Jestliže Boha, který je „oheň stravující“, uctívají hříšníci, jako jste vy nebo já (On nás skutečně hledá! – viz J 4,23), neměli bychom sledovat určitý záměr i v tom, jak k Němu přistupujeme? Pokud uctívání vyžaduje úctu a bázeň, neměli bychom se na setkání s naším Bohem připravovat?

Otázky jako je tato mě přiměly sepsat následující praktické návrhy pro přípravu na nedělní bohoslužbu. Zahrnul jsem praktické, všední přípravy, které ušetří čas určený pro osobní přípravu srdce a duše. Nechť vás tato rada vede při přípravě na neděli k hlubšímu, srdečnějšímu uctívání, jehož středobodem je Bůh.

SOBOTNÍ VEČER

Praktické přípravy

Připravte si nedělní jídla. Připravte snídani a prostřete stůl. Vyberte si jednoduchou snídani, při níž se můžete sami obsloužit, jako je třeba chléb, jogurt, vejce natvrdo atd. Vyhněte se těžkému jídlu s vysokým obsahem cukru, které by mohlo vyvolat ospalost. Uvařte také oběd.

Ujistěte se, že máte v autě dost benzínu (to bylo důležité, když jsme bydleli v Missouri a cesta do sboru nám trvala 40 minut).

Vyberte si oblečení, a pokud je to nutné, vyžehlete ho.

Najděte si Bible (a boty!) a připravte si je.

Připravte svůj dar (2 K 9,7).

Používáte-li naslouchátka, vložte nové baterie.

Učitelé – proveďte konečné přípravy vyučování.

Ujistěte se, že se vaše děti vykoupaly či vysprchovaly.

Jděte brzy spát. Vyhýbejte se pozdním večerním aktivitám, jak jen je to možné. Vyhněte se televizi, počítačovým hrám, knihám na nepodstatné téma. Vyhněte se všemu, co by vaši mysl zavedlo k triviálnostem nebo všemu, co by ji vedlo k prázdným věcem. Boží myšlenky jsou hluboké (Ž 92,6).

Smyslem výše zmíněných příprav je omezit rozptýlení a zmenšit domácí napětí, které má obvykle za následek podráždění a konflikty.

Osobní přípravy – příprava srdce

Potěšte se Slovem.

Přečtěte si Žalm 32 nebo 51 a věnujte čas vyznávání.

Přečtěte si nějaký text o uctívání (např. Žd 12,18-29; Ž 95-100).

Pro nedělní večeři Páně – přečtěte si evangelijní záznam o ukřižování.

Obzvláště kvůli nedělní večeři Páně vyřešte rozepře ve vašich vztazích a hledejte odpuštění, je-li potřeba (Mt 5,23-24).

Přečtěte si kapitolu z důvěryhodné knihy k osobnímu zamyšlení, jako je například Poznání Svatého od A. W. Tozera.

Věnujte se modlitbě za zítřejší bohoslužbu a všechny zúčastněné – uvaděče a ty, kdo vítají u dveříí, ty, kdo budou předčítat z Písma, hudebníky, sbor a vedoucího zpěvu, kazatele, pracovníky s dětmi, učitele biblického vyučování, návštěvníky, nevěřící, kteří by se mohli dostavit.

Učitelé Bible (z nedělní školy) – modlete se za své studenty, ostatní třídy a kolegy učitele.

Ukázněte svou mysl písní. Naplňte svůj domov hudbou plnou uctívání. Zazpívejte si nějaké duchovní písně. Smyslem těchto osobních příprav je, aby byly vaše srdce a vaše mysl citlivé k setkání s Pánem ve společném uctívání. Cílem je ulehnout s myslí upřenou na Pána.

NEDĚLNÍ RÁNO

Praktické přípravy

Vstaňte brzy.

Nezapínejte televizi (nejnovější zprávy počkají).

Osobní přípravy – příprava srdce

Slovo – přečtěte si žalm nebo dva

Modlitba – modlete se za sebe a svou rodinu, svého pastora, bohoslužbu a všechny, kdo přijdou.

Píseň – jako kulisu vaší domácnosti si pusťte žalmy, duchovní písně. Naslouchejte duchovním písním a chvalozpěvům v autě cestou do sboru.

Buďte ve sboru alespoň 15 minut před začátkem bohoslužby, abyste se mohli postarat o různé detaily, povzbudit slovem alespoň jednoho člověka, vzít maličké děti do školičky a s většími dojít na toaletu. Nezapomeňte ztlumit mobilní telefony a jiné elektronické přístroje. (Můžete je dokonce nechat doma.)

Posaďte se ve svatyni. Vyhledejte písně a texty v Písmu, modlete se. Uctívejte Pána celým svým srdcem ve společnosti vykoupených (Ž 107,1-2).

Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy, hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost při nástroji o deseti strunách, s harfou, při hře na citeru. Hospodine, svými skutky působíš mi radost, plesám nad činy tvých rukou: Tvoje činy, Hospodine, jsou tak velkolepé, tvoje záměry jsou přehluboké! (Ž 92,1-5)