3. Pokračování - ISLÁM A BIBLE
Druhým nejbližším náboženstvím bibli po Židovství je Islám. Moslimové jsou přísní monoteisté, kteří jsou od modlářství více vzdáleni, než notná část křesťanů. Ostatní náboženství, kromě křesťanských kultů, mají s biblí málo společného. Židé přijímají pouze zdeformovaný Starý zákon plus ostatní tradice a písemnosti. Mohamedův korán v podstatě obrýsoval oba zákony, které rovněž zdeformoval. Co mě utvrzuje v biblické víře je to, že je bible částečně přijímána kromě nás právě Židy a moslimy. Arabové, původci Islámu a Židé jsou polobratři z Hagar a Sáry, ale z jednoho otce, Abrahama. Územní spor mezi Izákem (Židy) a Izmaelem (Araby) trvá dodnes. Duchovní spor mezi židovstvím a islámem je dodnes živý. Počátek Arabů v lůně Hagar Hospodin prorokoval:

  • Hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael. Neboť Hospodin tě ve tvém pokoření vyslyšel. Bude to člověk nezkrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu. Bude stát proti všem svým bratřím. (Gn 16:11-12)

Bible má pravdu. Sedm set milionů moslimů žije ve 42 zemích Asie, Evropy a Afriky. Arabové stojí dodnes proti svým židovským bratrům a často proti nám všem.

Korán: Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je taková je odměna nevěřících! (Súra medínského období 187/191)

A bible:

  • NEZABIJEŠ. (2 M 20:13)

Korán: A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu. Jestliže však přestanou, pak skončete nepřátelství, ale ne proti nespravedlivým. (189/193)

V jakém protikladu stojí slovo bible:

  • Já však vám pravím: MILUJTE své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; (Mt 5:43)

»Islám« znamená pokora. »Moslim« označuje toho, kdo se koří. Islám je poměrně mladé náboženství, prorok Mohamed zemřel r. 632. Mohamed nenáviděl modlářství a nemravnost tehdejších Arabů. Islámská tradice zachovala mnoho zpráv o duševních stavech a zjeveních, kterými Mohamed procházel. Dříve se tyto stavy vykládaly jako patologické, jako choroba, která byla příčinou jeho náboženského stavu. Stavy, kterými Mohamed procházel, jsou blízké stavům náboženské extáze mystiků, což není stav psychopatický. Mohamed se ocital v "transu," v němž vnímal nebo slyšel zřetelné hlasy doprovázené zvoněním. Během zjevení upadal do stavu podobnému bezvědomí, z něhož se zakrátko probral a pronášel verše. Mohamed se dovedl uvést sám do tohoto transu a činil rozdíl mezi vlastními výroky a tím, co pokládal za zjevení. Svá vidění shromáždil v koránu, což znamená recitace. Islám stojí na šesti základních principech.

1. Je jen jeden Bůh a jeho jméno je Aláh.
2. Anděl Gabriel se zjevil Mohamedovi a nadiktoval mu korán. Velitel zlých andělů je Šajtan, náš Satan.
3. Moslimové věří, že Aláh inspiroval 5 Mojžíšových knih, Žalmy, evangelium Ježíše, kterému říkají Indžil a korán. Korán je trumf, a proto přebíjí nesrovnalosti s předešlými knihami.
4. Korán uznává 28 proroků Aláha. Mezi jinými Adama, Noa, Abrahama, Mojžíše, Davida, Jonáše a Ježíše. Největší prorok je však Mohamed.
5. V konečných dnech budou mrtví vzkříšeni a budou souzeni Alahem podle svých skutků. Kdo vzdoruje Alahovi a Mohamedovi, bude poslán do pekla. Nebe je místo smyslných rozkoší.
6. Alah předurčil, co se mu ráčilo, a nikdo nemůže změnit jeho rozhodnutí. Odtud pramení pověstný moslimský fatalismus.

Podívejme se dále na pět pilířů Islámu. Kdo jim věří a dodržuje je, je Moslim.

