Budeme korunovat

Ježíše Králem, nebo Ho ukřižujeme?

Kdo může popřít, že žijeme ve zvláštní době? Svět je možná z fyzického hlediska kulatý, ale duchovně je plochý. Ti, kdo dnes hájí historické pozice křesťanství, nejsou populární. Společnost řadí biblické křesťany mezi relikvie prostoduché minulosti. Co jiného můžeme čekat od těch, kdo jsou "moudří sami v sobě" a přihlížejí ničivé síle bezbožnosti, která ovládá společnost? Někteří předpovídají, že věda s koneč- nou platností podkope základy křesťanské víry a každý, kdo bere Bibli vážně a doslova, se stane předmětem posměchu akademického světa. Kdyby křesťanství vyhynulo pokaždé, když mu tito horlivci strojí pohřební obřad, dosáhli bychom světového rekordu ve zmrtvýchvstání. "Mrtvola" křesťanské víry se vrací a udivuje hrobníky tím, že přežije své hrobaře, zatímco pach duchovních mrtvol se šíří všude kolem nás, ale už jej ani necítíme. Místo pastýře následujeme duchovní pasáky.

Dnešní sporný bod je v základě tentýž, jako před dvěma tisíci lety, kdy stál Kristus před Pilátem. Co s Ním? Považujeme Ježíše za Krále, nebo za obyčejného člověka? Je to přítel nebo podvodník? Pilát se zeptal: "Co je pravda?" Myslíte, že očekával odpověď? Pochybuji o tom zrovna tak, jako pochybuji o tom, že se skeptici upřímně snaží hledat pravdu. Čím méně si je dnešní člověk jistý v otázkách víry, tím více je považován za moudrého a tolerantního občana. Ten, kdo řekne: "To je pravda, protože to říká Bůh," je považován za bigotního fanatika. Možná, že kladete sami sobě stejnou otázku jako Pilát: "Co je pravda?" Ježíš řekl: "Já jsem ta pravda." Také řekl: "... Kdo chce činit Jeho vůli, pozná, ..." (Jan 7:17) Ti, kdo prohlašují, že hledají pravdu a obracejí se k Bibli zády, pravdu nikdy nepoznají. Pravda není "něco", je to "Někdo". Tajemství svobody člověka a životního uspokojení spočívá v poznání pravdy, to znamená v poznání Božího Syna:

  • Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni (Jan 8:36).

Vy, kteří prohlašujete, že hledáte pravdu, odpovězte na otázku, kdo je Ježíš Kristus? Je pro vás člověk nebo Bůh? Řeknete: "Ale já to prostě tak nevidím". Proč ne? Protože nechcete vidět. Kdo přijme Boží zjevení tak, jak je představeno v Bibli, uvidí celé panorama křesťanské pravdy. Neskrývejte se za "intelektuální" pochybnosti. Ježíš nabízí každému přijatelnou cestu. Říká, že každý, kdo chce činit Boží vůli - a ne mnozí chtějí - pozná, co je Kristova pravda. Křesťan je člověk, který se zařadí do Božího plánu, ne ten, který se snaží zařadit Boha do svého plánu!

U mnohých je tzv. upřímný skepticismus jen clonou tvrdošíjné vůle. Jejich pochyby mají často mravní, ne intelektuální podstatu. Skeptici raději hledají ospravedlnění vlastní svévole, než aby určili, co je mravní. Hledají filosofickou, vědeckou a teologickou cestu jak ospravedlnit hřích.

Pontský Pilát se opravdově nezajímal o vlastní postoj k věčnosti; chtěl se jen zbavit Ježíše a pobouřených Židů. Bylo mu jedno, byl-li Ježíš tesař, nebo král. Trnem v oku mu bylo politické pozadí. Chtěl se co nejrychleji a bez bolesti zbavit tohoto problému. Ježíš Kristus je stále trnem v oku mnohých. Lidem se nelíbí, co představuje. Proč existuje tolik protichůdných debat o někom, kdo žil před dvěma tisíci lety? Proč o Něm bylo napsáno tolik knih? Proč je napadán znovu a znovu kdejakou filosofií? Proč Ho lidé nenechají na pokoji? Proč trvají na tom, aby o Něm debatovali a nakonec Ho proklínali? Proč, čím víc Ho lidstvo zesměšňuje a odmítá, tím hůře samo sobě vládne?

Před lety se dali do usilovné práce posměvači: filosofové, vědci a učenci, aby Boha úplně vymazali z podvědomí moderního člověka. Od té doby roste mezi lidmi nejen hřích, ale i zločinnost! Přestali jsme mít strach před Bohem a zůstává nám strach z člověka. Místo Bohu sloužíme božstvům tohoto věku. Jsme generace znechucená starými pravidly, ale neschopná vytvořit nová a lepší. Slovy neznámého autora: "Nemáme dost vědomostí, abychom mohli vysvětlit život, jsme moc povrchní, abychom jej mohli snést, moc zatrpklí, abychom se z něho uměli radovat a moc slabí, abychom jej přemohli."

Boží Syn zůstává do dnešního dne jedinou odpovědí na rostoucí cynismus. On sám je nejúčinnější prevencí zločinnosti, protože nikdo, kdo plně důvěřuje Pánu Ježíši, nenastoupí cestu zločinu. Kristus je odpovědí na pokojný život. Všichni stojíme tváří v tvář stejné volbě, před kterou stál pontský Pilát. Stane se Ježíš Kristus Pánem našeho života, budeme Ho korunovat králem, nebo Ho také ukřižujeme?

- J.D.J. -