Maorské vzpomínky na Stvořitele

Maorští obyvatelé Nového Zélandu mají bohaté dědictví. Jejich kultura obsahuje víru, která vydává svědectví biblické zprávě o Božím charakteru.

Maorové se začali na Novém Zélandě usazovat zhruba před tisíci lety, kdy se sem přeplavili z Polynésie. Mnoho důkazů podporuje teorii, že Maoři i ostatní polynéské národy pocházejí původem z Asie. Tak například existuje mnoho podobností v řeči (zvláště s jazyky v Malajsii a Indonésii) a také v keramice, nástrojích, jídle a náboženství.

Když přišli Evropané do země Aotearoa (maorský název pro Nový Zéland, jenž znamená "Země dlouhého bílého oblaku"), přinesli bezděky s sebou nemoci a novou kulturu, které měly pro Maory vážné následky. Během několika desetiletí se z velkého a hrdého maorského národa stal malý národ, který ztratil mnoho svých zvyků a tradic.

Na přelomu století se o ztracené tradice velmi zajímal Elsdon Best, antropolog samouk. Rozhodl se žít mezi kmeny na východním pobřeží Severního ostrova. Získal mezi nimi přátele a zaznamenal jejich tradice, náboženství a zvyky.

Maorové měli velikou úctu k poznání, takže své poznání, stejně jako mnoho jiných asijských národů, nesepisovali - nejspíš proto, že je považovali za velmi posvátné. Protože bylo toto poznání považováno za tabu (t.j. velmi posvátné nebo důvěrné), bylo předáváno verbálně z generace na generaci, aniž by doznalo změn.

Maoři byli schopni naučit se zpaměti obrovské množství poznatků. To bylo demonstrováno v minulém století, když jeden kmenový náčelník přednesl své nároky pozemkové komisi. Byl schopen sledovat svůj rodokmen o 34 generací zpět, včetně detailů, jež se týkaly zaměstnání jednotlivců nebo mezikmenových sňatků. Jeho rodokmen obsahoval více než 1 400 jmen.

Elsdon Best byl ohromen ústní tradicí, kterou shromáždil jeden kmenový kněz. Napsal, že Maoři mají legendy, jež se týkají Evy a hada a stvoření první lidské bytosti na zemi.

Nejvíce ohromující tradicí bylo vědomí Nejvyšší bytosti. Toto poznání bylo považováno za tak velké tabu, že je směli znát pouze nejvyšší kněží a někteří kmenoví náčelníci.

Toto poznání bylo chráněno v první řadě před Evropany, patrně proto, že Boží jméno bylo často některými lidmi z jejich řad vyslovováno bez respektu jako kletba. Kněží tak dospěli k závěru, že se nemůže jednat o tutéž Bytost, a proto o ní prvním misionářům neříkali.

Kněží měli poznání Nejvyšší bytosti jménem Io (vyslovuje se: íor). Io má více než 12 titulů, každý charakterizuje jednu jeho vlastnost:

Io nui - Io, Nejvyšší. Větší než všichni ostatní bohové.
Io roa - Io, věčný. Jeho bytost je věčná, nikdy nezemře.
Io matua - Io, rodič. On je původcem nebe, světů, mraků, živočichů, vesmíru atd. Je nade vším a je původcem všech věcí včetně člověka.
Io matua te kore - Io, ten, který nemá rodiče. Nemá počátek, nemá bratry ani sestry atd.
Io take take - Io, prvotní, původce. Io je stálý a trvalý.
Io matangaro - Io, skrytá tvář. Nikdo a nic z jeho stvoření ho nemůže spatřit.
Io matanui - Io, mnohooký. Vidí a sleduje všechny věci.
Io te toi o nga rangi - Io, koruna nebes. On je nejvyšší z 12 nebes, nad ním nikdo není.
Io te wananga - Io, pramen poznání.
Io te pukenga - Io, zdroj všeho myšlení.
Io mataaho - Io, zářící.
Io te whiwhia - Io, dárce všeho.

Dnes je Io mezi maorským lidem obecně znám, ačkoliv mnozí ještě nepoznali, že Io a Bůh Bible jsou totožní.

Některé skupiny své tradice během let ztratily, ale jiné, jako například Maoři, je zachovaly buď ve své kultuře, nebo v jiné formě. Ve skutečnosti je na světě mnoho set národních památek a legend, které jasně odkazují k událostem Genesis - ke zprávě o stvoření, k potopě, stavbě věže v Bábel a ke zmatení jazyků 1.

Slova, která řekl apoštol Pavel lidem v Lystře, byla výstižná: Bůh nepřestal mezi národy dosvědčovat sám sebe.

_______________________________________________________

1 To se ostatně dá očekávat vzhledem k tomu, že všichni pocházejí z lidí, kteří tyto události znali. V případě pozdějších biblických událostí (jako například Mojžíšův přechod Rudého moře) už ovšem nemůžeme očekávat, že budou v příbězích po celé zemi rozptýlených národů obsaženy, protože po událostech v Bábel již jednotná kultura neexistovala.

Peter Dennis, autor je středoškolský učitel matematiky, chemie a fyziky Creation ex nihilo, ročník 18, 1996, č. 4, s. 22-23 - přeložil Robert Hart