1. Kdo řekne ve víře, není jiného Boha než Alaha a Mohamed je jeho prorok, je Moslim.
2. Moslim se musí modlit 5 x denně čelem k Mecce.
3. Čtyřicetina příjmu musí být rozdána jako almužny sirotkům, vdovám, nemocným a chudým.
4. Ramadán je 9. měsíc moslimského roku. Od východu do západu slunce Moslim drží přísný půst. Po západu slunce začíná hostina a veselí. Během Ramadánu je zakázáno každé násilí.
5. Pouť do Mekky. Za chudé jdou bohatí, za nemocné zdraví, za ženy muži.

A to je vše. Vidíte ten propastný rozdíl mezi probiblickou vírou, kde si nemůžeme na nic vydělat, a náboženstvím, které má pět bodů a jsme Aláhovi? Rozdíl mezi náboženským lidským úsilím a námi nezaslouženou Boží milostí je propastný.

Korán: Kdyby byl Bůh chtěl, byl by vás věru učinil národem jediným, avšak neučinil tak proto, aby vás vyzkoušel tím, co vám dal. PŘEDSTIHUJTE SE VZÁJEMNĚ v konání dobrých skutků! K Bohu se uskuteční návrat vás všech, a On vás poučí o tom, o čem jste byli v rozporu. (Súra medínského období, 53/48)

  • Bible: MILOSTÍ tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se NIKDO NEMŮŽE CHLUBIT. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. (Ef 2:8-10)

Korán: Kdokoliv dá Bohu PŮJČKU výhodnou, tomu bude vrácena mnohonásobně; Bůh zavírá a otevírá dlaň svou a k Němu budete navráceni. (2. Kráva 246/245)

  • Bible: Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? (Ř 11:35)

Korán dělá z Boha dlužníka. Výsledná bilance bude věčná blaženost v ráji nebo věčná muka v pekle. Korán představuje nebe jako místo rajských slastí včetně vína a mladých dívek. Podobný popis ráje existuje v mnišské literatuře. Koránský ráj popisuje i duchovní radosti z nichž největší je hledění na "tvář boží," mír, odpuštění a neuslyší žádné prázdné tlachání a pomluvy.

Postavení žen je v koránu o stupeň nížší než mužů, ale má s nimi být nakládáno laskavě a spravedlivě, povoluje čtyři legální manželky, a rozvod nebo zapuzení manželky je velice snadné. Muž je povinen dát ženě "odvěnění." Korán však přikazuje přísné potrestání cizoložství. Oba provinilí mají dostat sto ran bičem. Za zločin krádeže je zloděj trestán useknutím ruky. V Mohamedově době neexistovaly věznice. Majetková nerovnost je dána od Boha, který někomu uštědřuje více, někomu méně, proto je povinností majetných muslimů podporovat chudé, nemajetné a především vdovy a sirotky.

V Indonésii jsem měl mnoho příležitostí svědčit Moslimům. Nejvíc jsou překvapeni tím, že bible neučí modlářství, že obrazy a sochy svatých nemají s biblí nic společného.

Korán: Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten stane se jedním z nich a Bůh věru nepovede lid nespravedlivý. (56/51)

Moslimové vidí křesťany jako vrcholné modláře, kteří zbožňují svaté sošky, barevné obrázky, křížky, což je v jejich náboženství přísně zakázáno. Jeden muslim mi řekl, že jestliže je bible proti vypodobnění Boha a andělů, že by si ji rád přečetl. Úplně mi vyrazil dech. Všichni, do jednoho, komu jsem svědčil, byli očividně překvapeni milostí a všichni mi přitakávali, že když za hřích platí Alah, tak se to zdá být víc logické, než když za hřích platí člověk. Jenže Alah je pro ně tak transcendentní, tak vzdálen ve výšinách, že si nemohou představit, že Alah, který vše stvořil, by se nechal úplně ponížit svým stvořením, totiž lidmi. Dovolte, abych citoval:

