Příjmy ČR: 903.378,- Kč

Z toho:

domácí dárci 677 322,- Kč (721 dárců)

zahraniční dárci 226 056,- Kč (7 d.)

 

Výdaje ČR: 795.646,- Kč

Z toho:

Tisk: 187.770,- Kč

Rozesílání: 136.904,- Kč

Služby: (práce šéfredaktora, administrativní práce, korektury, provoz serveru, překlady): 345.500,- Kč

Ostatní náklady (provoz kanceláře, náklady na konferenci): 75.472,- Kč

 

Příjmy SR: 1.785,- EUR

Výdaje SR: 900,- EUR

 

Pozn. 1: Služby – nejedná se o mzdy, protože Zápas o duši nemá žádné zaměstnance.

Pozn. 2: Výdaje na Slovensku se týkají pouze distribuce časopisu.

 

Vám všem, kteří jste nás v minulém roce podporovali (nejenom finančně, ale i modlitebně, či povzbuzováním) velice děkujeme. Vaší štědrosti si velmi vážíme a jsme za vás Pánu vděční.

Reformace

 • Osm věcí, které by nás měl koronavirus naučit
  Ráno jsem se probudil v Neapoli, ve třetím největším italském městě, a byl jsem uvězněn (napsáno 2. března 2020). Veřejná shromáždění, včetně bohoslužeb, byla zakázána. Svatby, pohřby i křty byly zrušeny. Školy a kina, muzea a tělocvičny byly uzavřeny. Právě jsme se se svou ženou vrátili z nákupu potravin, který trval dvě hodiny kvůli dlouhým frontám u pokladen. Itálie má v současné době nejvyšší počet hlášených případů koronaviru mimo Čínu. Proto má 60 milionů lidí zůstat doma a nevycházet,...
 • Jákob je podveden (Gn 29,1-29)
  Jákob musel odejít z domova, od svého otce a své matky. Bylo mu 77 let, když opustil otcův dům, aby se zachránil před svým bratrem a vydal se do Cháranu, aby si tam našel manželku z domu své matky a nikoliv bezbožnou pohanku, jako to udělal jeho bratr Ezau. Před odchodem Jákob dostal požehnání od svého otce – požehnání Abrahamovo, požehnání prvorozeného, požehnání, které předtím ukradl svému otci a svému bratrovi. Vzpomeňte si – Jákob se převlékl za Ezaua, vzal si jeho šaty, obalil si...
 • Nejvyšší vrcholek víry (Žd 11,17-19; Gn 22,1-18)
  Marla a já rádi zlézáme coloradské čtrnáctitisícovky, hory, které sahají do nadmořské výšky aspoň 14 000 stop. Pohledy shora berou člověku dech! Uděláte si o krajině pod sebou představu, jakou tam dole nikdy nezískáte. Zvlášť se mi to líbí, když jsme nahoře sami, a můžeme si jen sednout a kochat se tou krásou. Dnes se společně podíváme na Mount Everest víry. Abrahamova ochota obětovat vlastního syna Izáka je nejvyšší bod – samotný vrcholek – víry v celých dějinách, nepočítáme-li Ježíšovu ochotu...
 • K čemu vede podřízenost
  … aby učení Spasitele našeho Boha ve všem ozdobovali. (Tt 2,10 Kral)Závěr desátého verše je završením celého oddílu od prvního verše. Je to něco, co je přímo řečeno otrokům, na straně jedné, ale zároveň to patří všem skupinám, které byly v tomto oddíle zmíněné. Svým jednáním máte být ozdobou učení, zdravého učení našeho Spasitele Boha.Pokorné a podřízené jednání, ochotná služba, věrnost, ovládání jazyka, sebeovládání – to jsou známky zdravého učení. Pokud někde najdete takové věci v ...
 • Boží trpělivost
  O Boží trpělivosti toho bylo napsáno mnohem méně než o ostatních dokonalostech Božího charakteru. Jen málo z těch, kdo se hlouběji zabývali Božími vlastnostmi, se dotklo Boží trpělivosti. Není lehké pro to najít vysvětlení, protože Boží shovívavost patří zcela jistě mezi Boží dokonalosti, stejně tak jako Jeho moudrost, moc nebo svatost. Je zrovna tak hodna našeho obdivu a úcty. Pravda, tento výraz není v konkordanci tak často k nalezení jako ty ostatní, ale sláva této milosti...
 • Modlitba je nezbytná ke spáse člověka
  Modlíš se?Mám na tebe otázku. Skládá se ze dvou slov. Modlíš se?Tuhle otázku nedokáže zodpovědět nikdo kromě tebe. To, jestli se účastníš veřejných bohoslužeb, ví tvůj starší. To, jestli se ve tvém domě konají rodinné modlitby, vědí tvoji příbuzní. Ale to, jestli se modlíš, či nemodlíš v soukromí, je záležitostí mezi tebou a Bohem.Prosím tě z celého srdce, abys věnoval pozornost předmětu, který před tebe teď předkládám. Neříkej, že moje otázka je příliš osobní. Pokud je tvoje srdce...

