Posměvači

 • Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření." Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. (2. list Petrův 3:3-7)   
 • Zamysleme se nad uvedenými slovy Písma a naslouchejme vedení nejlepšího interpreta - Ducha svatého.

  • Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat:

  Text neříká, že přijdou posměvači, kteří nebudou moci pochopit protože jsou vzdělaní, učení a příliš inteligentní. Vzdělanost nebo nevzdělanost, chytrost nebo hloupost s tímto druhem posměvačství nemá nic společného. Důvod, proč se posmívají, je pouze mravní, protože žijí tak, jak se jim chce.

  Mezi mravní přestupky patří mimo jiné pýcha, udržování společenského postavení, všeobecná "váženost", a to vše za cenu obětování celistvosti Božího slova. Jinými slovy je to záměna slávy neporušitelného Boha za slávu porušitelného člověka. Boží slovo je zaměňováno za slávu lidských domněnek a výmyslů. Jak se budou posmívat?

  • Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření.

  Podle posměvačů nic nepodléhá náhlé změně. Vše zůstává při starém, tak jak to bylo na počátku stvoření; vše se vyvíjí a mění jen pozvolna. Pokud tento princip platí i o stvoření člověka a jeho pádu, potom historická skutečnost, že Adam existoval, je také jen obrazem a alegorií lidského rodu. Z toho vyplývá, že člověk i jeho předci byli vždy smrtelní, jinak by se nemohli evolučně vyvíjet. Náhlé stvoření druhů a nesmrtelnost patří do říše biblických bájí jež racionální člověk nemůže přijmout.

  Nepostřehnutelné proměny jsou základem současné extrapolace minulosti. Z toho vyplývá, že Bible se musí obzvlášť v prvních jedenácti kapitolách Genesis mýlit a v těchto bodech být nevědecká. Ten, kdo věří, že svět je téměř neměnný po stamiliony let, může těžko očekávat Kristův příchod. Pravěkost Země logicky oddaluje druhý Kristův příchod někam do "prabu- doucna". Kdo ví, zdali vůbec Kristus podruhé přijde! Konec konců, vždyť i Kristovo tisícileté království zde na Zemi není ani blíže popsáno, ani určeno. To jsou slova teologů. Všimněme si, že země, řádově několik tisíc let mladá, naopak silně podmiňuje naléhavost Kristova druhého příchodu.

  • Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul.

  Toto je Petrův přímý zásah. Zde nad jakoukoliv pochybnost Petr identifikuje posměvače. Patří k nim především evolucionisté, protože jen ti popírají potopu. Evolucionisté nevěří v překotné geologické a biologické změny. Vše zůstává tak, jak bývalo, včetně druhého příchodu Pána Ježíše Krista!

  • Kde je ten Jeho zaslíbený příchod?

  Evolucionistům, ať materialistickým nebo teistickým, zůstává potopa utajena. Nemohou ji přijmout, protože by se jim zhroutila evoluční víra a oni by se ve světě "intelektuálně" znemožnili. Žijí ze slávy člověka, tedy jak se jim zachce, protože touží po slávě světského uznání.

  • Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. (3:7)

  Filozofie neměnnosti, tedy pozvolných změn a evolučnosti, ani na moment nepřipustí, že by poměrně v krátké budoucnosti mohla být celá nebesa, tedy vesmír, přetaven v nový, a že ohněm zahynou všichni bezbožní lidé.

  • Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. (3:10)

  K završení těchto veršů ještě jeden navíc, aby bylo jasné komu můžeme důvěřovat - posměvačům, nebo Bohu?

  • Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom. (Job 38:4)

  Když už jsme se zmínili o kontextu, podívejme se co je psáno nad a pod verši 2. Petra 3:3-7. Když Petr psal svůj dopis, tak jej nerozděloval ani kapitolami ani verši. Jeho psaní mělo přirozený spojitý spád. Před kým Petr varuje ve druhé kapitole? Před falešnými náboženskými učiteli! Z toho vyplývá, že tito učitelé - jimž je utajena potopa, i to, že první svět byl zničen vodou - jsou nábožní, teističtí evolucionisté, v žádném případě nejde o bezbožné světské materialisticko-humanistické evolucionisty (3:4). Ateističtí evolucionisté, na rozdíl od teistických, dodržují svoji myšlenkovou celistvost - integritu a druhý příchod Pána Ježíše Krista je pro ně bezpředmětný. Prosím čtenáře, aby si nalistovali 2. list Petrův 2. kapitolu a sami se přesvědčili, že verše:

  1-3 popisují chování a způsob vedení lživých náboženských učitelů

  4-9 popisují odsouzení lživých učitelů

  10-22 popisuji vlastnosti lživých učitelů.

  Toto je téma, které těsně a spojitě předchází popis nábožně založených lidí a vůdců, kteří popírají potopu, protože jsou evolucionisty (3:3-6).

  Následující verše popisují zničení bezbožných lidí a dnešního vesmíru (3:7-13). Jestli mezi ně patří i náboženští učitelé, popírající potopu a zastávající pozvolné evoluční změny, už přenechám na čtenářích. Nejdůležitější je pro každého z nás Boží milost. To, co se zdá být neměnné, pozvolné a evoluční, je ve skutečnosti jen Boží trpělivost.

  • Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a 'tisíc let jako jeden den'. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. (2. list Petrův 3:8-9)

  Bůh má trpělivost, chce, aby všichni činili pokání, aby se všichni obrátili. Bůh trpělivě čeká. Nenalézá žádné potěšení ve zničení mnohých, včetně falešných učitelů. "Tisíc let jako jeden den" ukazuje Boží nadčasovost, v žádném případě neříká, že jeden kreační den je symbolizován miliony či stamiliony let. Jakou hodnotu by měl potom jazyk?

  Ježíš Kristus je Stvořitel. On je to Slovo skrze Nějž povstalo vše, co je, tak, jak popisuje kniha Genesis.

  • Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé. Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka. (Matouš 24:37-39)

  Ježíš zde jasně říká, na rozdíl od evolucionistů, že zde byla náhlá, zničující celosvětová potopa, která zahladila všechny; proto druhý Kristův příchod bude také náhlý a totálně zdevastuje celou zemi tentokráte ohněm. Jestliže toto Ježíš neprohlásil, potom Bible není pravdivá, a musíme se ptát podle jakých měřítek potom určíme co v Bibli je a co není pravda? Potom můžeme zpochybnit všechny Ježíšovy výroky a dospět k závěru, že zemřel za naše hříchy také jen symbolicky.

  Jestliže Ježíšovo prohlášení, že přišla potopa a zachvátila všecky, bylo Jím skutečně vysloveno, potom to bylo:

  a) buď nepravdivé prohlášení, o kterém věděl nebo nevěděl, že je nepravdivé.

  Jestliže věděl, že je nepravdivé, potom je Ježíš Kristus lhář.

  Jestliže nevěděl, že je nepravdivé, potom je Ježíš Kristus mluvka, tlachající o něčem o čem si není jist.

  b) anebo to bylo pravdivé prohlášení a tím Ježíš Kristus vylučuje evoluci.

  Pobožní posměvači, aby obhájili evoluci mají v ruce jednu z následujících karet, z nichž každá je černý Petr:

  Bible není pravda

  Ježíš je lhář

  Ježíš je mluvka.

  Evoluce anuluje Boží plán spásy, dělá z Boha autora hříchu, zpochybňuje druhý Kristův příchod ve slávě a Jeho tisícileté království zde na Zemi.

  - pst -