Korán: Vskutku Mesijáš Ježíš, syn Mariin, je pouze poslem Božím a slovem jeho ... a věřte v Boha a posly jeho a neříkejte: "Trojice." Přestaňte a bude to tak pro vás lepší. Bůh vskutku je jediným Bohem, on povznesen je nad to, aby měl dítě ... (Sura 4:171)

Mluvíme o bibli, ale cituji korán, abych vám ukázal, jak je bible jedinečná. Samozřejmě, Ježíš není Boží dítě, dětmi jsme my, Ježíš je Kristus, Bůh, jenž nebyl stvořen ani zplozen!

Korán: A věru jsou nevěřící ti, kdož říkají: "Mesiáš, syn Mariin je Bůh!" A pravil Mesiáš: "Dítka Izraele, uctívejte Boha, Pána mého i Pána vašeho! Kdo bude přidružovat k Bohu, tomu Bůh zakáže vstup do ráje a bude mu příbytkem oheň pekelný; a nespravedliví nebudou mít pomocníky." (5. prostřený stůl 76/73)

Postavme si proti předešlému verši biblický verš:

  • Kdo je lhář, neli ten kdo popírá, že Ježíš je Kristus (Bůh). (1. Jan 2:22)

Bible nepřímo nazývá korán lhářem. Jenže korán odhaluje sám sebe jako lháře tím, že potvrzuje biblickou pravdu, kterou cituji zkráceně:

Korán: Marie, Bůh ti oznamuje zvěst radostnou o Slovu, jež od něho přichází, jehož jméno je Mesijáš, Ježíš syn Mariin, a bude blahoslavený na tomto i onom světě ... Pravila: "Pane můj, jak bych mohla mít syna, když se mne smrtelník žádný dosud nedotkl?" Pravil: "Takto Bůh tvoří to, co chce, když o věci nějaké rozhodne, řekne toliko staniž se a stane se. (Sura 3:45-47)

Korán přiznává, že Ježíš neměl smrtelného otce a Bůh řekl staniž se a Marie otěhotněla. Ve čtvrté Suře si však korán odporuje. Tvrdí, že je Bůh povznesen nad to, aby měl dítě! I korán potvrzuje pravdivost bible. Mohamed úplně přešel Ježíšovy výroky jako: Já a Otec jsme jedno. Nebo: Dříve než se Abraham narodil, já jsem.

Všimněme si přítomného času "já jsem." Moslimové dodnes tvrdí, že křesťané změnili bibli. Korán popírá Ježíšovo ukřižování, na němž spočívá naše spasení! Opět z koránu:

Korán: Věru jsme zabili Mesijáše Ježíše, syna Mariina, posla Božího! Však nikoliv, oni jej nezabili, ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo ... nezabili ho určitě, naopak Bůh jej k sobě pozdvihl, neboť Bůh je mocný, moudrý. (Sura 4:157)

Moslimové věří, že na kříži nezemřel Ježíš. Bůh by přece nemohl svého proroka zbičovat a zabít. Na kříži prý zemřel Jidáš. Jak humanistický a šťastný konec. Úplný happy end. Není snad toto vysvětlení bližší naší lidské povaze? Moslimové nemají Ježíše, na kterého by vložili své hříchy. Nezbývá jim nic jiného, než se spasit dodržováním pěti bodů. Slyšel jsem to z jejich úst tolikrát.

Věř v jednoho Boha, modli se 5 x denně, dávej almužny, dodržuj půst, putuj do Mekky. V podstatě jsem býval v dětství takový polomoslim. V jednoho Boha jsem věřil, modlil jsem se, byli jsme hodní na chudé, sem tam jsme se i postili, abychom viděli zlaté prasátko a místo do Mekky jsme putovali na Svatý kopeček a Hostýn. Dodnes slyším pana Březovského, který mi říkal: "Když budeš hodný, půjdeš do nebe, když ne, tak do pekla." Totéž slyším dnes a nejen od moslimů.

- pst -