Obětoval Jiftách svou dceru?

Kromě rozboru v ZODu 107 jsou níže vypsány ještě další důvody, které jsou často uváděny ve prospěch skutečnosti, že Jiftách svou dceru neobětoval.

 • Jiftách jakožto Izraelita jistě znal Boží zákon, který zakazoval lidské oběti (Lv 18,21; 20,2-5; Dt 12,31; 18,10–12).
 • Jiftách jistě věděl o příběhu Abrahama a Izáka (Gn 22).
 • Pokud byla Jiftáchova dcera obětována, působí nanejvýš zvláštně, že izraelské dívky ji pak každoročně opěvovaly (Sd 11,40). Opěvovaly by tím lidskou oběť.
 • Jiftách si mohl vše ještě promýšlet po dobu dvou měsíců (Sd 11,37).
 • Je velmi pochybné, že Jiftáchovi sousedé a příbuzní by mu v oběti během dvou měsíců nezabránili. Například vojáci nedovolili Saulovi zabít jeho syna Jonatana, který předtím porušil Saulův pošetilý slib (1Sa 14,24–46).
 • A kde by Jiftách svou dceru obětoval? Jistě věděl, že pro Boha jsou přijatelné pouze oběti na oltáři ve stanu setkávání (Lv 17,1–9) a že je musel předložit levitský kněz. K naplnění takového slibu by tedy musel cestovat do Šíla (Dt 16,2.6.11.16) a je nanejvýš pochybné, že by kněz – byť i ten nejméně duchovně zaměřený – obětoval Bohu na posvěceném oltáři lidskou oběť. 
 • Pokud by se lidé dozvěděli, že se Jiftách chystá do Šíla obětovat svou dceru, velmi pravděpodobně by ho v tom zastavili. Cestou by mohli jeho dceru i unést.
 • Pokud by se Jiftách se svou „obětí“ skutečně dostal až do Šíla, jakýkoli kněz by mu řekl, že svou dceru může vykoupit (Lv 27,1–8). Který otec by to neudělal? Jiftách se navíc právě vrátil z vítězné bitvy, ve které Izraelité získali od nepřátel mnoho majetku, takže výkupní cenu mohl snadno zaplatit.

A dále se nabízejí otázky:

 • Byl by z Božího hlediska závazný slib, který porušoval jak lidské, tak i Boží zákony? 
 • Učinil by slib oběti člověka někdo, na němž spočinul Boží Duch (Sd 11,29) a kdo byl Bohu oddán (Sd 11,11)? 
 • Mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno. (Žd 11,32–33)

– Jan Janča –

www.rozcesti.org