Hřích je jako rakovina. Hřích je mnohem horší než nádor, než rakovina. Hřích je něco hrozného. To nám říká Písmo i život kolem nás. Hřích v člověku bují a formuje jeho charakter, poznamenává naši tvář, narušuje lidskou osobnost, hříchem se proviňujeme proti Bohu a proti bližním. Hřích činí nešťastnými nás i lidi kolem. Táhne nás do temností věčného zatracení, protože jeho podstata je zlá, temná. Dokud hřích skrýváme před očima lidí i před sebou tím, že váháme s ním skoncovat, bují dál. Žijeme v době, kdy je hřích brán všeobecně i v církvi na velice lehkou váhu.

Lidé opravdu pijí nepravost jako vodu, nic pro ně neznamená, nepřikládají hříchu žádnou důležitost. Moderní psychologie a pedagogika nabádá k tomu, aby se člověku dala svoboda k seberealizaci, k plnému využití bez omezování. Ovšem, kdo se podívá pravdě do očí a rozhlédne se kolem sebe i do sebe, vidí nespočetné důkazy toho, že hřích existuje a že není nic důležitějšího, než boj s hříchem.

To je jen několik vět a myšlenek z příručky, kterou napsala Basilea Schlinková a má název "Jak se změnit" - vyšla u nás v r. 1993. Pokud jste přesvědčeni, že patříte mezi docela slušné lidi, kteří na svém kontě nemají příliš mnoho prohřešků, je tato příručka vhodná právě pro vás. Zkuste se podívat na svůj růženec hříchů, tak jak je mají spočítané buddhisté. Ti začínají se 108 korálky a každý korálek jmenuje specifický hřích. Jak postupně umrtvují svoji hříšnost, zkracuje se i jejich růženec. Sama jsem viděla kraťoučké růžence, které byly jen o něco volnější než dámský náramek.

Mezi mladými křesťany, obzvláště v Americe, jsou oblíbeny tkané náramky s písmeny WWJD? - což v překladu znamená - co by dělal Ježíš? Náramek má nositeli připomínat ve dne v noci, komu patříme. Kdo nás zná lépe než právě ON?

Seznam hříchů:

Arogance, buřičství, ctižádostivost, cynismus, domýšlivost, egoismus, hašteřivost, hněvivost, hořkost, hrabivost, ironizování, ješitnost, klevetivost, kritizování, lakota, lenivost, lhaní, lhostejnost, malomyslnost, marnivost, marnotratnost, milování světa, nečestnost, nedůvěřivost, neláska, nemilosrdnost, nenávist, neposlušnost, nepozornost, nepravdivost, nesmířlivost, nesnášenlivost, nespolehlivost, nestřídmost, netrpělivost, neuctivost, neukázněnost, neupřímnost, nevíra, nevděčnost, nevraživost, nezájem, neztišenost, opilství, otročení práci, panovačnost, podezíravost, podlézavost, podrážděnost, pohodlnost, pohoršováni se nad něčím nebo někým, pokrytectví, pomlouvání, posměvačství, potlačování svědomí, poživačnost, prosazováni sebe, přehánění, přetvářka, pudovost, pýcha, reptání, rozčilování, roztržitost, řevnivost, samolibost, samospravedlnost, sebelitování, smyslnost, snílkovství, sobectví, starání se, strach z mínění druhých, strach z utrpení, sudičství, svatost na oko, svázanost s lidmi a majetkem, svévole, tajnůstkářství, těkavost, touha po vlastnictví, upovídanost, urážlivost, vlažnost, vrtkavost, vyhýbáni se kříži, vzpoura, vztahovačnost, vztek, zaneprázdněnost, závist, zbabělost, zlost, změkčilost, zneuznávání autorit ... žárlivost ...

Boj s hříchem se nesmí spokojit s poznáním hříchu; musíme se od hříchu rozhodně odvrátit a nastoupit opačnou cestu.

- Připravila a doplnila - kas -