Reformace č. 39

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


 

„…lidí věku tohoto, jejichž podílem je pouze život.“ (Ž 17,14)

Velký podíl, který mají bezbožní ve věcech tohoto světa, ukazuje spravedlivým, jak malá je jeho cena v Božích očích. Proto On bohatě obdařuje těmito věcmi své nepřátele a odpírá je svým dítkám. Není to proto, že by miloval, nebo dával přednost svým nepřátelům, ale poněvadž tyto věci, jež jim dává, jsou v Jeho očích bezcenné a chce tedy, aby i Jeho vyvolení se učili, dle toho, jak On je rozděluje, hledět na ně právě tak, jako On. Nechce, aby v nich viděli své štěstí, ale aby je považovali za obyčejný projev přízně všemu stvoření, lidem dobrým i zlým, nepřátelům i přátelům.

Daniel Wilcox (1676-1733) 

e-kniha


Nalomenou třtinu nedolomí

Alois Adlof

V slovech těch nám Písmo svaté předkládá převzácnou útěchu a posilu v naší slabé víře. Tu posilu a útěchu má pro nás sám Pán Ježíš. V něm se naplnilo toto rozkošné slovo proroka Izajáše, když ve škole Pán kázal člověku mají­címu ruku uschlou vztáhnouti ji, aby přivedena byla ke zdraví jako druhá (Mt 12,13). V něm přišel vůdce a dokonavatel víry naší (Žd 12,2). 


Kristus a Nikodém (1. část)

Arthur W. Pink 

V naší poslední kapitole jsme se zabývali rozhovorem Nikodéma s Kristem a usilovali jsme o výklad významu Pánových slov pronesených při této příležitosti. Viděli jsme, jak Spasitel trval na tom, že nové narození je podstatnou nezbytností; i když byl Nikodém farizejem, členem Sanhedrinu, nicméně dokud se nenarodí znovu, neuzří Boží království, tzn. nedojde k poznání Božích věcí. 


Laskavý pastýř 2.Jaroslav Kernal

Pavlův list Titovi je jedním z nejkratších novozákonních listů, zároveň je ale list, který je ostrý a velmi jasný, který formuluje velmi ostře a konkrétně učení o církvi, o spasení, o pastýřském vedení. Dnes je před námi pět vlastností pastýřů, které žádný ustanovený pastýř mít nemá! 


Proč se Ježíš stal člověkem

Steven Cole 

Tvrzení, že lidé nebudou naslouchat evangeliu, když jim napřed nenabídneme něco jiného, je podle Yohannana jednou ze satanových lží (s. 109). Sedával na ulicích Bombaje se žebráky, kteří byli na pokraji smrti. Říkal jim, že sice nemá hmotné prostředky, které by jim mohl dát, ale přišel jim nabídnout věčný život. A u mnohých se dočkal odezvy. 


Přesměrování na slávuPaul Tripp 

 

Není třeba, abychom se poprvé nasměrovali na slávu nebo aby nám byla představena. Coby lidské bytosti jsme na slávu naprogramováni. Stvořil nás slavný Bůh a dal nám všemožné druhy čidel na slávu. Ať už jsme si toho vědomi nebo ne, slávu zakoušíme neustále.  


Služba znamená válku

Jeff Robinson 

Služba je také válka. A jen válka vás může připravit na vřavu bitvy. Budete bojovat nebo utečete při střetu s hrozivými skutečnostmi služby? Jen přední linie křesťanské služby zvaná „místní sbor“ vám na tuto otázku dokáže odpovědět.


Desatero pokušení pastora

Jason A. Van Bemmel 

Již druhý měsíc jsem na svém druhém kazatelském místě. Větší část svého dospělého života jsem byl pedagogem, učitelem a správcem. Zamiloval jsem si práci kazatele. Modlím se za to a přeji si, aby mi Bůh požehnal a umožnil mi zůstat pastorem i po zbytek mého života. Jako kazatel jsem četl o pokušeních, kterým musí kazatelé čelit a většinu z nich jsem už zakusil. Čelil jsem také takovým, o nichž jsem mnoho nečetl, ale mí přátelé kazatelé mi potvrdili, že podobným pokušením čelí i oni.   


Vzhůru k nebesům 16

Elizabeth Prentissová 

Četba na pokračování - deník dívky, která hledá vztah s Kristem (překlad Alois Adlof). 


 

Odpovědi z Písma

Joseph Mizzi 

Drobná publikace bývalého katolíka, v níž předkládá odpovědi z Písma na základní otázky římských katolíků. Pro stažení ve formátu PDF klikněte zde


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

 

                                                                            

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY