1. Starší jsou pastýři

Starý i Nový zákon opakovaně používají metaforu „práce pastýře“ k popisu duchovního vedení Božího lidu. Není divu, že Nový zákon se dívá na starší jako na pastýře (Sk 20,28; 1Pt 5,1-4). Podobně jako se pastýři starají o ovečky svého stáda, tak i posláním starších je vést, učit, chránit a milovat členy své církve tak, aby členové sboru rostli do duchovní dospělosti (Ef 4,11-13).

2. Starší jsou pastoři

Tento druhý bod připomíná první, ale je více než opakováním. Slovo „pastor“ znamená „pastýř“. Často nazýváme církví placené kazatele „pastory“ a neplacené vedoucí „staršími“. Tento rozdíl může nenápadně formovat naše myšlení k tomu, že se díváme na pastory jako na profesionální služebníky a na starší jako na skupinu vedoucích v církvi, která podporuje ony placené služebníky. Ale pastor je starší a starší je pastor. Starší by měl v místní církvi dělat přesně ty věci, o nichž se předpokládá, že je bude dělat pastor, i když jimi během týdne stráví méně času než placený pastor.

3. Starších je několik

V církvích zmíněných v Novém zákoně jsou starší vždy v plurálu (Sk 15,4; 20,17; Tt 1,5). Každý sbor byl veden několika staršími.

4. Starší musí být zbožní

Nový zákon se v popisu práce starších zaměřuje především na jejich charakter (1Tm 3,1-7; Tt 1,5-9). Starší se musí ovládat, musí být citlivý, svatý a pohostinný. Nesmí to být opilec ani násilník nebo lakomec. Starší musí být „bezúhonný“.

5. Starší by měli být vzorem zbožnosti

Na charakteru starších velice záleží, protože starší jsou pro církev vzorem zralosti křesťana (1Pt 5,3; Žd 13,7). Členové církve by měli být schopní ve svých starších i přes všechnu jejich nedokonalost vidět inspirující příklad Kristovského charakteru.

6. Starší by měli učit

Starší musí být schopní učit (1Tm 3,2), aby mohli budovat církev ve zdravém učení a napomínat falešné učitele (Tt 1,9; Sk 20,30-31). Vyučování starších může mít nejrůznější podobu – osobní vyučování jednotlivců, malých skupin, tříd, kázání v církvi. Starší nepotřebuje doktorát z teologie, ale musí být schopen věrně vysvětlovat biblické pravdy.

7. Starší vedou

Starší mají přidělenou míru autority nad místní církví. To je důvod, proč je Nový zákon nazývá „dohlížiteli“ (dohlížitel je tradičně překládán jako biskup). Autorita starších není absolutní nebo nezpochybnitelná, ani by neměla být vykonávána dominantním způsobem. Přesto Bůh povolává své starší k tomu, aby vedli stádo, a očekává, že se církev bude starším podřizovat (Žd 13,17).

8. Vedení starších začíná u nich doma

Pokud je starší ženatý, měl by být „mužem jedné ženy“ (1Tm 3,2; Tt 1,6), což znamená přinejmenším to, že má být věrným manželem. Pokud má děti, musí je vychovávat tak, aby se nevymykaly jeho kontrole (1Tm 3,4). Předtím než se začnete domnívat, že byste měli vést Boží domácnost, musíte prokázat svou schopnost vést svou vlastní.

9. Starší musí být muži

Sbor vedený jenom muži je žhavé téma. Přesto se Bible zdá extrémně přímočará: Starší musí být „muž jedné ženy“. Právě tak, jako Bůh povolává muže k tomu, aby byli hlavou ve své domácnosti, povolává také věrné muže, aby vedli jeho církev.

10. Starší nejsou Ježíš

Ježíš je nejvyšší pastýř, a starší jsou jen jeho dočasní pomocníci (1Pt 5,4). V tom nejlepším případě jsou vzorem Ježíšova charakteru, učí Ježíšova slova a vedou církev k tomu, aby se soustředila na Ježíše a Jeho dílo. Dobří starší nikdy neztratí povědomí o tom, že oni sami jsou stále ovce, naprosto závislé na milosti Dobrého Pastýře.

 

http://www.crossway.org/blog/2014/06/10-things-you-should-know-about-chu...