Boží slovo nám má co říci o existenci ďábla a o jeho démonických aktivitách. Křesťané tuto teologickou oblast tradičně nazývají „duchovní boj“. Není pochyb o tom, že:

 • protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. (1 Pt 5,8)

Satan, zosobnění zla, je popsán následovně:

 • A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, … žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. (Zj 12,9–10)
 • …je to náš nepřítel. (Mt 13,39)

Písmo věřícím nařizuje vést zápas se zlem:

a) Věřící si uvědomují, že nevedeme boj proti lidskému zlu, ale proti nadzemským mocnostem zla:

 • Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku. (2 K 10,3)

b) Naše zbraně nejsou světské, ale tím, že bdíme na modlitbách, se podřizujeme Bohu a oznamujeme tajemství evangelia pokoje:

 • Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. (Jk 4,7)

c) Svoji ochranu a vítězství hledáme u svého Pána, naše kroky vede Písmo:

 • A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přílbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem i v o­kovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. (Ef 6,10–20)

Ve světle těchto pravd (Písmo nám na toto téma poskytuje daleko více instrukcí) zvažujeme každou situaci:

1. Jsme si vědomi, že tento nepřítel je nebezpečný na poli Božího díla, a proto ve svém životě a službě:

 • …nedopřejte místa ďáblu. (Ef 4,27)

2. Mějme na paměti, že ďábel není všemohoucí, proto nepřičítejte každou těžkost a problém jen jemu. Řada životních problémů a katastrof nemá lidské vysvětlení. Nepřičítejte Zlému více moci, než si zaslouží.

3. Rozhodněte se, že váš každodenní život povedete v moci Ducha svatého:

 • Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. (Ef 5,17)

Vyznávejtesvé hříchy:

 • On je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. (1 J 1,9)
 • A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. (Ef 4,30–32)
 • Jako milované děti následujte Božího příkladu. (Ef 5,1)

4. Mějte neustále na paměti, že na kříži Kristus zvítězilnad satanem, i to, že přijde den, kdy Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci (1 K 15). Skrze toto zaslíbení, kterého se nám v Kristu dostalo, můžeme jako křesťané patřit na stranu Vítěze.

6. Radujme se, že z každého pokušení existuje východisko, že nás v duchovním boji nepotká zkouška nad naše síly:

 • Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. (1 K 10,13) 

7. Usměrňujte všechny své myšlenky k poslušnosti Kristu (2 K 10,5).

8. Vzepřete se ďáblu, takže před vámi a před slovem, které ve vás přebývá, uteče (Jk 4,7).

Tam, kde se setkáme s něčím, co je zřetelně démonického původu, nebo s oso­bou, která je démonizována, mějme na paměti, že všichni věřící v Kristu mají Kristovu autoritu jednat v těchto případech obezřetně, láskyplně a se soucitem. Věříme, že musíme vzdorovat léčkám satana a nepodléhat přílišné fascinaci a zájmu o démonický svět.

– Ze zpravodaje HCJB –