Povzbuzení

* ... přínos Vašich článků vidím v tom, že jsou provokující. Díky jim se mohou křesťané zamyslet nad určitými věroučnými tématy a posuzovat je svým duchem. Získávají tak příležitost ujasnit si své postoje a poměřovat, zda učení, které předkládáte, je skutečně v souladu s Písmem. I já patřím k takovým čtenářům. Zásluhou Vašeho článku o kalvinismu jsem si mohl uvědomit, kde zřejmě udělala reformace chybu.

Dopis 1986 - Pavel G., Praha

 


 

* ... Děkujeme a s upřímnou radostí vzdáváme chválu Bohu za Váš časopis, který přináší evangelium v plnosti v tak závažné a pro člověka tak obtížné téma teologie reformované víry. Váš časopis je pro nás (píši za svou rodinu nikoliv za celou církev) hmatatelným vyslyšením našich modliteb, aby pravda, kterou Písmo učí, byla zvěstována tak, jak ji zvěstovali apoštolové, proroci, reformátoři a další služebníci Boží bez ohledu na to, jak je to pro naše temné srdce obtížné přijmout. Nikdy jsme v našem křesťanském životě nezažili nic tak intelektuálně a emocionálně více osvobozujícího než poznání naší absolutní padlosti a Boží prozřetelné svrchovanosti, se kterou nás vysvobozuje ze zajetí hříchu a uvádí nás do bezpečí vědomí Jeho moci. Svými katechismy, vyznáními a nesčetnými dalšími díly reformovaných teologů nám tyto pravdy přinášejí světlo do všech oblastí našeho života a systematizují naše poznání Písma. Poznáváme stále více a více, že bez Pána Ježíše Krista nemůžeme činit skutečně vůbec nic. A toto dílo se netýká pouze transformace našich "osobních" životů, ale snahy o přeměnu celé společnosti. Víme, jak je to těžké mluvit na tato témata se svými sourozenci v Kristu, ale věříme, že Duch svatý má tu moc osvítit srdce nás všech, abychom žili pouze Bohu k slávě, aby i církve měly touhu být solí a světlem a činili ve jménu Božím to, co On požaduje. Mnoho zdaru v práci a povzbuzení od Pána našeho Ježíše Krista.

Dopis č. 2041- E-mail - D. E .N., Zlín

 


 

* ... vyrostla jsem na vesnici v rodině, která byla ateistická. Kdysi moje babička chodila do kostela a měla i nadále před Bohem bázeň, ale když jsem se jí v šesti letech ptala, jestli je Bůh, řekla, že neví. ... Ve třiceti letech jsem potkala člověka, jenž mi dal Bibli a o Bohu něco řekl. Bible se mi líbila, považovala jsem ji za návod, jak používat bílou magii a neubližovat, protože v té době jsem už věděla hodně o světě duchů a zjistila, že má za cíl lidi ovládat, nikoliv jim sloužit, a také, že tento svět lidi nemiluje. Můj přítel mi ale řekl, že jediná cesta k Bohu je skrze Jeho Syna Ježíše ...

Dva roky jsem se scházela s baptisty, katolíky a husity. Ale byla jsem tak nadšená pro Boha, že jsem hledala stejné lidi, jako jsem byla já. V roce 1992 jsem vstoupila do církve ... Tam jsem pracovala v nedělní škole, biblické školce, ve sboru a v divadle, v modlitebních týmech. To trvalo do roku 1998, kdy jsem odtud odešla. K velké církvi jsem se už nepřipojila.

