Co se stane, když popřeme, že Genesis 1-3 je historie?

Jednou z nejpozoruhodnějších věcí v současných církvích je skutečnost, jak málo lidí věří, že člověk Adam a jeho žena Eva opravdu existovali, nebo že byli stvořeni právě tím způsobem, jak o tom hovoří Genesis 2, a také, že se to stalo právě na začátku historie lidstva a nikoli až po miliardách let evoluce…

Není Mojžíšův popis stvoření, který říká, že žena byla stvořena z Adamova žebra, zatížen nedostatkem znalostí lidské biologie? Mnoho těch, kteří se dnes hlásí ke křesťanství, by řeklo „ano". Není obsah prvních třech kapitol Genesis jednoduše náboženským mýtem? Mnoho těch, kteří se dnes hlásí ke křesťanství, by řeklo „ano". Nebyly tyto kapitoly napsány tímto způsobem proto, že Mojžíš nemohl těžit z moderní vědy, která by mu pomohla v jeho myšlení? Mnoho těch, kteří se dnes hlásí ke křesťanství, by řeklo „ano".

Pokud položíte tyto otázky dnes v mnoha církvích – dokonce i v mnoha evangelikálních církvích – zjistíte, že je nutné se vrátit úplně na začátek a ukázat lidem, jak hluboké jsou důsledky toho, když nevěří v reálnost prvních tří kapitol Genesis. Jaké jsou tedy důsledky toho, když nepřijímáme první tři kapitoly Genesis jako fakt – a zvláště stvoření Adama a Evy na začátku historie lidstva, jak nám to ukazuje Genesis 2?

1. Když popřeme, že Genesis 1-3 je historie, činíme Pána Ježíše Krista lhářem, nevzdělancem nebo podvodníkem.

Lidé, kteří tvrdí, že jsou křesťané, nosí Kristovo jméno. Jestliže však Kristus nebyl tím, co o sobě tvrdil, anebo neříkal pravdu, pak neexistuje křesťanství. Pán Ježíš plně věřil v historičnost a reálnost stvoření a pádu v Genesis 1-3. Především řekl, že Adam a Eva byli stvořeni Bohem „od počátku stvoření" a nikoli po miliardách let evoluce. Plný citát z evangelia Marka 10:6-8 zní:

  • Od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu; proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo…

Ježíš bez obalu věřil ve spontánní stvoření prvního muže a ženy Bohem přesně, jak to říká Genesis 1, 26-28. Neměl žádné pochybnosti o jeho historičnosti. Proč by také měl mít? Protože On sám byl při stvoření a spolupracoval s Otcem „jako vedoucí díla… hraje si na okruhu jeho země" (Př 8:30-31 citováno podle Roháčka, srovnej J 1:1-3). On také řekl, že satan byl vrah „od počátku" a „otec lži" (J 8:44-45) se zřejmým odkazem na historičnost pádu v Genesis 3. Apoštol Jan (nejbližší Kristu) souhlasí s tímto, když říká, že ďábel je bytost, která je morálně zodpovědna, a „od počátku hřeší". Syn Boží se vtělil právě proto, aby „zmařil činy ďáblovy" (1J 3:8). Je proto nemožné být křesťanem a nevěřit v historičnost Genesis 1-3. Ježíš tomu věřil a jestliže se mýlil, pak byl buď lhářem, nevzdělancem, nebo podvodníkem. A pokud je tomu tak, pak nemohl být bezhříšným Božím Mesiášem. A jestliže není bezhříšným Božím Mesiášem, jak o sobě prohlašoval, pak je naše víra sebeklam a my jsme nejpolitováníhodnější ze všech lidí.

2. Když popřeme, že Genesis 1-3 je historie, znamená to, že nemůžeme důvěřovat bibli.

Je zřejmé, že nejen Pán Ježíš, ale také jeho apoštolové a jiní pisatele Písma věřili, že Genesis 1-3 je historie. Například Pavel řekl, že celé lidstvo pochází z jednoho člověka (Sk 17:26). Také otevřeně prohlašuje, že ženám nepřísluší vedoucí role nebo vyučování bible ve sboru, protože Eva byla stvořena jako druhá v pořadí, a to z muže, a byla také první svedena Satanem (1Tm 2:11-14). Na jiném místě se také odvolává na skutečnost, že Eva byla oklamána hadem (2K 11:3), čímž plně uznává tuto událost jako historickou.

