Bible učí, že existuje mocný, svrchovaný Bůh, a vede člověka k tomu, aby poznal, jak Jej může poznávat. Už před stvořením světa měl Bůh plán pro každého člověka:

  • Ale Bůh, který je bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou si nás zamiloval, obživil spolu s Kristem i nás, mrtvé v proviněních (-jste spaseni milostí!), a spolu s ním vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby v budoucích dobách ukázal nesmírné bohatství své milosti skrze svou laskavost k nám v Kristu Ježíši. (Efezským 2:3-7)

S Noem uzavřel smlouvu

, že nebude vyhlazeno více žádné tělo vodami potopy; aniž bude více potopa k zkažení země. (Gen 9:11) Abrahamovi řekl, že požehnány budou v tobě všecky čeledi země. (Gen 12:3) Bůh myslel vždy na lidstvo ve spojení s jeho vykoupením a záchranou a v Pánu Ježíši Kristu svůj slib splnil.

  • Není ani Žid, ani Řek, ani slouha, ani svobodný, ani muž, ani žena. Nebo všichni vy jedno jste v Kristu Ježíši. (Galatským 3:28)
  • Neboť ani obřízka ani neobřízka nic není, nýbrž nové stvoření. A na ty, kdo budou kráčet podle tohoto pravidla, ať přijde pokoj a milosrdenství, též na Boží Izrael. (Galatským 6:15)
  • Neboť ne všichni ti, kteří pocházejí z Izraele, jsou Izrael, ani ne proto, že jsou potomstvem Abrahámovým, jsou všichni jeho dětmi, nýbrž 'v Izákovi bude tobě povoláno símě.' To jest: Božími dětmi nejsou děti těla, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbení. Zaslíbení, kterým bylo toto slovo: 'V tomto čase přijdu, a Sára bude mít syna.' (Řím 9:6-9)

Naše služba lidem musí vycházet z Božího plánu o lidstvu. Nejde tedy jen o nový život pro nás, ale pro ostatní. Bůh do svého plánu vždy zahrnoval všechny národy. Ve Starém zákoně čteme, jak mohli být pohané spaseni:

  • Nýbrž také cizozemec, kterýž není z lidu tvého Izraelského, přišel-li by z země daleké pro jméno tvé, (neboť uslyší o jménu tvém velikém a ruce tvé přesilné, a rameni tvém vztaženém), přišel-li by tedy, a modlil by se v domě tomto: Ty vyslýchej na nebi v místě přebývání svého, a učiň všecko to, o čemž volati bude k tobě cizozemec ten, aby poznali všichni národové země jméno tvé, a báli se tebe jako lid tvůj Izraelský, a aby věděli, že jméno tvé vzýváno jest nad domem tímto, kterýž jsem vystavěl. (1 Královská 8:41-43)

Šalomounova modlitba byla v souladu s Božím plánem - byla za všechny lidi. Vznikne-li vztah mezi dvěma mladými lidmi, může být požehnáním pro celou církev, ale někdy se ti dva uzavřou pro sebe a jsou užiteční jen pro sebe. Kéž by mladé dvojice, které v sobě najdou zalíbení, přinášely vždy dvojnásobný užitek a žily v souladu s Božím plánem.

V Žalmu 67 správně žalmista porozuměl, že požehnání pro něj má sloužit všem národům:

  • Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása! Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé!

Proč Bůh umístil Izrael právě na toto místo? Leží na křižovatce světadílů, každý musel touto zemí projít, když cestoval. Od počátku Bůh neztrácí kontext celého světa. Ať jsme kdekoliv, můžeme pracovat; všude je mnoho práce. Ale mějme vždy na zřeteli celý svět, tak jak tomu bylo od počátku v Božím plánu. Křesťané nemají být izolováni.

V Čechách potřebujeme znát bratry z jiných zemí a oni zase potřebují znát nás. Proto je správné, když probíhají setkání na různých úrovních.

Jedna z nejsvatějších částí Bible je Jan 17:20,21:

  • Neprosím však jen za tyto, ale i za ty, kteří ve mne uvěří skrze jejich slovo, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.

Svět to pozná, když se milujeme navzájem a spolupracujeme.

Projekt pro Evropu

Sjednocení Evropy patrně nastane, ať se nám to líbí nebo ne, ať si myslíme, že je to dobře nebo špatně. Proto je třeba zaujmout postoj, který je v souladu s Božím plánem. Křesťané jsou povoláni k tomu, aby byli věrni Kristu. Už před ustanovením světa k tomu byli povoláni - vyvoleni.

  • Oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. (Koloským 3:12)

Naší modlitbou má být, abychom i tuto zemi proměňovali jako sůl. Je naděje pro ČR? Neměli bychom se zabývat celou zemí, ale jednotlivci, skupinkami, sbory, místy atd. Misijní práce by neměla jít od Evropské aliance evangelikálů (EEA) k hlavním církvím, pak ke kazatelům a nakonec k řadovým členům. Cesta vede opačně. Od jednotlivců nahoru. Začít od sebe znamená to, jak budujeme svůj vztah s Pánem Ježíšem Kristem. To je jediný správný postup. Řešit problémy celého světa je nad naše síly, ale mít oddanost k Pánu Ježíši Kristu, být Mu poslušni a poddáni tak, jak byl On svému nebeskému Otci, na to stačíme. To musí být náplní a cílem našeho života. Pán Ježíš Kristus ve svém pozemském životě nečinil nic bez Boží vůle a činil vše pro Boží slávu. Byl ve všem oddán svému Otci a proto Jeho dílo přineslo spásu pro celý svět.

- Roger Showel, gen. tajemník EEA, poznámky z listopadové konference v Praze -