William Dyer (1632-1696)

  • Ti následují Beránka, kamkoli jde. (Zj 14,4)

Co znamená následovat Beránka? Následovat Beránka kamkoliv jde, znamená následovat Ho ve čtyřech věcech:

1. Následujeme Beránka v Jeho přikázáních. „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání“ (J 14,15). „Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji“ (J 15,14). Milovaní, nemůžeme následovat Beránka kamkoliv jde, pokud Ho nenásledujeme v Jeho přikázáních! Opravdoví křesťané nalézají stejné potěšení v nařízeních, která přikazují svatost, jako v zaslíbeních, která ujišťují o štěstí.

2. Následujeme Beránka v Jeho učení. „Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou!“ (J 10,27). „Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají“ (J 10,5)

3. Následujeme Beránka podle Jeho prozřetelnosti. Přes všechny strasti, přes všechny útrapy, přes všechnu sklíčenost a jakékoliv chmury, i kdyby to měla být cesta smrti! Musíme zapřít sebe a následovat ukřižovaného Krista, odsouzeného Krista, na krvavé stezce utrpení – pokud nás k ní volá! Pavel říká: „Jsem připraven být v Jeruzalémě nejenom spoután, ale i i zemřít pro jméno Pána Ježíše Krista.“ Musíme být ochotní utrpět ztrátu pro Něj: ztratit svou svobodu, svůj majetek, vztahy i svůj vlastní život! „My jsme opustili všecko a šli jsme za tebou!“ (Mt 19,27).

4. Následujeme Beránka podle Jeho příkladu. „Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já“ (J 13,15). „Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích“ (1Pt 2,21). Následovat Krista v Jeho šlépějích znamená učinit z něj svůj vzor. Nesmíme následovat převrácené příklady lidí, kteří jdou širokou cestou, která vede ke smrti, protože jejich otec je ďábel a oni s potěšením dělají zlé věci, které dělá on (J 8,44). Ale musíme následovat svou Hlavu, Krista, který procházel zemí a činil dobře (Sk 10,38 ČSP).

Takže následovat Beránka kamkoliv jde, znamená chodit:

  • v Jeho přikázáních,
  • v Jeho učení,
  • podle Jeho prozřetelnosti,
  • a podle Jeho příkladu.