Reformace č. 32

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


 

Když jsem vzýval jméno Hospodina, jemuž patří chvála... (Ž 18,1)

Někdy Hospodin povzbuzuje a potěšuje srdce Svého lidu laskavou a oživující prozřetelností jak v soukromí, tak i veřejně. Jsou chvíle, v nichž nás ruka prozřetelnosti povznáší, právě tak jako okamžiky, v kterých nás pokořuje. Dějiště se mění. Jednání prozřetelnosti je radostné a povzbuzující. Zdá se, že zima pominula. Odkládáme oděv smutku a ach, jak je vše líbezné pro duše nebem omilostněné! Bůh je zvyšuje tím, že jim dává zdar v pozemských věcech a oni opět zvyšují Ho svými chválami. Pohleď na 1. až 4. Žalmu 18. I Mojžíš a jeho lid, když je Bůh vysvobodil z ruky faraona, vyvyšovali Ho písní plnou díků, která svou vytříbeností a oduševnělostí se stala symbolem chvalozpěvů, jimiž svatí oslavují Boha v nebesích (Zj 15:1).

(John Flavel, 1627-1691).


Motivace pro nový rok

Paul Taughes

Jak se rychle blíží nový rok, neustále slyšíme kázání o nastartování naší motivace ke změně a přemýšlíme o tom. Máme předsevzetí ohledně toho a toho, ohledně všeho, kromě toho jednoho, co potřebujeme nejvíce, a to je přemýšlet o motivaci biblicky. Proč bychom měli být motivováni ke změně?


Čas na změnu

Wayne Pederson 

Nejúspěšnější generálové a sportovní trenéři studují bez jakéhokoliv sentimentu a ohledů strategii a taktiku svých nepřátel a soupeřů. Podobně i kazatelé a vedoucí církevní pracovníci s velkým dosahem pečlivě studují nástrahy nepřítele. Písmo zřetelně varuje před nástrahami toho zlého a je nadevše jasné, že se ve snaze zničit Boží lid nezastaví před ničím.


Nepořádná církev 1Jaroslav Kernal

Apoštol Pavel po svém propuštění z vězení v Římě navštívil kromě jiných míst také jeden z velkých ostrovů ve Středozemním moři - Krétu. Pavel, spolu s dalšími lidmi - mezi jinými také s Titem, si nejel na Krétu odpočinout po dlouhém, několikaletém vězení, ani tam nechtěl strávit svou dovolenou nebo si prohlédnout pamětihodnosti. Na Krétu ho dovedla jeho touha nést evangelium pohanům. 


Bůh hovoří

Steven Cole 

Všechna náboženství a všechny filosofie světa se pokoušejí najít odpovědi na klíčové otázky našeho krátkého a křehkého lidského života: Existuje Bůh? Můžeme ho znát? Pokud ano, jak? Jaký smysl dávají útrapy života a jistota smrti? Opravdu záleží na tom, čemu věříte, anebo jen na tom, jestli tomu věříte upřímně? 


SCR a SubsistitJosef Potoček 

Laicky shrnuto to prostě vypadá, že tady někdo něco důležitého nepochopil. Buď protestanti nepochopili, v čem spočívá podstata pravé Církve Kristovy (rozuměj katolické), anebo katolická církev nepochopila (a od dob Tridentského koncilu stále nechápe), co bylo podstatou reformace. 


Nebezpečné kompromisy

Simonetta Carr 

Renata je v jistém smyslu daleko od neobyčejných charakterů, které se vyskytují v bezpočtu oblíbených historických záznamů. V mnoha směrech svým úsilím o upevnění víry v období překotného a důležitého převratu ztělesňovala složitost své doby. Její postavení šlechtičny, dcery římskokatolického francouzského krále Ludvíka XII. a manželky prince, papežského vazala, hraběte Ercolea d´Este, jí způsobovalo problémy.


Ochrana sboru v jednom kroku

Tim Challies 

Před několika dny jsem se pokusil ukázat, jak sbor ničí sám sebe. Tento smutný proces začíná tím, že se lidé postupně unaví pravdou a stydí se za ni. Už nejsou schopní nebo ochotní snášet zdravé učení, a tak se zbaví oznamovatelů pravdy a shromáždí kolem sebe učitele, kteří vyhovují jejich vlastním choutkám. To, že se brzy odvrátí od pravdy a přikloní se k bájím, je nevyhnutelné. 


Vzhůru k nebesům 9

Elizabeth Prentissová 

Četba na pokračování - deník dívky, která hledá vztah s Kristem (překlad Alois Adlof). 


Meč, hlad, mor a divá zvěřJaroslav Kernal

Mnozí z těch, kdo nás předešli na cestě víry, nebyli zmateni chaosem tohoto světa (jako jsou zmateni křesťané v současnosti), ale rozuměli Božímu dílu ve světě. Viděli Boha jako spravedlivého vládce, který řídí tento svět podle své dokonalé moudrosti a skrze svou přetékající dobrotu. 


Pravda vítězí! (Biblická konference)

Český biblický institut

Biblická konference při příležitosti 600. výročí upálení Jana Husa. Hlavním řečníkem bude Steve Lawson. 


Rozhovor s Pavlem Steigerem

Radek Kolařík

Životní příběh Pavla Steigera, Zápasu o duši a nové knihy o reformované teologii...


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY