Mnozí lidé jsou vystaveni stresům okolního světa, jejich mysl je rozjitřena problémy ekonomické transformace, dochází k výrazným sociálním změnám, ekologické problémy děsí rodiče, kteří mají obavy o budoucnost svých dětí, nová onemocnění jsou stejným postrachem, jako středověké morové rány, zločinnost, války a na druhé straně toho všeho lhostejnost a honba za majetkem a smyslovými požitky. Ano, tak skutečně náš svět můžeme vidět. Většina lidí tyto problémy vnímá jako součást našich životů a snaží se s  nimi žít. Čas od času však na každého člověka dolehne určitá slabost, a tak jak bývá lidský organizmus unaven fyzicky, a v té době vystaven větší možnosti onemocnění, tak existuje stav oslabení psychického, kdy jsou lidé vystaveni nebezpečí hledat jednoduchá východiska ze složitých životních situací. Tak nastává v životě člověka nebezpečí, že sáhne na svůj život, použije drogu či podlehne alkoholu. Zejména ve snaze o únik z reality však existuje nebezpečí stejně velké jako alkoholová či drogová závislost. Tímto nebezpečím jsou organizace, které se rozhodnou převzít váš život do svých rukou, převzít za vás odpovědnost, dát vašemu životu smysl jejich záměrů a plánů. Tyto organizace v tom mají velkou praxi, jsou to psychodestruktivní kulty či, jak je běžněji nazýváme, sekty.

Co mají společné?

V mnohém si jsou podobné jako vejce vejci. Jejich zástupce potkáváte na ulicích, zvoní u vašich dveří, nabízejí vám letáky v metru. Mohou vám připadat vyrovnaní, klidní, usměvaví. Zajímají se o vás. Již na počátku vám kladou otázky, které vás zaujmou. Jsou na to trénovaní v rámci mnoha speciálních kurzů. Již po krátkém rozhovoru jim je jasné, na co nejvíce reagujete a odtud pak vychází jejich strategie, aby s vámi udrželi kontakt. Vy máte otázky, na které hledáte odpovědi, problémy k  nimž vám chybí řešení. Najednou se vám zdá, že oni ta řešení i odpovědi mají. Jste vyděšeni z toho, jak vaše dítě zvlčilo v kolektivu mateřské školky? Sekta vám nabídne pravidelné setkávání vašich dětí s dětmi, které nejsou zvlčilé a které již od útlého věku vědí jak se chovat a mají jasný životní cíl. Chcete se učit anglicky a nemáte na drahé kurzy? Žádný problém, sekta má velmi dobré a bezplatné lektory. Neumíte vařit, jste ženou, která si neví rady se svou domácností? Sekta to vyřeší za vás, její členky to umí a pomohou vám teoretickou i praktickou výukou. Jste sami a těžko si hledáte partnera? V sektě potkáte někoho, kdo bude mít určitě stejný problém a najdete k němu společné řešení. Ano, sekty toto vše nabízejí; sociální zázemí, vzdělání či seberealizaci. Otázkou je, co za to? Čím skutečně zaplatíte za vyřešení vašich osobních problémů? I když se to zdá, není v sektách nic zdarma. Cenu, kterou však zaplatíte, si nebudete uvědomovat. Bude to vaše svoboda, vaše individualita, co vám sekta vezme.

Přicházejí ve dvou

Tak je můžeme vidět, dva muže, dvě ženy, spořádaný pár. Když s nimi hovoříte, nasměrují vás, kam potřebují. Protože jsme již zmínili problémy i jejich praktická řešení, podívejme se nyní, co pro vás ještě udělají. Váš život podle nich bude potřebovat určitý řád. Tento řád vám nabídnou ze svého učení, pokud se budou považovat za křesťany, nabídnou vám své pojetí bible, potom vlastně máte štěstí a budete-li chtít, můžete je kontrolovat, můžete porovnat to, co vás budou učit ze svých příruček, s tím, co skutečné v  bibli je. Můžete to konzultovat s lidmi z církví, které skutečně na křesťanském základě stojí. Zde to je tedy jednoduché. Mnohem horší je, když se setkáte se skupinou, která vám nabídne učení na základě nějakých velmi pochybných orientálních praktik. Zde si budete jen těžko ověřovat, zda to, co vám říkají, skutečně odpovídá tradicím či učení, z  něhož čerpají. Pokud si to budete chtít ověřit, bylo by nejlépe spojit se s  odborníky. Největší problém budete mít tam, kde řád, který vám nabídnou, bude prezentován jako jediné správné pochopení smyslu života, jak bylo nejčastěji zjeveno zakladateli sekty. Zde se můžete obrátit jedině na zdravý rozum. Setkáte se však i se sektami, u  nichž v prvém období kontaktu vůbec nebudete vědět, že mají nějaké náboženské pozadí. Nejčastěji se tyto skupiny prezentují jako psychoterapeutické, budou se zabývat vašimi problémy. Vše, i ty nejintimnější záležitosti vašeho života, které jim svěříte, budou pak zaznamenány a jednou mohou být použity proti vám. S proklamovanou diskrétností nemůžete počítat. Další skupinou sekt, která však nemá náboženské pozadí, jsou extremně orientované a organizované obchodní společnosti a v neposlední řadě sektářské prvky vykazují i určité politické strany.

Projevují se extrémní láskou

Tak bychom mohli charakterizovat jejich prvá setkání s potencionální obětí. Budou se na vás usmívat a budou vám projevovat naprosto nepochopitelnou pozornost. Vše, co budete dělat a říkat, bude hodnoceno kladně a vy budete mít náhle pocit, že konečně se nalezl někdo, kdo dokáže ocenit vaši hodnotu, vaše schopnosti. To je ta největší léčka, kterou na vás sekta může nastražit. Konečně budete mít pocit, že jste našli lidi, kteří vám rozumějí a mezi kterými se cítíte dobře. Již proto budete přijímat jejich rady, jak být ještě lepší, ještě úspěšnější, ještě šťastnější, bez jakéhokoliv podezření. Časem sice tato pozornost z jejich strany poleví, to však budete natolik zmanipulováni, že si to ani neuvědomíte.

Princip smečky

Dalším důvodem, proč se lidé v  sektě cítí dobře, je společenství lidí "stejných" názorů a pocitů. Ukažme si to na příkladu poněkud extremnějším, abychom si to mohli dobře uvědomit. Mladý vyholený neonacistický lebkoun se jako jedinec chová na veřejnosti mírně, spořádaně a je jaksi nesvůj, nejraději by zmizel v davu. Tentýž člověk je ve skupině jemu podobných hlasitý, arogantní, agresivní a hlavně nebezpečný. Ačkoli to není na první pohled tak zřejmé, lidé kteří vyhledávají sektu, se chovají často podobným způsobem, proto své oběti loví nejméně ve dvojicích, proto mají potřebu organizovat masová setkání na stadiónech a ve sportovních halách, aby se ujistili svým množstvím a v podvědomí si potvrdili i svou sílu.

Naprostá podřízenost vedení

Takový je způsob organizace každé sekty. Kdesi vysoko sedí kdosi mocný, v počátcích to bývá sám zakladatel, po jeho smrti to bývají nejvěrnější žáci, pak žáci těchto žáků. Bývají to skupiny bezohledných prospěchářů, hrajících před svými věřícími divadlo pokory, čestnosti a zbožnosti. O jejich rozhodnutích se nediskutuje, ta se pouze přijímají. Tito lidé neomezeně rozhodují o způsobu života svých věřících, ale často i o jejich samotném bytí či nebytí. Nemusí to být přímo, ale zranit lze i  určitým omezením, razantním zásahem do životních plánů, a ač by se to mohlo stát podivným, tak i vyloučením ze sekty.

Závislost

V počátku této úvahy jsem srovnal sektu s drogovou závislostí. Ta nenastává naráz, její počátky jsou v tom, že vám sekta zaplní váš současný časový program a tak zjistíte, že se během týdne účastníte nezbytných výukových kurzů. Sekta organizuje často pro své členy i kulturní, sportovní a všeobecné vzdělávací programy. Velký čas zabere účast na různých svátcích, obřadech či masových akcích. To, co nevěnujete společným aktivitám, dáváte do šíření myšlenek sekty na veřejnosti a získávání nových členů. Do těchto programů jste samozřejmě začleňováni postupně, s velkou obezřetností, aby vás nepoděsili. Čas, který stále více a více věnujete sektě, je na úkor vašich dřívějších zájmů i přátelství, zanedbáváte své koníčky, zjistíte, že vaši přátelé vám přestávají rozumět a odvracejí se od vás, a přitom vás ani nenapadne, že jste tak naplněni děním v sektě, že neumíte o ničem jiném mluvit a že odpor vašich přátel pramení ne z nezájmu o vás, ale z možného strachu ze sekty, které sloužíte. Svou závislost však nezpozorujete. Vše co vám jiní budou říkat jako varování, budete vnímat jako útok světa zla na váš svět dobra.

Život jako ve skleníku

Tak by bylo možné nazvat to, jak lidé žijí v sektách. Je to život v omezeném ghettu, nic, co přichází z venku, není přijímáno, jakákoliv myšlenka je podrobena osobní autocenzuře. Svět mimo tuto hranici sekty je vnímán jako zlý. Jsou jen dva přístupy k takovému světu: změnit jej učením sekty, či jej nechat nějakým zázračným, ale po nedávných zkušenostech z Japonska i  méně zázračným způsobem, zničit. V  tomto uzavřeném prostoru sekty jsou uzavírána manželství, mlčenlivě se přihlíží mileneckým vztahům, v tomto světě probíhají obchodní kontrakty, prožívají se společné radosti i bolesti. Tento uzavřený svět nahradí přátele, rodinu prostě vše. Tento svět poskytuje pocit bezpečí i sociální jistoty. Již sama představa, že jej opustíte, vám bude připadat jako pekelné nebezpečí. I když budete mít pochybnosti, nebudete hledat chyby v systému učení mimo organizaci sekty, budete je hledat v sobě, vy se budete cítit v područí zla, ale skutečné zlo nebudete chtít vidět.

Jak uniknout?

Může se přece jen stát, že náhle budete cítit potřebu tento svět sekty opustit. Budete nesporně potřebovat pomoc. Opustit sektu znamená opět převzít zodpovědnost za svůj život, rozhodovat se podle svého svědomí, ne podle předem nalinkovaných šablon. Bude to znamenat ocitnout se bez sociálních berliček. Může to znamenat přiznat svou chybu, což nebývá při lidském egoismu právě příjemné, bude to také znamenat hledat cestu k těm, které jsme svým životem v sektě možná zranili, k rodině, příbuzným či přátelům. Odejít znamená být opět svobodnými, a to není mnohdy ani jednoduché, ani příjemné. Být svobodný a nést za sebe zodpovědnost, to je však jediný přirozený stav lidského bytí. Sekta vás nenechá odejít lehce. Budou si s vámi přát hovořit, budou vás chtít přesvědčit o omylu vašeho konání, o tom, že vás potřebují, i o tom, že opustíte-li je, obrazně řečeno, oni nezahynou, ale vy ano. Tato poslední část úvahy JAK VEN ze sekty se však nemusí nikdy naplnit, pokud budete pozorně sledovat, co vám kdo říká, a zvažovat, co pro svůj život přijmete jako správné a co nikoliv.

Nejdůležitější je NEDAT SEKTÁM ŠANCI.

- E. E. MISSIONARY AND

INFORMATIVE SERVICE -

 Cesta za Ježíšem

je plná rozcestí.

Proto Bůh ví,

kdo za ním jde.

(Pavel Kosorin)