Lukáš, pisatel evangelia a „oficiální" historik církve, také považoval Adama za historickou osobu, která žila na začátku historie lidstva jako otec Seta (Lk 3:38). Dále Juda, tělesný bratr Pána Ježíše Krista, upřímně věřil, že Adam byl skutečnou osobou, jak to napsal ve svém listu v bibli (Ju 14).

Jestliže popisy stvoření a pádu jsou opravdu jen mýty a ne historie, máme vážné potíže, protože to znamená, že nemůžeme důvěřovat slovům lidí jako Ježíš, Lukáš, Pavel a Juda. Vskutku, pokud jen část Písma není důvěry hodná, jak můžeme důvěřovat ostatku. A pokud v bibli jsou tak velké omyly, co si pak můžeme myslet o Bohu, Duchu svatém, kterému je připisováno, že ji nechal osobně napsat skrze různé lidi (např. Mk 12:36, Sk 28:25-27, Žd 10:15-20, 2Tm 3:16-17)? Upevňování věrohodnosti Bible jako celku a základů naší víry je nesmyslné, pokud popřeme, že kapitoly 1-3 knihy Genesis jsou historie.

3. Když popřeme, že Genesis 1-3 je historie, zboříme tím vztah „Adam – Kristus" na kterém spočívá křesťanství.

Bible jasně ukazuje, že Kristus přišel na svět, aby úspěšně uskutečnil to, v čem Adam selhal. Slova Pána Ježíše „…přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže" (J 14:23) znamenají, že na rozdíl od velkého množství obvinění vůči prvnímu člověku Adamovi satan nemůže najít žádná obvinění proti Pánu Ježíši Kristu, jak je to názorně vidět při pokušení na poušti (Lk 4:1-13). Z toho důvodu Písmo hovoří o Kristu jako o „druhém člověku" a „posledním Adamovi". V listu Římanům a v prvním listu Korintským čteme o mnoha protikladech mezi těmito dvěma reprezentanty lidského pokolení (prosím, přečtěte si Ř 5:12-21 a 1K 15:21-28, 45-49). První Adam se pošpinil, a tak „poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy" (Ga 4:4) jako přímé naplnění proroctví, které pronesl v Božském soudu nad satanem po pádu (Gn 3:15). Bůh přirozeně nebyl zaskočen pádem našich prvních rodičů. Tento akt spasení byl naplánován před stvořením světa (Mt 25:34, Ef 1:4, 1Pt 1:20, Zj 13:8, 17:8). Adam ostudně selhal ve zkoušce poslušnosti. Syn byl poslán na svět jako Člověk Ježíš Kristus a slavně obstál ve zkoušce poslušnosti. Všechno mělo sloužit jako obrovská kosmická lekce lidstvu, dokazující úžasnou skutečnost, že bez Pána nemůžeme nic učinit.

Je tedy vrcholným nesmyslem nazývat se křesťanem a současně pochybovat o historické skutečnosti 1.-3. kapitoly knihy Genesis. Historická pravda o Kristu, jak je popsána v evangeliích, souvisí spolu s historickou pravdou o Adamovi, která je vylíčena v Genesis, že totiž Adam byl na začátku stvoření spontánně stvořen Bohem a že Eva byla učiněna Bohem z jeho žebra. Pokud nebyl Adam, nemůže být ani Kristus. Pokud není Krista, nesmí být ani křesťanství. Jinými slovy chodit do kostela a vyznávat křesťanství a přitom nevěřit v historickou realitu Adama a Evy, jak to popisuje bible, je skutkem největšího bláznovství, protože bez reality je vaše víra pouhým mýtem!

Kdyby ti, kteří vyznávají křesťanství a přitom popírají historickou přesnost bible, začali přemýšlet o následcích tohoto postoje, který lze pojmenovat jako „bible ve světle moderní vědy a selského rozumu", propadl by se jim celý svět. Vskutku bych jim to přál. Pro křesťanství 21. století by nebylo lepšího užitku, než podkopat tento obrovský blud naší doby. Nenechme se nikdy zastrašit zdánlivě velkými vzdělanci, kteří podporují tento blud…

Bez Adama není Krista. Bez Krista není křesťanství. Bez křesťanství se pod námi otevírá pouze propast nihilizmu.

– Alan Morrison –

http://diakrisis.org./no_adam.htm