Zápas o duši

Duchovní týrání v manželství I.
Často se setkávám se ženami, jejichž manželé používají Písmo jako zbraň, aby jimi mohli manipulovat. Beth byla jednou z nich. Když jsem se jí...
Dospívání přirozeně, Boží cestou
Tento název nesou dvě útlé knížky vydané teprve před nedávnem v Pout­ní­ko­vě četbě. Jsou určeny zvídavým dě­tem, klukům a holkám na prahu...
Skutečný důvod k probuzení
Mojžíš řekl Hospodinu: „Hleď, ty mi říkáš: Vyveď tento lid. Ale nesdělil jsi mi, koho chceš se mnou poslat, ačkoli jsi řekl: ‚Já tě znám jménem,...
Sedm chyb, kterých bychom se měli při následování Krista vyvarovat
To, čemu věříte, hraje ve vašem křesťanském životě velkou roli. I když se ka­te­go­rie formální teologie zdají vzdálené a neznámé, zastáváte teologii...
Krize Genesis
Většina z nás zná politiky, kteří zamlžují jednoduché otázky komplexními po­li­tic­kými odpověďmi. Kdo by si nevzpomněl na výrok Billa Clintona: „To...
Kdo si myslíš, že jsi? II.
Vraťme se cestou aplikace ke svým nedávným rozhovorům. Uvidíme, zda se tento hřích týká i vás. Mluvili jste za zády druhých nebo jen někomu...
Milovat Ježíše nade vše
Kdo má rád otce nebo matku víc než mne, není mne hoden; a kdo má rád syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden. (Mt 10,37 ČSP)Pokud Ježíše...
Dokonalý Zachránce hříšníků
Skutečně věříte, že je Pán Ježíš dokonalý Zachránce?Věříte v Pána Ježíše Krista? Je pro vás skutečně dokonalý Zachránce? Násle­du­jí­cí text se...
Hledání Boha
Z našeho pocitu nevědo­mosti, marnosti, nedostatku, slabosti, zlosti a vlastní zkaženosti poznáváme, že nikde jinde než v Pánu nespočívá pravé světlo...

Teologie

 • Skutečný virus
  Všude kolem nás je mnoho lidí v panice, kterou navíc podpořily mediální zprávy o opatřeních, které jsou oznamovány vládou téměř co hodinu. Všichni víme, že to všechno se děje kvůli boji s koronavirem. A neděje se to jen u nás, ale v celé Evropě a na celém světě. V tomto článku nebudu...
 • Koronavirus – otázky a odpovědi
  Poznámka redaktora The Gospel Coalition (odkud je článek převzatý):Kromě toho, že je Dr. Miguel Núñez pastorem v Mezinárodním baptistickém sboru v Santo Domingo, pracuje také více než 35 let jako lékař v oblasti vnitřního a infekčního lékařství. Působil také jako docent na Mount Sinai School...
 • Vděčnost navzdory okolnostem
  Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. (1Te 5,16-18)Byli jsme vykoupeni a vysvobozeni z přicházejícího Božího hněvu. Beránek Boží za nás zaplatil svým vlastním životem na kříži Golgoty. To je evangelium, kterým Bůh...