Váš časopis odebírám asi tři roky a poslední číslo mě tak nadchlo, že Vám píšu. Hlavně článek o kalvinismu a arminianismu. Považuji své desetileté křesťanství za učební dobu. Vše, co jsem slyšela a četla, mě vyučovalo a dospěla jsem ke kalvinismu, aniž bych věděla, že se to tak nazývá. Ve svém desetiletém křesťanském životě jsem se někdy přikláněla na jednu nebo druhou stranu a vím, že ono přiklánění na tu či onu stranu má další důsledky. ... Skupina nebo člověk, který se přikloní k "A", má tendenci růstu v zaměření na svou vlastní nebo skupinovou "svatost". Skupina nebo jednotlivec, který se přikloní ke "K" roste v zaměření na svatost Boží! Křesťané "A" mají tendenci k centralizaci a ovládání lidí. ...věřící "K" mají svobodu ke sdružování... Zažila jsem si takový strach, že když opustím svou skupinu - církev - nebo jen pomyslím, že vedoucí není v pořádku, okamžitě zemřu. Další pozorování mě vede k přesvědčení, že příklon od "K" k "A" se může dít v moderní církvi nepozorovaně a zákeřně, aniž lidi vědí, co se děje. Od bázně a poslušnosti Bohu k bázni a poslušnosti vůdců. Vůdcové nakonec kážou, že oni jsou povoláni od Boha k absolutní vládě nad lidmi a lidé se bojí jen pomyslet, že vůdce lže. Věřící jsou vtaženi do vyučování, že nemohou obdržet sami vedení od Boha, pouze skrze osvícené vedoucí (někdy tomu nevěří, ale bojí se), že ten, kdo není výše, než obyčejný člen církve, tak k němu nemůže Bůh mluvit a jestliže mu to vedoucí nepotvrdí, pak to nebyl Bůh. Vede to k absolutnímu ochrnutí vztahu lidí s Bohem a formálnímu mrtvému náboženskému řádu. Nastupuje duch chaosu, pasivity, deprese a oddání se organizaci o to silněji, že většina již neslyší Boha a ani neslyší, že by mohli.

Dopis č. 2073 - Miroslava, Brno

 


 

* Vážení přátelé, milí Steigerovi, nemohu nepoděkovat za kazetu "Boží svrchovanost". Náš Pán vždy ví, kdy potřebujeme podepřít. Už více jak dva roky se učím odpouštět. Moje víra stojí na Pánu Ježíši a raduji se, že jsem Jeho vykoupeným vlastnictvím. Ale zklamání z křesťanů se mnou otřáslo. Vždy jsem v církvi narážela na to, že posloucháme, ale často nejednáme podle slyšeného slova. Pán se mnou v tom boji byl, avšak zůstala mi nedůvěra. ... Křesťan je také v nebezpečí, že jeho postoje nebudou duchovní, ale duševní. A snaha vládnout se nevyhýbá ani některým sborům. Proto mi Vaše kazeta pomáhá. Opakovaně ji poslouchám. Když se staneme pro Krista nepoužitelní, zvolí si někoho jiného. Stále máme příležitost nespoléhat na svou rozumnost, ale hledat Boží vůli a věřit, že On je svrchovaným Pánem. Také si opakuji, že Pán Ježíš je vítěz nad mým hříchem i nad hříchem ve sboru. Vyhlašuji Jeho vítězství a prosím, aby mi Duch svatý nedovolil udělat něco, co by Pána Ježíše zarmoutilo.

Chválím Pána a děkuji Mu, že mi skrze Vás pomáhá. Už jsem stará. Vím ale, že musím vytrvat až do konce. Čerpám z Vašeho ZOD podporu a raduji se, že se s Vaším směrem mohu ztotožnit. Pravda je často tvrdá, ale vysvobozuje. Končím, jako končil i Váš dopis, aby poznávání Pána Ježíše Krista bylo smyslem našeho života, protože v Něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání...

Dopis č. 2157 - Růžena S., K. Vary

 


 

* ... děkuji za váš časopis, za nekompromisní snahu předávat pravdivě Boží slovo a jeho výklad. Je mně až záhadné, jak některé sloupy Boží pravdy jsou téměř "utajovány" mezi křesťany. ... Vše co se nám přihodí je od Boha. Pro křesťana neexistuje náhoda. Proto prosme Boha, aby nám otevřel oči, abychom v každé věci a v každé oblasti svého života viděli, že je to On, kdo nás chce zasáhnout. ...Děkuji vám, že stále orientujete své působení na psané Slovo Boží, co je nejdůležitější.

