Žádný politik za posledních padesát let neovlivnil světové dění tolik jako Michail Gorbačov. Za jeho vlády padla "železná opona" i berlínská zeď, Německo bylo sjednoceno, zrodil se Nový světový řád (New World Order) a rozpadl se Sovětský svaz. Gorbačovova kniha Perestrojka nastínila plán na vytvoření celosvětové vlády, který je stále středem zájmu světové společnosti. A to vše se odehrálo za méně než sedm let!

Zdá se, že po mnoha letech, kdy se jeho jméno objevovalo na předních stránkách novin, dnes jakoby Gorbačov upadl v zapomnění. Kde je tento kdysi mocný vládce, čím se dnes zabývá, co dělá? Jaké jsou jeho plány do budoucna?

Mezinárodní zelený kříž

V roce 1988 vyzval prezident Gorbačov Spojené národy, aby ukončily lidskou "agresi proti přírodě". V lednu 1990 se v Moskvě konala konference organizovaná Světovým fórem duchovních a parlamentárních vůdců o přežití lidstva (Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders on Human Survival) a Gorbačov ji oslovil voláním po ustanovení mezinárodního "zeleného kříže". Na Konferenci o Zemi (Earth Summit), vrcholném ekologickém setkání, které se konalo v Riu de Janeiru v roce 1992, byl Gorbačov povolán do funkce prezidenta této formující se organizace. Mezinárodní zelený kříž byl oficiálně ustanoven v Kjótu v Japonsku v dubnu 1993 a Michail Gorbačov se stal jeho prezidentem.

Cíle MZK

Posláním MZK je obnovení kvality života na naší planetě tím způsobem, že novým generacím budou vštípeny hodnoty vyzdvihující vzájemné spolužití a součinnost země a lidstva. Gorbačov shrnul cíle MZK následujícím způsobem:

Podporovat všeobecný posun hodnot.

Vybudovat prostředky na ochranu před umělými katastrofami životního prostředí a na vyrovnání se s důsledky těchto katastrof.

Obhájit vytvoření mezinárodního ekologického zákona.

Zelený kříž již zakládá národní organizace v různých částech světa.

Posun hodnot

Hlavním cílem Gorbačovova Zeleného kříže je dosáhnout důkladné a radikální změny hodnot v myslích lidí na celém světě. Například ve Spojených státech je úvodním projektem ZK vysílání televizního seriálu, který se nazývá "Svatá místa". Tento seriál má propagovat základní posun k hodnotám, které Gorbačov považuje za nezbytné k opětovnému navázání vztahu člověka k Zemi. Ústředním tématem "Svatých míst" bude odpověď na otázku - jak člověk mění svět? Ta odpověď zní - změnou nás samotných a našich pohledů do budoucna.

Gorbačovův plán popisuje i brožura Zelený kříž: "Svatá místa" podnítí důvěrné rozhovory se světovými osobnostmi a vůdci ze všech oblastí života, kteří procházejí vývojem svých osobních hodnotových posunů a objasňují své duchovní probuzení. Hlavní osobností tohoto programu bude prezident Michail Gorbačov. Jeho vlastní cesta od hlavy státu, se vzpomínkou na Černobyl, k zakládajícímu prezidentovi MZK vytváří scénu k jeho volání po "změně hodnot" - tj. potřebě změnit se zevnitř dříve, než budeme schopni změnit vnější svět.

Gorbačovova naděje spočívá v tom, že díky sledování tohoto televizního seriálu diváci pocítí sílu a naději v touze po změně vztahů ve svých životech. Spojovacím článkem může být pochopení vlastní cesty a návrat k osobnímu svatému místu. Prostřednictvím těchto konfrontací s obrazy a hudbou může dojít k pochopení, že tlukot srdce matky Země a tlukot našich vlastních srdcí je jedno a totéž, a to je svaté místo.

Všechny tyto termíny jako posun hodnot, matka Země nebo svatá místa jsou obzvláště zajímavé, když si uvědomíme, že Michail Gorbačov strávil značnou dobu se známou osobností Nového věku guru Sri Chimnoy.

Gorbačovův tým

V radě Zeleného kříže se objevují známá a slavná jména: Olivia Newton-John, Yoko Ono, bývalý generální tajemník OSN Javier Perez de Cuellar nebo dr. Carl Sagan. Gorbačovovi zástupci jsou Robert Redford a Ted Turner, majitel CNN a manžel levicově orientované bojovnice za lidská práva Jane Fondové.

