Slidershow

S velikou radostí, bázní i chvěním v srdci, jsme předposlední lednovou sobotu prožili nádherný den, kdy se uskutečnila v modlitebně Wesleyánské církve v Brně v pořadí již druhá Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby.

Pán k nám byl velmi dobrý a požehnal účastníkům konference především svou milostí skrze své Slovo. Středem celého dne bylo vyvýšení Pána skrze výklad Jeho slova a společenství v jednotném duchu křesťanů, kteří toužili být nasyceni Božím slovem.

Z průběhu konference bylo patrné, jak její účastníci touží po obnově svých životů i celé české církve Božím duchem, který nám otvírá Písmo. Souhlasné projevy účastníků během jednotlivých výkladů Písma byly jasným znamením o přítomnosti zapálených srdcí účastníků pro Pána Ježíše. Vždyť Písmo je Jeho poklad, který nám dal, abychom ho plnými doušky využívali k Boží slávě v tomto světě, v životě církve i ve sdílení evangelia s lidmi okolo nás.

Téma konference bylo vyjádřeno otázkou ‚Co je evangelikální?‘ a jednotlivé příspěvky se zabývaly reformačními ‚solas‘: Sola Scriptura – Jedině Písmo (přednášel Jerry Farník), Solus Christus – Jedině Kristus (René Drápala), Sola Gratia – Jedině milostí (Jaroslav Kernal), Sola Fide – Jedině vírou (Jan Suchý) a Soli Deo Gloria – Jedině Bohu sláva (Pavel Steiger). Úvodní přednášku s názvem Pět reformačních solas jako základ evangelikalismu měl Štěpán Rucki. Při příležitosti pořádání konference vyšla také kniha D. M. Lloyd-Jonese s názvem Co je evangelikální?, kterou účastníci konference obdrželi darem.

Cílem konference bylo pomoci církvi v naší zemi i na Slovensku v odkrývání úžasného poselství evangelia zjeveného Kristem Ježíšem. Pomocí nám k tomu bylo historické svědectví reformačního zápasu 16. a 17. století o evangelium. Stejný zápas, i když v jiné době, prožíváme i my dnes. Proto nám historie je užitečná, abychom lépe rozuměli našim vlastním zápasům.

Na konferenci se sešlo více než 150 účastníků z České republiky i ze Slovenska, takže jsme takřka vyčerpali kapacitu sálu modlitebny bratří wesleyánů. Sešli se zde lidé z celkem 50 společenství (z 21 denominací a nezávislých sborů). Čtenáři Zápasu o duši a knih Poutníkovy četby jsou přítomni, jak je vidět, v různých nezávislých sborech i tradičních denominacích. Kéž všude tam pomáhají tyto zdroje lidem na cestě následování Pána Ježíše.

Příští rok chceme z Boží milosti pokračovat v pořádání konference a v tuto chvíli vám také můžeme sdělit datum – konference se opět uskuteční předposlední lednovou sobotu, tedy 21. ledna 2012 a jejím tématem bude:

Vyvýšenost Krista (v životě křesťana a v jeho rodině, v životě a fungování církve, v kázání, evangelizaci i v pastoraci).

Místo pořádání konference upřesníme v příštím čísle časopisu Zápas o duši. Z mnoha důvodů preferujeme Brno, ale nezáleží tolik na nás, jako na našem Pánu. Vám, kteří jste se konference zúčastnili, chceme ještě jednou poděkovat a všechny vás chceme povzbudit k tomu, abyste se modlili za další konferenci, a to jak za její přípravu a průběh, tak i za její návštěvníky, tedy za vás samotné.

2. Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby nám v redakční radě časopisu i v týmu nakladatelství přinesla hlubokou vděčnost Pánu a velikou radost v srdci! Pán nás mocně povzbudil k další cestě za Ním! Jsme velmi vděční, že jsme spolu s Vámi, našimi čtenáři, mohli prožít takové úžasné požehnání, potěšení a povzbuzení do dalších dnů, které nám Pán dává zde na zemi. Jedině Bohu budiž sláva!

Nahrávky z konference naleznete na webových stránkách Zápasu o duši.

– js –

Zápas o duši

9. ročník Biblické konference
Kroměříž 3.-6.6. 2021V historii lidstva bychom našli asi jenom málo institucí, které ovlivňuji společnost tak, jako rodina. Jinak tomu není ani...
Můžeme důvěřovat evangeliím? - I. část
V návaznosti na konferenci Evangelikálního fóra (viz IDEA č. 79, s. 7) jsem se na konci září zúčastnil – opět online – zvláštního vyučování (tzv...
Jak jsme hospodařili
Milí čtenáři Zápasu o duši i našich webových stránek www.Reformace.cz!Dovolte, abychom vám poděkovali za vaši věrnou přízeň našemu časopisu, který...
Znamenitá žena
Žena, jaká jsem bývala„Podřízená!? Já a podřízená žena?“ Vztekle jsem popadla Bibli a hodila ji přímo po svém dlouholetém příteli. Ed a jeho žena...
Úvodní slovo
Pokoj, milost a milosrdenství Pána Ježíše Krista buď s vámi se všemi, drazí sourozenci v Kristu! Co si myslíte o našich společných...
Prázdný hrob
Miluji Velikonoce. Miluji oslavné písně, které zpíváme ve shromáždění. Miluji oddíly Písma, které čteme během bohoslužby. Nejvíce ze všeho...
Proč na reformaci stále ještě záleží
31. října 2016 oznámil papež František, že po pěti stech letech mají nyní protestanti a katolíci „příležitost napravit kritické okamžiky naší...
Telefonát čtenářky 27. 11. 2020
Dobrý den, ráda bych si objednala knihu „Přijdu brzy“, o které informujete v ZODu. Očekávám, že kniha bude o naději, a to skutečné naději v Kristu....
Všechno se změnilo
Radujeme se, nebeský Otče,v pravdě, že Ježíš vstal z mrtvých.A přece vidíme, že nejde jen o jakousi pravdu na veřejném kolbišti historie,kterou...