Dopis č. 2557 - S.D., Hradec Králové

 


 

* Drazí v Kristu, milí Steigerovi, s láskou a vděčností děkuji Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu za Vás. Jsem Vaše stálá čtenářka a vždycky se už moc těším na každé další číslo. Zvlášť chci poděkovat za články "O zkaženosti člověka" (ZOD č. 60), "Boží vyvolení" (č. 61), a z č. 62 za objasnění učení "kalvinismus versus arminianismus". Je mi padesát let a vyrůstala jsem v katolickém učení, které mě provázelo až do mých čtyřiceti let, než jsem dostala Bibli. Do té doby jsem jiný pohled na Boha a spasení neznala, protože pocházím z jižní Moravy, která je silně katolická. Při čtení Bible jsem zažívala takové "šoky", že jsem stála před rozhodnutím, jak dál. ... Cele s Vámi souhlasím, že zkaženost člověka je totální a že přirozený člověk sám ze sebe nemá sílu ani chuť něco takového udělat. Je to opravdu Boží milost a trpělivost s námi. Sama jsem to prožila. Sláva a dík patří jedině Jemu a nám přináleží pouze "s bázní a chvěním uvádět ve skutek své spasení".

Dále moc děkuji i za článek z č. 62, který pojednává o podvojném předurčení. Je velice důležité a prospěšné se nad tím zamýšlet a já Vám děkuji, že to děláte. ... Už se těším na biblické vysvětlení dalších tří bodů kalvinismu, které, jak píšete, budete probírat v č. 63, 64, 65. Ať Vám Bůh žehná a dá moudrost, vytrvalost a odvahu při výkladu Jeho Slova, aby tak vše bylo k Jeho oslavě, která Jemu v Pánu Ježíši Kristu náleží.

Dopis č. 2173 - L. F. - Uh. Hradiště

 


 

* ... Ano, máme upřímnou radost, jak mocně si vás Bůh použil pro šíření biblického učení v Čechách. Obdivujeme vaši rozhodnost a pevnost postavit se do reformovaného tábora a veřejně svoje přesvědčení přiznat. Pro některé čtenáře ZODu to bude nepřijatelnou změnou v postoji. Pro jiné, doufejme, prohlédnutím a neocenitelným obohacením jejich křesťanské víry.

Modlíme se za vás, aby vás Bůh ochránil a posílil zvláště teď, když jde do tuhého. Možná ztratíte mnoho přátel a dlouholetých čtenářů, ale Boží pravda a svrchovanost musí mezi lidi. Bůh je s vámi, jeho jméno budiž oslaveno!

Vaši reformáci a spolubojovníci v Kristu

Dopis č. 2163 - Z. N., Liberec

 


 

* ... Chtěla bych Vám říci, jak silně mě Vaše kazeta oslovila. Již roky jsem si kladla pasivně otázku, proč pán Bůh dopouští tolik zla, tolik lidského neštěstí, tolik válek a katastrof, pričemž moje odpověď zněla vždy: "Vždyť pán Bůh to ví líp, proč to dopouští." Ale až po poslechu Vaší kazety se mi objasnila celá tématika, jako kdyby mi spadly klapky z očí. Mimo to je to krásný pocit, slyšet nebo cítit, že existují lidé, kteří OPRAVDU a UPŘÍMNĚ věří v pána Boha! Ráda bych Vám toho napsala více. Tímto způsobem je to velice jednoduché. Prosila bych Vás ale o potvrzení příjmu této zprávy na důkaz, že tato elektronická pošta skutečně funguje.

Přeji Vám i za moji maminku, paní V. z Pasova, a moje dva bratry požehnané Vánoční svátky, jakožto i Boží požehnání pro Vaši další činnost.

E-mail, Ivana P., Tiefenbach

 


 

* Vážení Steigerovi, dík za ZOD! Je to pro mně to nejkrásnější čtení. Nedovedu se s těšit jen sám a tak je rozdávám a nic mi nezůstane. Proto vás prosím, zašlete mi nějakou nahrávku ...

Dopis č. 2590 - Rudi S., Kanada

Zahraničním čtenářům děkujeme za všechna přání.