Nepatřím k pastorům, kteří stále hledají satana za vším, co se pokazí. Soustřeďuji se na Pána Ježíše Krista a povzbuzuji ostatní, aby i oni zaměřili svoji pozornost na vítězného Pána, ne na poraženého.

Jsem si plně vědom, že satanovi přináší největší uspokojení snaha škodit církvi a ničit ji. Je zjevné, že působnost satana je omezena a Boží církev je v bezpečí. Brány pekel nepřemohou dílo, které Bůh začal; ďábel se ale snaží narušit dílo, které koná církev.

Zde je sedm způsobů, jak se satan snaží zničit církev:

1. Konflikty v církvi

Satan se raduje, když ve vedení církve panují neshody nebo když mají členové sboru konflikty s vnějším světem. Libuje si, když se věřící dohadují o triviálnostech, jako např. jakou zvolit barvu koberců, jaké chvály, zda přidat další bohoslužbu. Satanovi nezáleží na tom, co je předmětem sporu, hlavní je, že k němu došlo, a on teď udělá vše, aby rozdmýchal oheň, který začal doutnat.

2. Vyhoření

Satan se raduje, když vidí vyhoření dobrovolníků, staršovstva či kazatele. Dokáže v nich vyvolat pocit, že jsou k ničemu, že jejich snahy nejsou nikým oceněny nebo že již nemají ostatním co nabídnout. Pak se satan cítí jako vítěz.

3. Pomluvy

Satan nevyvolává pouze pomluvy, podněcuje také nejednotu. Libuje si, když může rozsévat semínka šťavnatých historek o někom ze sboru nebo z okruhu známých. Někdy soustředí pozornost na kazatele nebo na někoho ze starších, a pak už se jen raduje, když vidí, jak pomluva získává pozornost ostatních a přerůstá do daleko větších měřítek.

4. Přílišná činorodost

Přílišná činorodost nepřináší žádoucí výsledky. Satan odvádí pozornost věřících od budování Božího království ke zbytečným aktivitám.

5. Lži

Satan rád používá polopravdy; trocha falešného učení dokáže narušit a rozdělit obecenství církve. Měli bychom vědět, že polopravda není nic jiného než očištěná verze očividné lži. Satanova vychytralost používá jako návnady falešné učitele, kteří si získají důvěru a napáchají velké škody dříve, než jsou odhaleni jako služebníci Zlého.

6. Skandály

Satan miluje šťavnaté skandály zprostředkované televizním zpravodajstvím a bulvárem. Cokoliv, co odvádí naši pozornost od toho, co je svaté, může rozdělit a zničit obecenství věřících. A cokoliv, co ničí Boží království, se Zlému hodí k tomu, aby dostal i nás.

7. Vztahy v manželství a rodině

Rodinné vztahy jsou oblíbeným satanovým terčem. Stačí zaútočit na vedoucí postavení v manželství, v církvi. Satan zaměřuje svoji pozornost na marnotratné syny, působí rozbroje uvnitř rodiny i církve. Ví, že pokud se mu podaří rozbít rodinu, má větší šanci rozbít i církev.

Naštěstí je zde dobrá zpráva:

  • Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. …Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. (1 J 4,1.4)

Ron Edmondson říká:

Brány pekel nepřemohou to, co Bůh započal, ale Satan se snaží ze všech sil, aby narušil to, co Boží lid koná.

Slovy apoštola Petra je řečeno:

  • Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil (1 Pt 5,8).

– Ronald L. Rushing, Th.D. –
 El Camino Baptist Church