"Věřím, že hlavním cílem této nové mezinárodní nevládní organizace je vytvoření nových zásad vzájemných vztahů mezi člověkem a přírodou, na jejichž základě bude možné zajistit budoucnost člověka, a zavedení těchto zásad do vědomí a dennodenního života lidí. Mám za to, že naše budoucí civilizace bude do značné míry určována radikální změnou hodnot." (Michail S. Gorbačov)

"... špatné zacházení se světem přírody a jeho zbídačení vede ke zbídačení lidské duše, což souvisí s propuknutím násilí vlidské společnosti. Za- chránit dnes svět přírody znamená zachránit to, co je na lidství lidského." (Raisa Gorbačovová)

Brzy po vydání Gorbačovovy brožury Zeleného kříže se v časopise New York Times (8. července 1994) objevil článek Václava Havla s názvem "The New Measure of Man" ("Nový rozměr člověka"). Ve svém článku Havel hovoří o "Hypotéze Gaia". Říká, že Gaia je starověká bohyně poznatelná jako archetyp matky Země snad ve všech náboženstvích. Havel tuto hypotézu definuje jako "uvědomění si našeho zakotvení v Zemi a vesmíru, uvědomění si, že zde nejsme sami, ani sami pro sebe, ale že jsme nedílnou součástí vyšších, tajemných bytostí, proti nimž se není radno rouhat". Havel poté svůj článek uzavírá slovy: "Dnes je pravděpodobně jedinou skutečnou nadějí lidstva obnova naší jistoty, že jsme zakořeněni v Zemi a současně v kosmu. Toto vědomí nás obdařuje schopností sebetranscendence". Vypadá to, jako by měli Havel i Gorbačov společného novověkého duchovního rádce!

Prorok OSN

Ve Spojených státech vyšla kniha s názvem První dáma světa. Její autor, Robert Muller, je považován za proroka Organizace spojených národů, "osobou ztotožňovanou s hlavní představou", který byl pověřeným spolupracovníkem tří generálních tajemníků během období 38 let.

V První dámě světa Muller splétá fiktivní scénář, kdy se generálním tajemníkem Spojených národů stává žena. Generální tajemnice Lakšmi Narayanová nastiňuje, jaké kroky by měly být brzy, od r. 1992 do r. 2007, uskutečněny ve prospěch ustanovení úplné celosvětové vlády.

Kniha se objevila na trhu v roce 1991 a až doposud se splnila každá z Mullerových předpovědí. Muller tehdy řekl, že se bude konat Parlament světových náboženství v Chicagu v roce 1993 a že sestaví všeobecný etický kodex, s nímž by mohla souhlasit všechna náboženství světa. Tento parlament skutečně v Chicagu zasedl, a to 5. září 1993. Stejně tak sepsal onen etický kodex s titulem Globální etika. Muller řekl, že rok 1994 by měl být Mezinárodním rokem rodiny a že papež by měl být téhož roku vyzván, aby pronesl svůj historický projev. Rok 1994 byl skutečně prohlášen Rokem rodiny a papežův projev v OSN byl naplánován na říjen.

První dámou, kterou svět pověřil úkolem duchovního rádce, není nikdo jiný než Gorbačovův guru, paní Sri Chinmoy. Co se to tu děje?!

Muller propaguje lásku k matce Zemi a nazývá ty, kdo ji uctívají, gaiafily. Má se úcta k matce Zemi stát novým náboženstvím Nového světového řádu?

Náhodná shoda okolností, nebo plán?

Je pouhou shodou okolností, že Michail Gorbačov, Perez de Cuellar, Robert Redford, Václav Havel, Ted Turner nebo Robert Muller se stali dychtivými obhájci matky Země a Nového světového řádu? Nebo by to mohlo být i tak, že se všichni tito lidé, kteří podporují světovládu, rozhodli, že boj o záchranu životního prostředí je prostředkem, který může přesvědčit národy, aby se poddaly jejich svrchovanosti kvůli "společnému dobru"?

Počítá Gorbačov s tím, že ekologie (environmentalismus) je mezinárodní záležitostí, která může přejít ve světovou vůdčí moc? Z tohoto pohledu to tak alespoň vypadá!

Endtime, Sept. 1994, přeložil P. Bartoš