlivňovat. Tu a tam se ozývají hlasy proti všemu americkému, proti cizím překladům článků a knih. V zahraničí vyšla řada vynikajících knih, které mohou posloužit a obohatit náš život. Ne všichni mají čas a možnost sledovat a získat každou zajímavou publikaci. Proto přinášíme ukázky z těch nejlepších. Važme si bratrů a sester v Kristu a jejich duchovního díla, ať jsou jakékoliv národnosti. Nemůžeme žít v politické a duchovní izolaci a utěšovat se tím, že na východ od nás je všechno ještě horší. Není moudré zůstat zahleděn do sebe, není slušné sám sebe chválit a vystavovat se na obdiv. Neobjevujme již objevené.

Chceme sloužit věřícím, ale současně oslovovat i nevěřící. Proto vybíráme široké spektrum témat. Chceme psát nejen pro lidi vzdělané, ale i prosté. Víme, že se nemůžeme zavděčit všem. Pro někoho jsme málo duchovní, pro jiného až moc. Nechceme nikoho udivovat vlastní svatostí a vševědoucností, tu nemáme, a co máme, je nám dáno od Boha. Stane-li se, že do časopisu zařadíme ožehavé téma, kdy riskujeme nelibost některých čtenářů nebo kazatelů, riskujeme s vědomím, že máme povinnost být světlem a solí navzdory tomu, že nás minulost vychovávala v jiném duchu a světonázoru. Křesťan, který nesvítí, neseká dvousečným mečem - Biblí, a nesolí, je mrtvý. Církve, které slouží samy sobě, vymírají. Pokud se cítí tímto časopisem ohroženy, mají dvě možnosti. Buď svým členům budou nadále zakazovat četbu, tohoto časopisu, aniž by vysvětlili důvody, nebo se v pokoře skloní před Božím Písmem a budou jím sytit své ovečky i ztracený svět kolem sebe. Ten, kdo rozšiřuje i jen občas pochybnosti o pravdivosti Božího Písma, škodí nejen sám sobě, ale i Božímu dílu. Nepovyšujeme se, ale neseme plnou odpovědnost za každé slovo. To, co děláme děláme z lásky k vám, kteří osobní vztah k Pánu Ježíši Kristu ještě hledáte. Kdybychom vás nemilovali, proč bychom se angažovali v nepříjemnostech? Usvědčí-li nás někdo ze základního omylu, rádi se poučíme, ale nemůžeme sloužit současně Bohu a světu. Sekularizovaná církev znehodnotila Boží poselství a nabízí filozofie s biblickým slovníkem.

Pevně věříme, že mezi námi panuje jednota Ducha svatého. Oslavujme tedy společně našeho Boha Stvořitele a Spasitele Pána Ježíše Krista.

Bůh Vám všem bohatě žehnej.

- Vydavatelé a redakce -